Kyberšikana jako forma zneužití technologií

Lenka Malá
May 5, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Dnešní svět je přeplněný informacemi. To je z velké části umožněno díky velkému množství technologií, které v současnosti všichni používáme. Technologie nám všemožně pomáhají, ulehčují nám práci a jistě mají mnoho kladných vlastností. Jak už to tak ale bývá, každá mince má dvě strany. V dnešní době se opět začínají promýšlet negativní vlivy technologií a to jak na naše zdraví, tak i třeba na naši paměť a pozornost. A mezi další velká negativa patří, že technologie jsou snadno zneužitelné. Jeden druh tohoto nesprávného užití může být i kyberšikana.

Kyberšikana je pojem, který je sice již velmi dlouho diskutovaný, avšak domnívám se, že je stále aktuální. Kyberšikanu lze definovat jako:

„druh šikany využívající informační a komunikační technologie (počítače, tablety, mobilní telefony, sociální sítě, maily apod.) k ublížení druhému” (1)

Nejčastějšími projevy kyberšikany je pomlouvání, vydírání, urážení, zastrašování, kyberstalking, ponižování, zesměšňování, krádež identity, vytváření urážlivých fotokoláží či videozáznamů a podobně. Pro kyberšikanu je charakteristické, že jsou útočníci anonymní (jsme ve virtuálním prostředí a není vůbec složité být anonymní), obětí se může stát kdokoli, kdykoli a kdekoli, útočník o sobě většinou lže, často je přítomno i přihlížející publikum (které vše ochotně sdílí dál) a typické také je, že kyberšikana může být způsobena i neúmyslně (i z žertu se může stát kyberšikana). (2)

Na tento znepokojivý fenomén, který se objevil společně s technologiemi a zejména pak společně se vznikem mnoha různých sociálních sítí, reagovalo a stále reaguje velké množství projektů. Jedním z nich je projekt E-bezpečí, který je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt E-bezpečí se zaměřuje na prevenci, vzdělání, výzkum, intervenci a osvětu v souvislosti s rizikovým chováním na internetu. Mezi hlavní aktivity projektu patří terénní práce, přednášková činnost, preventivní vzdělávací akce atd. Důležitou náplní realizačního týmu jsou také výzkumná šetření (celorepubliková), jejichž výsledky jsou volně k dispozici. (3)

Zdroje:

(1) Kyberšikana. Internetem bezpečně [online]. ©2018. Dostupné z: www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/kybersikana/

(2) KOPECKÝ, Kamil a Veronika KREJČÍ. Co je kyberšikana?. E-bezpečí [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, ©2008–2018, 2008. Dostupné z: www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/17-cojekybersikana

(3) E-bezpečí [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, ©2008–2018. Dostupné také z: www.e-bezpeci.cz

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store