Kompetence v Národní soustavě povolání

Klára Mašková
May 9, 2019 · 3 min read

V současném rychle měnícím se prostředí mohou klíčové kompetence napomáhat k pružným reakcím na časté a radikální změny v pracovním i mimopracovním životě. Zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně (K vývoji konceptu klíčových kompetencí, ©2008).

Existuje mnoho přístupů a metod klíčových kompetencí. Získat je lze hlavně při vzdělávání a to jak při školním, podnikovém či jiném odborném. Každá z těchto oblastí zahrnuje jinou problematiku a tudíž má i rozdílné rysy klíčových kompetencí (Belz a Siegrist, 2001, str. 35). Základní rozdíl mezi nimi je, jestli jsou kompetence vztažené přímo k výkonu konkrétního povolání či nejsou. Některé modely klíčových kompetencí bývají vytvářeny na zakázku pro větší firmy. Naopak v anglosaské pedagogice jsou klíčové kompetence chápány tak, že jsou uplatnitelné při výkonu téměř jakéhokoliv povolání i v mimopracovním životě (K vývoji konceptu klíčových kompetencí, ©2008).

Image for post
Image for post

V českém pracovním prostředí se s takovými kompetencemi můžeme setkat například v Národní soustavě povolání (dále jen NSP), jenž slouží jako katalog popisků povolání. Její součástí jsou totiž kompetenční požadavky k výkonu povolání. Správcem, garantem a administrátorem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale samotný katalog je vytvářen odborníky na trhu práce — zaměstnavateli, personalisty, svazy atd. Jedním z hlavních úkolů NSP je: „poskytovat zaměstnavatelům, vzdělavatelům, uchazečům o zaměstnání a Úřadu práce České republiky informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání “ (Co je národní soustava povolání?, ©2017).

V NSP jsou obsaženy jak kompetence profesní (odborné znalosti a dovednosti), tak klíčové (měkké kompetence a obecné dovednosti).

Na je v soustavě nahlíženo jako na: „soubor požadavků potřebných pro kvalitní výkon jednotky práce, nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka “ a patří mezi ně:
- Efektivní komunikace
- Kooperace (spolupráce)
- Kreativita
- Flexibilita
- Uspokojování zákaznických potřeb
- Výkonnost
- Samostatnost
- Řešení problému
- Plánování a organizace práce
- Celoživotní učení
- Aktivní přístup
- Zvládání zátěže
- Objevování a orientace v informacích
- Vedení lidí (leadership)
- Ovlivňování ostatních
(Centrální databáze kompetencí, ©2017)

jsou pak: „souborem obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí “ a spadá mezi ně:
- Počítačová způsobilost
- Způsobilost k řízení osobního automobilu
- Numerická způsobilost
- Ekonomické povědomí
- Právní povědomí
- Jazyková způsobilost v češtině
- Jazyková způsobilost v angličtině
- Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce
(Centrální databáze kompetencí, ©2017)

Kompetenční model NSP tvoří kompetence, které jsou klasifikovány a uspořádány v hierarchické struktuře. Klasifikace má notaci o 1 až 4 znacích, kdy počet znaků vyjadřuje stupeň hierarchie kompetenčního modelu. Kompetence jsou spravovány prostřednictvím Centrální databáze kompetencí, která umožňuje jejich využití také v Národní soustava kvalifikací. (Centrální databáze kompetencí, ©2017)


Použitá literatura:

K vývoji konceptu klíčových kompetencí, ©2008. Národní ústav odborného vzdělávání [online]. Praha: NÚOV [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/k-vyvoji-konceptu-kk#article

BELZ, Horst a Marco SIEGRIST, 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál. ISBN 80–7178–479–6.

Co je národní soustava povolání?, ©2017. NSP: Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: https://nsp.cz/info/co-je-nsp

Centrální databáze kompetencí, ©2017. NSP: Národní soustava povolání [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://kompetence.nsp.cz/napoveda.aspx#klasifikace

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store