Kreativita

Lenka Malá
Apr 11, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Kreativita je pojem, který je v současnosti hodně zmiňovaný a také hodně diskutovaný. Je však velmi těžké definovat, co to vlastně kreativita je. To by se však s nadsázkou dalo říct i o kterémkoliv jiném pojmu. Kreativita je koncept, který je poměrně nový. Jako mnohá jiná slova jsme ho přejali z angličtiny a ukotvili jej i v našem jazyce. Ještě před několika desítkami let přitom toto slovo v Česku téměř nikdo nepoužíval a téměř nikdo jej ani neznal. Dnes slovo kreativita slýcháváme velmi často. Máme velké množství kreativních technik, kreativních postupů, kreativních činností, kreativních hraček pro děti, pro mnoho pracovních pozic je důležitá kreativita zaměstnance a příkladů využití pojmu kreativita bychom nalezli určitě více.

Osobně mám pocit, že současná společnost po nás všech doslova vyžaduje abychom byli kreativní. Kreativita je v současnosti oceňována, kreativita je to, co nyní všichni chtějí. Často čítávám “nebojte se být kreativní”. Jak však kreativitu máme získat? Lze se ji naučit? A pokud ano, kdo nás ji má učit? Škola nebo my sami?

Domnívám se, že ačkoliv se kreativitě lze i učit (například pomocí různých kreativních technik), výhodu má ten, kdo se s předpoklady ke kreativitě již narodí. Česká Společnost pro kreativitu ve vzdělávání má pojem kreativita charakterizovaný podle Claxtona a Lucase pomocí několika základních rysů. Konkrétně je to zvídavost, vytrvalost, představivost, disciplinovanost a spolupráce. Ačkoliv se těmto vlastnostem lze i jistým způsobem učit, ten kdo se s nimi narodí, má veškeré předpoklady k tomu být kreativní. Co ale s těmi, kteří těmito vlastnostmi nedisponují? Myslím, že zde by mohla nastupovat škola a žákům s kreativitou pomoci. Je jasné, že školy toho již nyní učí více než dost a zůstává otázkou, jestli mají kapacitu i na to, aby se s žáky zaměřili na kreativitu. Na tomto místě bych však chtěla upozornit na již zmíněnou a její . Velmi mě zaujal nápad spojení vzdělávání a kreativity skrze umění (tzv. učení uměním). Domnívám se, že to by mohla být jedna z cest, jak žákům pomoci rozvíjet kreativitu a zároveň je i vzdělávat.

Zdroje

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. (©2018). Dostupné z

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store