Kompetence v Národní soustavě povolání

Klára Mašková
May 9 · 3 min read

V současném rychle měnícím se prostředí mohou klíčové kompetence napomáhat k pružným reakcím na časté a radikální změny v pracovním i mimopracovním životě. Zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně (K vývoji konceptu klíčových kompetencí, ©2008).

Existuje mnoho přístupů a metod klíčových kompetencí. Získat je lze hlavně při vzdělávání a to jak při školním, podnikovém či jiném odborném. Každá z těchto oblastí zahrnuje jinou problematiku a tudíž má i rozdílné rysy klíčových kompetencí (Belz a Siegrist, 2001, str. 35). Základní rozdíl mezi nimi je, jestli jsou kompetence vztažené přímo k výkonu konkrétního povolání či nejsou. Některé modely klíčových kompetencí bývají vytvářeny na zakázku pro větší firmy. Naopak v anglosaské pedagogice jsou klíčové kompetence chápány tak, že jsou uplatnitelné při výkonu téměř jakéhokoliv povolání i v mimopracovním životě (K vývoji konceptu klíčových kompetencí, ©2008).

V českém pracovním prostředí se s takovými kompetencemi můžeme setkat například v Národní soustavě povolání (dále jen NSP), jenž slouží jako katalog popisků povolání. Její součástí jsou totiž kompetenční požadavky k výkonu povolání. Správcem, garantem a administrátorem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale samotný katalog je vytvářen odborníky na trhu práce — zaměstnavateli, personalisty, svazy atd. Jedním z hlavních úkolů NSP je: „poskytovat zaměstnavatelům, vzdělavatelům, uchazečům o zaměstnání a Úřadu práce České republiky informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání “ (Co je národní soustava povolání?, ©2017).

V NSP jsou obsaženy jak kompetence profesní (odborné znalosti a dovednosti), tak klíčové (měkké kompetence a obecné dovednosti).

Na měkké kompetence je v soustavě nahlíženo jako na: „soubor požadavků potřebných pro kvalitní výkon jednotky práce, nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka “ a patří mezi ně:
- Efektivní komunikace
- Kooperace (spolupráce)
- Kreativita
- Flexibilita
- Uspokojování zákaznických potřeb
- Výkonnost
- Samostatnost
- Řešení problému
- Plánování a organizace práce
- Celoživotní učení
- Aktivní přístup
- Zvládání zátěže
- Objevování a orientace v informacích
- Vedení lidí (leadership)
- Ovlivňování ostatních
(Centrální databáze kompetencí, ©2017)

Obecné dovednosti jsou pak: „souborem obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí “ a spadá mezi ně:
- Počítačová způsobilost
- Způsobilost k řízení osobního automobilu
- Numerická způsobilost
- Ekonomické povědomí
- Právní povědomí
- Jazyková způsobilost v češtině
- Jazyková způsobilost v angličtině
- Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce
(Centrální databáze kompetencí, ©2017)

Kompetenční model NSP tvoří kompetence, které jsou klasifikovány a uspořádány v hierarchické struktuře. Klasifikace má notaci o 1 až 4 znacích, kdy počet znaků vyjadřuje stupeň hierarchie kompetenčního modelu. Kompetence jsou spravovány prostřednictvím Centrální databáze kompetencí, která umožňuje jejich využití také v Národní soustava kvalifikací. (Centrální databáze kompetencí, ©2017)


Použitá literatura:

K vývoji konceptu klíčových kompetencí, ©2008. Národní ústav odborného vzdělávání [online]. Praha: NÚOV [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/k-vyvoji-konceptu-kk#article

BELZ, Horst a Marco SIEGRIST, 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál. ISBN 80–7178–479–6.

Co je národní soustava povolání?, ©2017. NSP: Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: https://nsp.cz/info/co-je-nsp

Centrální databáze kompetencí, ©2017. NSP: Národní soustava povolání [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://kompetence.nsp.cz/napoveda.aspx#klasifikace

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Klára Mašková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University