Komerční vzdělávání na univerzitě

Masarykova univerzita o sobě tvrdí, že je univerzitou na celý život a vzdělává každého, kdo má chuť učit se. Jaké možnosti komerčního vzdělávání v současnosti Masarykova univerzita nabízí?

Na Masarykově univerzitě se vzdělávání dělí čtyřech základních kategorií.

  • Bakalářské a magisterské studium

Právě na čtvrtou kategorii se podíváme blíž. Vzdělávání po celý život univerzita dělí na kategorie dle věku uchazečů o studium.

pixabay.com

Od 9 do 15 let může uchazeč na MU studovat na “MjUNI”. MjUNI je vzdělávacím programem, který má za cíl dětem zpřístupnit vědecké poznání v humanitních, přírodních i technických vědách, seznámit je s akademickým prostředím a popularizovat vědu. Přednášky a workshopy se konají jednou za měsíc a v průběhu svého studia děti navštíví všechny fakulty MU i některá externí pracoviště. Studium je ukončeno slavnostním předáním diplomu. Zápisné činí 2500 Kč a k úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat alespoň 50 % přednášek.

Od 15 do 19 let se mohou středoškolští studenti pod záštitou univerzity účastnit SOČ — středoškolské odborné činnosti. Jedná se o soutěž, kterou vyhlašuje ministerstvo školství. Středoškolák si vybírá téma, kterému se chce věnovat a pokud do soutěže postoupí, během léta působí na vědeckém pracovišti univerzity pod vedením odborného školitele.

Ve věkové kategorii 18+, kam spadají i všechny “klasické” vysokoškolské programy, se uchazeči o studium mohou vzdělávat v dalších oblastech. Pro studenty teprve se chystající skládat přijímací zkoušku jsou připraveny přípravné kurzy k přijímačkám (oborové testy a testy studijních předpokladů). Krom kombinovaného studia lze také studovat programy rozšiřující a doplňující vzdělání. Sem patří především kurzy tzv. pedagogického minima, které je nabízeno v mnoha oborech. Na univerzitě je možné získat i rekvalifikaci nebo další specializace.

Masarykova univerzita má i vlastní jazykovou školu. Centrum jazykového vzdělávání pořádá jazykové kurzy pro veřejnost (https://www.cjv.muni.cz/cs/) a prodává výukové materiály. Fakulta sportovních studií zase prodává celosemestrální cvičební programy pro veřejnost.

Specializace v oboru a další (včetně kombinovaného) studia nabízí každá fakulta. Speciálním případem jsou tzv. programy celoživotního vzdělávání.

Celoživotní vzdělávání je vysokoškolská výuka, která má svá specifika.

  • není považováno za řádné vysokoškolské vzdělání, účastníci nejsou studenty (nemají nárok na slevy v MHD, stravování v menze, ubytování na kolejích..)

Programy CŽV má každá fakulta MU a sama si nastavuje pravidla pro přijetí uchazečů i o následných uznávání kreditů v pozdějším řádném studiu. Zajímavé je, že na MU lze studovat v rámci CŽV různé obory, nebo jen předměty. Studuje se výhradně na univerzitě, nebo je možné spolupracovat i se zahraničními institucemi.

pixabay.com

Pro seniory ve věkové kategorii 60+ funguje na univerzitě U3V — Univerzita třetího věku.

Jedná se o programy celoživotního vzdělávání. ,,Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné.” (http://u3v.muni.cz/o-nas/) Univerzita třetího věku funguje na MU již od roku 1990. Podmínkou pro přijetí je ukončení studium maturitní zkouškou. Zápisné činí 800 Kč. Univerzita třetího věku se skládá z cyklů přednášek a workshopů, z nichž tři čtvrtiny musí uchazeč absolvovat, aby získal osvědčení na slavnostní promoci.

Všechny kurzy na všech fakultách si uchazeči pořizují v Obchodním centrum MU (https://is.muni.cz/obchod/).

pixabay.com

Krom fyzického prezenčního studia nabízí univerzita i komerční vzdělávání online.

Filozofická fakulta provozuje “Humanitní vědy dokořán — Otevřené vzdělávání na Filozofické fakultě”; platformu s výběrem humanitně zaměřených online kurzů, které jsou zdarma a uchazeč může získat certifikát o absolvování. Jedná se o minikurzy, které lze zvládnout za několik hodin (https://openedx.phil.muni.cz/).

Centrum jazykového vzdělávání na MU stojí za projektem ,,Mluvte česky!”; online kurzem, který vyučuje češtinu pro cizince. Kurz je dostupný hned ve čtyřech jazycích — v angličtině, němčině, polštině a slovenštině. (http://mluvtecesky.net/cs/about)

Na univerzitním Elportálu postupně přibývá nabídka E-kurzů. Jedná se o kurzy typu MOOC. Mohou být zdarma i za poplatek a jsou realizovány v univerzitním Informačním systému. (https://is.muni.cz/elportal/ekurzy)

Příklady uvedené výše dokládají, že Masarykova univerzita je univerzitou otevřenou mnoha vzdělávacím možnostem. Oslovuje různé věkové i zájmové skupiny svých uchazečů a soustavně pečuje o jejich vzdělávání.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kateřina Bulová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University