Kurt Hahn a Round Square školy

Jakub Janák
May 9, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj

Medzi najvýznamnejšie prúdy alternatívneho vzdelávania spoločne s Montessori a Waldorfom môžeme zaradiť tiež pedagogický smer vychádzajúci z edukačnej filozofie Kurta Hahna. Tento vzdelávací prístup je založený na koncepte zážitkového učenia, podľa ktorého najlepším prostriedkom rozvoja kľúčových morálnych hodnôt a schopností u študentov sú praktické zážitkové aktivity. „Ciel výchovy podľa Hahna neleží v zhromažďovaní vedomostí, ale v otváraní ciest k prežitkom, ktoré ľuďom pomáhajú odhaľovať ich doposiaľ skryté sily a schopnosti.

„The Round Square“ (RS) predstavuje medzinárodnú sieť školských zariadení, ktoré sa pri vzdelávaní a výchove svojich študentov riadia princípmi hahnovskej edukačnej filozofie. Prvé vzdelávacie inštitúcie tohto druhu (Schule Schloss Salem a Gordonstoun School) založil sám Kurt Hahn ešte v medzivojnovom období, pričom v súčastnosti evidujeme viac ako 160 RS škôl po celom svete. Vzdelávací filozofia RS škol je postavená na 6 základných ideáloch:

Internacionalizácia

Jedným z cieľov RS škôl je výchova jedincov schopných porozumenia a rešpektu voči iným kultúram a národom. Čím viac sú študenti v kontakte s rovesníkmi z iných krajín (napr. vďaka práci na projektoch v medzinárodných tímoch), tým by mali byť tolerantnejší voči myšlienkam a konceptom iných kultúr.

Demokracia

Pravidelná účasť v debatách na dôležité spoločenské témy ako je nerovnosť či spravodlivosť by mala študentov viesť k tomu, aby začali viac premýšľať nad významom kľúčových demokratických princípov ako je napr. sloboda slova.

Environmentalizmus

Participácia na outdoorových zážitkových aktivitách zase vedie študentov k tomu, aby si budovali pozitívny vzťah k prírode a zaujímali sa o príčiny jej devastácie.

Dobrodružstvo

Organizácia zážitkových aktivít by mala slúžiť k tomu, aby donútila študentov vystúpiť z ich komfortnej zóny a podieľať sa na riešení netradičných problémov a situácií v kolaboratívnom a autentickom prostredí.

Leadership

Snahou RS škôl je vychovávať (napr. prostredníctvom leadership tréningov) sebavedomých jedincov, ktorý už v priebehu štúdia sú schopný prevziať vedúce postavenie v rôznych komunitách.

Služba

Dobrovoľníctvo a účasť na komunitných aktivitách by mali pozitívne vplývať na formovanie osobnosti študentov a vychovávať ich k tomu, aby do budúcnosti boli schopný uprednostniť blaho celej komunity na úkor vlastného prospechu.

Komunitné služby, leadership tréningy či výlety do prírody môžeme použiť ako príklady zážitkových aktivít, prostredníctvom ktorých sa RS školy snažia o výchovu jedincov pripravených zvládať zložité či netradičné životné problémy a situácie. Dôležitou zložkou vzdelávacieho prístupu na RS školách je sebareflexia, kedy učitelia vedú študentov k tomu, aby boli sami schopný vyhodnocovať vhodnosť a dôsledky svojho konania a prijatých rozhodnutí, a zároveň si boli vedomí vlastnej personálnej transformácie v priebehu času. Úloha učiteľa v hahnovskom zážitkovom vzdelávaní spočíva v tom, že organizuje rôzne edukačné zážitkové aktivity a zároveň buduje podporné prostredie, ktoré pomáha študentom pri voľbe a vyhodnocovaní ich rozhodnutí.

Zdroje:

FRASER, Rod. What is a Round Square Education? [online]. 2016. Dostupné z: https://www.soc.tas.edu.au/wp-content/uploads/What-is-a-Round-Square-education-.pdf

HANUŠ, Radek a Lenka CHYTILOVÁ. Zážitkově pedagogické učení [online]. Praha: Grada, 2009. Pedagogika. ISBN 978–80–247–2816–2. Dostupné z: https://books.google.sk/books?id=wV5aAgAAQBAJ&pg=PA33&lpg=PA33&dq=round+square+%C5%A1koly&source=bl&ots=L0tIijNVz2&sig=ACfU3U2IX3o1VqAURWxayRgkbMa75NdirQ&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjuv_CM_4PiAhVJKuwKHVLTD4EQ6AEwDHoECAcQAQ#v=onepage&q=hahn&f=false

Living the Round Square IDEALS. Round Square [online]. Dostupné z: https://www.roundsquare.org/being-round-square/what/ideals/

SLIWKA, Anne. The contribution of alternative education. Innovating to Learn, Learning to Innovate [online]. 2008. Dostupné z: http://www.oecd.org/education/ceri/40805108.pdf

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store