Kompetence žáka v 21. století?

Tomáš Zábranský
May 8, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Mnoho učitelů nejen na základních školách poslouchá pořád dokola jednu otřepanou hlášku:

“A k čemu mi to jednou bude?”

Dnešní školství má podle profesora Wagnera z Harvardské Univerzity problém. Příkladem může být podle profesora Wagnera analogie výuky tenisu tak, že žákovi představí soubor pravidel a teprve potom ho postaví na tenisový kurt (Brdička, 2010). A podobných příkladů bychom ve školství našli spoustu.

Tento stav vychází z faktu, že školství a pedagogika má obecně dlouhou reakční dobu na změnu výuky. Než z vysokých škol vyjdou nový učitelé, kteří budou reagovat na změny ve výuce lépe a pružněji, trvá to několik let. Stejně tak přizpůsobení starších generací učitelů trvá dlouho. Příkladem může být například inkluze, kdy spousta učitelů nebyla připravena na legislativní změnu.

Podle profesora Wagnera je v 21. století nutné vyučovat tyto kompetence:

  1. kritické myšlení a schopnost řešit problémy,
  2. spolupráce v rámci sítě a její cílevědomé využití k vlastnímu poznávání,
  3. svižnost a adaptabilita,
  4. iniciativa a podnikavost,
  5. efektivní mluvená i psaná komunikace,
  6. schopnost nalézat a analyzovat informace,
  7. zvídavost a představivost.

Tuto volbu zdůrazňuje především proto, že pro zaměstnance je v dnešní době nejvíce důležitá schopnost týmové práce, inovace a chuť se stále rozvíjet.

Kromě těchto kompetencí je v dnešním světě také velmi důležitá informační gramotnost, která sice souvisí s kritickým myšlením. Ovšem z vlastní zkušenosti učitele na základní škole vím, že děti mnohdy věří všemu, co na internetu najdou bez toho, aniž by si danou informaci ověřili.

Podobný problém vidí i profesor Wagner. Tvrdí, že prosté kopírování textů, ze serveru Wikipedia.org, za účelem vytvoření školního referátu má stejný efekt, jako bezduché kreslení o věcech, které studenti právě četli. Tomuto jevu říká “pastelkové učení”.

V dnešní době má člověk jiné potřeby než člověk žijící ve 20. století. Úzce s touto problematikou potom také souvisí téma výchovy v rodině, protože některé kompetence by se dítě mělo naučit už v rodinném prostředí a ne až ve škole.

BRDIČKA, Bořivoj. 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera. Metodický portál: Články [online]. 14. 06. 2010, [cit. 2019–05–08]. Dostupný z WWW: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/11221/7-ZAKLADNICH-KOMPETENCI-PRO-21-STOLETI-PODLE-WAGNERA.html. ISSN 1802–4785.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store