Konceptuálny rámec pre DDDM

Jakub Janák
Apr 11, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj
Image for post
Image for post
Zdroj

Dátová úroveň

Zhromažďovanie: Na začiatku šesť-fázového procesu musí stakeholder určiť, aké množstvo a typ dát o študentoch bude zhromažďovať. Zatiaľ čo učitelia môžu získať potrebné dáta zadaním úlohy či testu na hodine, tak riaditelia škôl skôr pracujú s už vytvorenými dátovými setmi, ku ktorým majú prístup prostredníctvom školskej dátovej infraštruktúry.

Informačná úroveň

Analýza: Pri analýze stakeholder pracuje s dátami, ktorým už dokáže prisúdiť konkrétny význam. V tomto momente už je schopný rozlíšiť, ktoré dáta sú pre neho relevantné — teda také, ktoré poukazujú na slabé či silné stránky jeho študentov.

Znalostná úroveň

Syntéza a prioritizácia: Na záver šesť-fázového procesu je potrebné zhrnúť všetky relevantné informácie do jedného celku a stanoviť si priority, čo znamená, že stakeholder sa zameria na riešenie v danom momente najakútnejšieho problému. Pre učiteľa nie je dôležité reagovať hneď na výsledky úlohy, ktorú úspešne zvládlo 80% študentov — najmä ak vidí, že iná úloha im robila ešte väčšie starosti.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store