Kyberšikana aneb může to být kdokoliv

Natálie Velecká
May 14, 2019 · 11 min read

Úvod

Odborný text stručně shrnuje problematiku kyberšikany a jejích následků. Okrajově své čtenáře seznamuje s několika obecnými preventivními kroky a také s možným řešením kyberšikany. Dále, a především, se věnuje několika projektům, jež vznikly jako reakce na stále vzrůstající případy kyberšikany, a to například projektu NNTB (Nenech to být) či vznikajícímu projektu Digitální stopa, jehož spoluautory jsou také magisterští studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Text slouží pouze jako stručný souvislejší vhled do problematiky s cílem informovat čtenáře a případně motivovat k zamyšlení se nad svým vlastním, možná rizikovým, chováním.

Terminologie

V první kapitole budu věnovat pozornost několika klíčovým termínům, které napomáhají ke srozumitelnějšímu pochopení dané problematiky. Prvním z nich je termín šikana. Šikanou se rozumí takové chování, jehož úmyslem je ublížit druhému jedinci, a to ze zcela různých důvodů — msta, ukázání své dominance apod. Nejčastěji se se šikanou setkáváme v prostředí školy mezi žáky, avšak čím dál tím častěji jsou obětí šikany také učitelé. Dále se šikana objevuje v armádě, v rodině či na pracovišti. Samotné ubližování někomu pak může mít několik fází, a to například od slovního napadání či ničení věc, až po napadání fyzické, ovšem obojí může mít nedozírné následky na oběť, které mohou vést až k sebevraždě.

Oběti

I když se může jevit, že obětí, ať již šikany či kyberšikany, jsou pouze děti, rozhodně tomu tak není. Čím dál tím častěji se obětmi stávají učitelé. Nejčastější mírnější formou kyberšikany páchané na jedincích učitelské profese jsou tzv. evaluace či hodnocení učitelů, které nabízejí různé internetové stránky jako například webová stránka https://www.oznamkujucitele.cz/ nebo mobilní aplikace http://www.znamkujapp.cz/.[4] Studenti zde pod rouškou anonymity mohou hodnotit své pedagogy, a ne vždy jsou hodnocení pozitivního charakteru. Mnohem častěji se zde čtenář setkává s urážlivými vulgárními příspěvky, které bezprostředně napadají pedagoga a mohou mu psychicky ublížit. Dopátrat se pachatele tohoto typu trestného činu se mnohdy nepodaří, a tedy je i stejně obtížně následně vést s někým soudní spor. S verbálními útoky realizovanými pomocí moderních technologií a sociálních sítí se setká přibližně 29 % českých pedagogů. 26 % učitelů v České republice se stává obětí obtěžování například pomocí prozvánění apod., 12 % čelí vyhrožování a zastrašování prostřednictví internetu, 9 % pedagogů se setkalo se šířením ponižující, ztrapňující fotografie nebo videa a 8 % byly ukradeny osobní údaje, a to například průnikem do osobního účtu na sociálních sítí.[5] Důležité je zdůraznit, že agresory nejsou pouze a vždy žáci, často jimi mohou být i samotní rodiče. Ovšem pedagogická profese není jediným prostředím, kde se dospělí mohou setkat s kyberšikanou. Ohroženi mohou být dnes lidé v jakémkoliv typu zaměstnání.

Image for post
Image for post
(Zdroj)

Motivace

Dle portálu E-bezpečí[6] existuje hned několik motivů chování vyústěných až do výsledné kyberšikany. Jedním z hlavních motivů je pomsta. Často je zde agresor zároveň v roli oběti a mstí se někomu jinému za to, co je pácháno na něm. Dalším motivem je určitá odlišnost oběti v kolektivu, která nemusí být nutně negativní, ale vůči ostatním vystupuje jako určitý handicap. Obětí se zde stávají například tzv. „šprti“ (třídní premianti), „socky“ (děti ze sociálně slabších rodin), „retardi“ (zdravotně postižení žáci) …

Image for post
Image for post
(Zdroj:E-bezpeci.cz, 2019)

Prevence

„Lze kyberšikaně zabránit?“

Obrana, pomoc

A jak by se dotyčný měl bránit, pokud se stane obětí kyberšikany? Především se neuzavřít do sebe a nečekat, že to agresory přejde, mohlo by to mít přesně opačný účinek. Oběť by měla jakýkoliv útok na svou osobu nahlásit, ať již rodičům, kamarádům, vyučujícímu, lékaři, policii ČR anebo specializovaným anonymním sdružením jako je Linka bezpečí. Dále by se oběť měla pokusit zablokovat útočníkovi k sobě cestu, ať již zrušením sociálního profilu, ukončením komunikace. Poškozený by měl být ochotný poskytnout případné důkazy například ve formě printscreenů, a především nemít strach mluvit o tom, co se mu stalo a v případě potřeby vyhledat také specializovanou lékařskou pomoc. Oběť by také měla mít na paměti, že obranou není útok, a tedy využití stejného chování, kterého se na ní dopouští jiní, na někoho v okolí není řešením.

Image for post
Image for post
(Zdroj:freepik.com)

Projekty

Jednou v poslední tobě velmi oblíbenou reakcí na vzrůstající kyberšikanu je již dvou řadový americký seriál 13 reasons why natočený dle knihy Jay Asher. Seriál vykresluje retrospektivně příběh dívky, která se stala obětí kyberšikany a rozhodla se spáchat sebevraždu. Ovšem před tím pomocí audiokazet nahrála svůj příběh a hlavní milníky, které ji k sebevraždě dovedly. Společně se seriálem, který je svou formou velmi blízký dnešní generaci, vznikla také webová stránka https://13reasonswhy.info/?country=17 k jejímu využití na konci každého dílu herci vyzývají.

Image for post
Image for post
(Zdroj)
Image for post
Image for post
(Zdroj)
Image for post
Image for post
(Zdroj: Digitální stopa, 2019)

Závěr

Text se pokusil stručně přiblížit aktuální problematiku kyberšikany, a to pomocí definování několika klíčových pojmů a následném charakterizování několika motivací agresorů. Dále byly stručně zmíněny preventivní kroky a eventuální postup při hledání pomoci. Nejobsáhlejší část pak byla věnována několika projektům, které vznikly (vznikají) jako reakce na neustále vzrůstající čísla obětí kyberšikany. Snad tyto projekty dosáhnou svého cíle a zachrání, co nejvíce obětí a zároveň zabrání dalšímu nárustu čísla agresorů.

Image for post
Image for post
(Zdroj)

Použitá literatura:

[1] Šikana [online]. Linka bezpečí [cit. 2019–05–12]. Dostupné z: http://www.sikana.cz/


Doporučená literatura:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store