Kreativita ve školním prostředí?

Klára Dvořákova
Apr 10, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Kreativita, či tvořivost v současnosti patří mezi často diskutované schopnosti, které napomáhají k efektivnímu učení jedinců.

V rámci učení mj. napomáhá k nalézání nových souvislostí nebo kontextů mezi již zapamatovanými dovednostmi. Též se jedná o schopnost vyjádřit jiné, než triviální vazby i mezi dovednostmi, jejichž propojení není příliš obvyklé. Pokud se zaměříme na články věnující se efektivnímu či modernímu způsobu vzdělávání, zcela určitě se kreativnímu myšlení nevyhneme. Odborníci i výzkumy se shodují, že kreativita je nesmírně důležitá nejen v samotné výuce, ale také pro kvalitní život po boku moderních technologií.

Navzdory těmto výsledkům se však s podporou kreativity v českém vzdělávání setkáváme jen zřídka. Lze dokonce říci, že současný vzdělávací systém . I když se může zdát, že “zabíjení kreativity” je příliš tvrdým vyjádřením, jedná se pouze o vyjádření rozdílu, v práci s kreativním myšlením, mezi dětmi na počátku základní školy, studenty na střední škole nebo dospělými lidmi.

Ivan Pilný v upozorňuje na potřebu změny ve vzdělávacím systému u nás, který se dle jeho slov ustrnul v době vlády Marie Terezie a stále preferuje tradiční metody výuky nad těmi, které podporují individualitu žáka či rozvoj kreativního a kritického myšlení.

Snižování kreativity u žáků souvisí, podle článku , s tím, že chyby či omyly jsou ve školním prostředí vnímány jako ty nejhorší prohřešky. Malé děti lze zcela jistě označit jako odvážné či nebojácné, protože se nebojí zkusit něco, co neznají nebo kde je značně nejistý výsledek. Tato tvůrčí nebojácnost se však v průběhu vzdělávání ztrácí, protože ve školách není příliš oceňováno tvoření s nejistým výsledkem a zároveň bohatě odměňováno vypracování úkolu podle přiložené šablony, ovšem s absencí svého tvůrčího přínosu. Díky tomu si naše společnost vychovává jedince, kteří raději potlačí svou přirozenou kreativitu, protože se bojí, že by mohla s sebou přinést chyby a selhání.

Přitom právě schopnost kreativity se jeví jako nesmírně důležitá pro naši budoucnost, především k rychlému vývoji a změnám v oblasti technologií, které čím dál více zasahují do všech oblastí života. Současné vzdělávání připravuje studenty na řadu profesí, které pravděpodobně v budoucnu zaniknou. A jak je možné vzdělávat na prostředí či profese, které zatím neexistují? Domnívám se, že jednou z možností je právě rozvíjení kreativity a kreativního myšlení u žáku či studentů, které umožní snáze hledat řešení na nové úkoly, situace a také přizpůsobit se přicházejícím změnám.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store