Kybergrooming: vymezení pojmu, jednotlivé fáze a preventivní programy v České republice

Kamila
Kamila
Jan 29 · 7 min read

Úvod

Termínem kybergrooming vyjadřujeme manipulaci uživateli internetu, kteří ve svých obětech vzbuzují falešnou důvěru. Záměrem manipulace může být vylákání oběti na schůzku za účelem sexuálního zneužití oběti, dále pak získání citlivých materiálů v podobě fotografií či videí, které oběť sama poskytne pachateli. K páchání kybergroomingu mohou být použity i mobilní telefony (textové zprávy) a další podobná technologická zařízení umožňující komunikaci mezi uživateli. Forma zneužívání se často váže na synchronní a asynchronní komunikační platformy, mezi které patří veřejný chat, internetové seznamky, instant messengery a sociální sítě (Facebook, Instagram). V mnoha případech se pachatelé zaměřují na nezletilé osoby. [1]

Charakteristika kybergroomera

Kybergroomeři jsou heterogenní skupina osob. Vzdělání, postavení nebo sociální status nemají na jejich chování vliv. „V řadě případů oběť pachatele zná a je na něm závislá (v 85– 95 % případů, Kopecký 2010), často bývá útočníkem také známý rodiny oběti. Podle výzkumů mezi útočníky převažují lidé, kteří nikdy nebyli trestáni.“ [2]

Charakteristika oběti kybergroomingu

Oběťmi kybergroomingu se nejčastěji stávají osoby ve věku od 11 do 17 let. U obětí lze předpokládat, že tráví velké množství času na sociálních sítích, kde kontaktují své kamarády a hledají potenciální partnery. „Náchylnost dětí a mládeže k manipulaci je dána tím, že ještě nemají plně rozvinuté sociální dovednosti a rovněž jim chybí dostatek životních zkušeností.“ [5]

Průběh kybergroomingu

V jedné z prvních studií věnovaných kybergroomingu nazvané Grooming Cybervictims: The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth byly definovány jednotlivé etapy jak kybergrooming probíhá. Je důležité upozornit na fakt, že níže popsané etapy nemusejí odpovídat každému případu kybergroomingu. Záleží na záměrech pachatele. Díky tomu mohou vzniknout různé variace průběhu kybergroomingu. Některé postrádají jednotlivé etapy, jiné mohou mít fáze s různou intenzitou a délkou. Etapy jsou přizpůsobovány i oběti, aby pachatel získal její důvěru.

Etapy

Fáze výběru a kontaktování

První etapou je výběr a kontaktování oběti. Pachatel si svou oběť vybere skrze síť, na které se pohybuje. Metod pro výběr oběti je hned několik. První z nich je, že oběť se sama prezentuje na dané platformě tak, aby přilákala potenciálního partnera (ovšem ve své věkové kategorii) a pachatel s vytvořeným falešným profilem odpovídající cílové kategorii oběti pouze čeká, až dítě na něj zareaguje a poté se pachatel rozhodne, zda bude v konverzaci pokračovat nebo ne. Dalším způsobem výběru oběti může být situace, kdy pachatel delší dobu sleduje oběť přes síť (např. její příspěvky na sociálních sítích) a rozhodne se oběť sám oslovit.

Fáze formování přátelství

Druhou etapou je formování přátelství, kdy se pachatel snaží sblížit s obětí a stát se jejím „přítelem“. Zde se snaží pachatel o oběti zjistit co nejvíce informací. Hovoří s obětí o věcech, které má oběť ráda, které ji zajímají, a navozuje v poškozeném pocit, že se zajímá o stejné věci a že si s obětí rozumí. Také se snaží získat fotografii oběti, pokud ji oběť sama na profil nevystavila. Nemusí se ještě jednat o materiály sexuální povahy. Pachatele zajímá, jak dítě vypadá.

Fáze formování vztahu

Ve fázi formování vztahu prohlubuje „přátelství“ s obětí, aby si získal její důvěru. Mluví s poškozeným o problémech, které jej trápí, snaží se nalézt řešení. Vzbuzuje v oběti pocit, že je jejím nejlepším přítelem, kterému se může svěřit. Pokud se povede pachateli tuto fázi úspěšně zdolat, ostatní fáze jsou už díky získané důvěře oběti jednodušší.

Fáze posouzení rizik

Nastává fáze posouzení rizik (Risk assessment stage), ve které se pachatel snaží zjistit jak vysoké je riziko, že bude jeho počínání odhaleno. Ptá se oběti na umístění počítače, kolik uživatelů zařízení využívá a podle svého zjištění se zařídí do dalších fází.

Fáze exkluzivity

Ve fázi exkluzivity se pachatel snaží oběť přesvědčit o tom, že jejich vztah je jedinečný a nenahraditelný. Interakce mají silný smysl pro vzájemnost, důvěru, pochopení. V této chvíli dochází ke zmanipulování oběti natolik, že pachatel může přejít do další fáze, která se týká rozhovorů intimnější povahy a zároveň nebude obětí odmítnut.

Sexuální fáze

V případě že je obětí nezletilá osoba, pachatel začíná fázi otázkami týkající se začátků sexuálního aktivního života (otázky typu „Už jsi někoho někdy políbil?“ atd.). Oběti se tyto otázky nezdají nijak zavádějící, protože v předchozích fázích kybergroomingu pachatel vyvrátil všechny pochyby a rozptýlil ostych. Navíc je pro nezletilou oběť téma týkající se intimního života něčím novým, o čem běžně s nikým nehovoří a rozhovor s pachatelem mu přijde intenzivní a vzrušující. Existuje zde alternativa, že obětí se stane už někdy sexuálně zneužité nebo zneužívané dítě (jiným způsobem než kybergroomingem). V takovém případě pachatel navozuje pocit bezpečí s možností se svěřit s čímkoliv, co dítě trápí. V této fázi může docházet k zasílání fotografií nebo videí s intimním obsahem, o které si pachatel požádá.

Preventivní programy

Preventivními opatřeními se v České republice zabývá několik projektů. „Kromě dětí je však velmi důležité informovat o rizikových formách komunikace zejména rodiče, ti totiž přestavují ústřední a nejdůležitější článek prevence a jsou schopni působit na děti již v útlém věku.“ [10]

E-Bezpečí

Je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Slouží k prevence, vzdělávání, výzkumu a osvětě spojené s rizikovým chováním na internetu. V poslední době se věnuje také IT ve vzdělávání. Specializuje se na kyberšikanu, sexting, kybergrooming, kyberstalking, fake news. Jejich cílovou skupinou jsou nejen žáci, ale i učitelé, preventisté, metodici Policie ČR či rodiče. Projekt realizuje vzdělávací akce, výzkumná šetření a terénní akce s cílovými skupinami. [11]

Seznam se bezpečně

Projekt založený společností Seznam.cz se zabývá internetovou bezpečností. Poskytují informační materiály ve formě několika filmů a spotů orientovaných na bezpečnost internetu. Pořádají i výjezdy do škol za účelem přednášek o prevenci. Projekt poskytuje online poradnu a výzkumy k tématům k internetové bezpečnosti. [12]

Internetem bezpečně

Cílem projektu je zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Pro úspěšnou prevenci organizuje různorodé aktivity například realizaci přednášek pro veřejnost laickou i odbornou, vydávání publikaci a podpůrných materiálů, organizuje konference. „Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd. Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.[13]

Závěr

Prevence je účinná v případech, ve kterých si uvědomujeme, co obnáší pojem kybergrooming, jsme schopni rozeznat jednotlivé fáze a jsme při asynchronní a synchronní komunikaci s neznámými lidmi opatrní. V roli rodičů je důležité snažit se mít přehled o tom, jakým aktivitám se děti na internetu věnují.

Použité zdroje

[1] KOPECKÝ, Kamil. (2015). Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming. Pediatrie pro praxi. 16. 331–334.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

    Kamila

    Written by

    Kamila

    EDTECH KISK

    Educational Technology, KISK Masaryk University