Kreativní schopnost řešení problémů jako základní kompetence pro 21. století

Christopher
May 9, 2019 · 3 min read

Zamyšlení nad kreativním způsobem řešení problémů.

Image for post
Image for post

Kritické myšlení, kolaborace, komunikace a kreativita. Právě toto jsou dle mnoha zdrojů zásadní kompetence pro 21. století. Avšak nutno podotknout, že s těmito kompetencemi se lidstvo setkává odjakživa, ovšem v rozdílných podobách, které se postupem času vyvíjejí a obměňují. Osobně si dovolím tvrdit, že dnešní doba a poměry ve společnosti nejvíce napomáhají podpoře a růstu právě kreativity a kreativním řešením problémů. Dokonce lze tvrdit, že schopnost řešit problémy kreativně je velice žádanou kompetencí dnešní doby a mnoho lidí se bez této kompetence nejspíše neobejde.

Kreativita jako základní předpoklad k řešení problémů

Každý den musíme řešit spoustu problémů, které v určitých případech nelze vyřešit bez kreativity. Tato skutečnost je lidem dobře známá a dokonce již v 50. letech minulého století vznikl model nazývaný . Tento model zobrazoval jednotlivé kroky řešení problému s užitím kreativity. Řešení problémů je tedy kognitivní schopnost a dovednost, při které využíváme analytické a tvůrčí myšlení. Zatím co dříve řešila velká část lidí problémy spíše analytickým myšlením, dnešní doba více vybízí k zapojování tvůrčího myšlení založeného na kreativitě. Tato skutečnost je ovlivněna především velkým počtem možností a také změnou společnosti a nástupem mladých generací, které jsou více otevřeni novým řešením a změnám. Kreativní řešení problémů tak považuji za klíčovou kompetenci k tomu, aby jedinec dokázal naplno využít všechny možnosti, které má k dispozici, a dokázal tak efektivně vyřešit různé problémy v 21. století.

Bez kreativních řešení zapadneme v průměru nebo dokonce vůbec neuspějeme

Poptávka po originálních řešeních je v dnešní době obrovská. Firmy vynakládají velké finanční prostředky na hledání a nábor pracovníků, kteří dokáží nabídnout perfektní a kreativní řešení vzniklých problémů a výzev. To vše je ovlivněno skutečností, že dnes žijeme v turbulentní době a vše se neustále mění. Z toho důvodu musíme neustále vymýšlet nová a inovativní řešení v různých oblastech. Naneštěstí není tajemstvím, že nedostatek kreativních řešení a různých inovací přináší firmám či zaměstnancům pouze průměrné či podprůměrné pozice. Jelikož však chceme uspět, tak je důležité, abychom rozvíjeli naše vlastní kreativní řešení problémů a náš mozek osvobodili od omezených a zastaralých postupů řešení problémů, které mohou být již překonané.

Příklady konceptů, které Vám pomohou kreativně řešit problémy

V této části bych rád představil několik příkladů opravdu kreativních přístupů k řešení problémů, které jsem vybral z a jejichž užívání Vám může zlepšit kompetence související s kreativním řešením problémů.

První myšlenkový koncept se nazývá . Při tomto typu myšlení se snažíme tázat na hypotetické skutečnosti, které se mohly stát v minulosti a které mohly ovlivnit přítomnost. Tato metoda nám pomůže dívat se na problémy z jiné perspektivy a pomůže nám rozvinout další zajímavé myšlenky vedoucí k vyřešení problému.

Dalším zajímavým konceptem je . Abstrahování problémů tím, že redukujeme nedůležité informace, je velice dobrá metoda. Tím, že máme náš problém v základní podobě, můžeme s ním daleko lépe pracovat a rozvíjet ho.

Třetím konceptem, který může pomoci při řešení problémů, je . Kreativní pracovníci se při této metodě snaží příliš nekonkretizovat řešení a neustále ho různě vyvíjejí a přemýšlí nad různými variantami, než aby si ho hned detailně vymezili. Konkrétní vymezení by mělo za následek skutečnost, že by se pracovníci nedokázali odprosit od toho jednoho konkrétního řešení.

Posledním konceptem je . Právě intuice hraje velice důležitou roli v kreativním řešení problémů. Rozhodování a řešení různých problémů na základě intuice může být velice efektivní a můžeme se tak vyhnout zdlouhavému přemýšlení, jelikož právě naše intuice vychází z podvědomé aktivity našeho mozku. Nemusíme si toho ani všimnout, ale mozek nám nabídne řešení sám, a to vše na základě neuvědomělé práce našeho podvědomí a získaných informací.

Zdroje:

BAUMGARTNER, Jeffrey. The Basics of Creative Problem Solving — CPS. Innovation Management [online]. 2010 [cit. 2019–05–07]. Dostupné z:

DOYLE, Alison. Important Problem Solving Skills With Examples. The Balance Careers [online]. 2019 [cit. 2019–05–07]. Dostupné z:

SPACEY, John. 10 Examples of Creative Problem Solving. Simplicable [online]. 2019, 2017 [cit. 2019–05–08]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface.

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox.

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store