Kompetence studentů v 21. století

Andrea Waltlová
May 16, 2019 · 3 min read

Jaké dovednosti se staly důležitějšími v 21 století? Jak by se kvůli těmto kompetencím mělo upravit hodnocení žáku ve třídách?

Image for post
Image for post
(Graphic created by Ellen Hume-Howard, New Hampshire Learning Initiative -> )

Tento krátký text vychází (shrnuje informace) z publikace The Prominent Student Competences of the 21st Century Education and The Transformation of Classroom Assessment od dvojice tureckých autorů Omer Kutlu & Seval Kula Kartal.

Článek reaguje na snahu mnoha států (ministrů školství) přestat školství orientovat na výsledky, ale raději na to, aby studenti nabyté dovednosti dokázali uplatnit v reálném životě.

Yet, the importance given to the rote and superficial learning has decreased. On the other hand, the importance given to the cognitive processing of the informations based on the background knowledge and the personal experiences have increased within this century.“

Uplatnění základních znalostí získaných ve školách do reálného života ale vyžaduje, aby studenti měli nejen kognitivní dovednosti, ale také různé konativní (behaviorální), sociální a meta-kognitivní dovednosti.

Co je tedy myšleno pojmem “The 21st Century Skills”?

Nejedná se o dovednosti, které vznikly v jednadvacátém století, ale spíše o dovednosti, na které je kladen v tomto století největší důraz.

  • Kognitivní dovednosti — patří sem například řešení problémů, uvažování (reasoning), kritické a kreativní myšlení
  • Meta-kognitivní dovednosti- například plánování, jak přistupovat k učebnímu úkolu pomocí vhodných dovedností a strategií k řešení problému
  • Behaviorální (konativní) dovednosti — například vytrvalost, schopnost efektivně pracovat, motivace
  • Sociální dovednosti — spolupráce, komunikace, schopnost vzít na sebe odpovědnost

V 21. století se kurikulum, výuka a atmosféra ve třídě začaly měnit způsobem, který reaguje na změnu cílených kompetencí, které by měl vzdělaný člověk mít. To vyžaduje, aby se hodnocení ve třídách změnilo tak, aby bylo v souladu s povahou těchto kompetencí a aby podporovalo jejich rozvoj.

Researcher thinks that educational measurement specialists have firstly focused on exploring and improving new methods and techniques to obtain more reliable and valid scores. Meanwhile, the important question of “how do our assessment tools contribute to students’ self-efficacy and willing to learn?” has been left unanswered.“

Přístupy k hodnocení studentů

V článku jsou zmíněny dva přístupy k formálnímu hodnocení a to hodnocení učení (assesment of learning), které je založeno na častém testování. Druhý přístup je tzv. hodnocení pro učení (assesment for learning) „In this approach, instruction and assessment are indivisible. They progress in an interactive way and inform each other. Students are also informed about their own learning and engaged in their own learning processes thorough self-assessment“.

A jak by se tedy hodnocení mělo změnit, aby více podporovalo kompetence 21. století? Učitelé by měli přijmout a hodnocení pro učení (ang. assesment for learning).

Některé výhody tohoto přístupu:

  • Student se neučí v prostředí, ve kterém je potrestáni nebo odměňován za své špatné nebo správné odpovědi
  • Student je uvnitř procesu učení, během něhož jsou jeho nedostatky odhaleny díky neustálým a personalizovaným zpětným vazbám
  • Student má možnost dostat se hlouběji a dosáhnout tak sofistikovanějšího učení pomocí těchto zpětných vazeb
  • Student se může zaměřit pouze na osvojení cílených dovedností, aniž by pociťoval úzkost z toho, že bude lepší nebo horší než ostatní

Pro více informací doporučuji přečíst celý článek. ↓

Zdroje:

KUTLU, Ömer a Seval KULA KARTAL. The Prominent Student Competences of the 21st Century Education and The Transformation of Classroom Assessment. International Journal of Progressive Education [online]. 2018, 14(6), 70–82 [cit. 2019–05–08]. DOI: 10.29329/ijpe.2018.179.6. ISSN 1554–5210. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store