Kyberstalking

Pavla Sládková
Feb 2 · 6 min read

V dnešní době, kdy stoupá zájem o internetovou bezpečnost, se stává hrozba Kyberstalkingu a dalších internetových nástrah stále známějším. A přestože lidé mají stále větší povědomí, jak se před těmito hrozbami bránit a jak jim předcházet, nemusí být všem zcela jasné co přesně kyberstalking je, a v čem spočívá jeho nebezpečnost.[1][2]

Co je to kyberstalking??

Kyberstalking je nejčastěji definován jako pronásledování osoby v online prostředí. Nejedná se však pouze o hledání informací o jiné osobě na sociálních sítích nebo o sledování jejího života, i když i tato aktivita v něj může přerůst. [1] Ale abychom toto jednání klasifikovali jako kyberstalking, mělo by probíhat za opakovaného použití elektroniky nebo internetu pro pronásledování, oběžování nebo zastrašování jednotlivce nebo skupiny. [2] Technologie tak tvoří neoddělitelnou součást kyberstalkingu, protože k němu tvoří potřebné prostředí, přes které se snaží útočník pronásledovat nebo jinak ohrozit svou oběť.

Kyberstalking je obzvláště nebezpečný hlavně proto, že internet a pronásledování v online prostředí je často pouze prvním krokem útočníka při kontaktu s obětí. Útočníci často volí prostředí internetu, protože jim poskytuje potřebnou anonymitu. Kyberstalking tak nový způsob, kterým může být pronásledována oběť.[2]

Stalking vs. kyberstalking

Pronásledování obvykle do této doby potřebovalo lidský faktor a styk s obětí. Projevovalo se především pronásledováním osob domů nebo do práce nebo například posíláním výhružných dopisů oběti. Na druhou stranu kyberstalking představuje novou možnost pronásledování, která může být zcela anonymní a projevovat se například použitím sociálních sítí jako třeba e-mailu a Messengeru. Útoky tak mohou probíhat častěji a mít i horší psychické nebo společenské následky. Útočník také při tomto způsobu pronásledování oběti nemusí být s obětí ve fyzickém kontaktu. To je také jedním z důvodů proč může být kyberstalking poměrně snadno použít na více obětích zároveň. Neboli jeden útočník může zaútočit na více obětí. [1]

Kyberstalking tak může ohrozit život člověka nebo mu může výrazně uškodit po psychické stránce. Také proto bychom nikdy zapomínat, že jedním z klíčových faktorů kyberstalkingu je psychika oběti, která může způsobit to, že oběť nejedná zcela racionálně. Proto i když se nám z vnějšího pohledu může zdát situace jasná a jsme si jistí, že nám by se něco takového nemohlo stát. Musíme vždy brát v úvahu faktor toho, že oběť jednala tak, jak nejlépe podle svého momentálního uvažování mohla. [3]

Co může být motivací útočníka?

Jak jsme se už zmínili, tak mezi nejčastější cíle kyberstalkingu, patří pronásledování oběti, ve kterém chce útočník vyvolat pocit strachu o život. Může se ale také jednat o pokus demonstrovat svou sílu a moc nad obětí, která útočníkovi přináší pocit uspokojení. Nebo kyberstalking může probíhat jako akt pomsty, kdy se útočník snaží ponížit svou oběť před jejími známými. Tento jev probíhá nejčastěji v prostředí sociálních sítí, kde může být nejsnadněji použit. A v neposlední řadě se také může při kyberstalkingu jednat o pokus znovunavázání přerušených nebo odmítnutých vztahů. [1] Například byl zaznamenán případ kdy muž po tom co byl odmítnut ženou, napsal příspěvek na sociální sítě a přidal k němu i její osobní údaje. [2]

„He simply posed as the victim in postings on bulletin boards catering to discussions of sexual fantasies saying ‘she’ wanted to play rape games. He included her real phone number and street address, and complete strangers started showing up at her doorstep“ [2]

Často jsou tyto případy spojeny i s fyzickým pronásledováním nebo poškozením reputace oběti a to může končit velice drasticky.

Jak může kyberstalking vypadat?

Mezi konkrétní příklady, jak se může chtít útočník spojit s obětí, patří opakované zveřejňování informací z osobního života oběti. Útočník také často komunikuje s obětí pomocí falešné identity nebo rovnou několika identit, pro oběť se pak stává obtížné se bránit. Také může útočník oběti opakovaně posílat nevyžádané SMS zprávy, s cílem oběť vyděsit nebo něco získat. Může svou oběť prozvánět nebo ji strašit hovory a přes ně získávat informace. Stává se také, že se útočník snaží interagovat se svou obětí pomocí komentářů na sociálních sítích. Nebo může pozorovat aktivitu počítače oběti a získávat o ní informace přes speciální programy (např. keyloggery). [1]

Catfishing

Mezi zajímavé metody online stalkingu patří také tzv. Catfishing. Je charakteristický tím, že útočník se vydává za někoho jiného prostřednictvím sociálních sítí. Často používají cizí fotky, jméno, bydliště nebo jiné osobní údaje. Tyto informace nejčastěji získávají z už existujících profilů. Často pak z těchto profilů se lidé snaží navázat vztah s osobou, na kterou chtějí zapůsobit. Nejčastěji je pak catfishing použit pro získávání finančních prostředků nebo pro veřejné zesměšnění oběti. [1]

Existuje však několik užitečných metod jak catfishing poznat a to:

1)Vždy si u lidí, u kterých si nejsme na sociálních sítích na 100% jistí, že se jedná skutečně o osobu, za kterou se vydávají, ověřte jejich identitu pomocí reverse Google image. Který nás v případě, že osoba skutečně použila catfishing, přivede na stránku odkud je obrázek kopírován.

2)Dobrým indikátorem zdali je profil na sociálních sítích skutečný je také to kolik má daný profil přátel nebo sledujících. Například na facebooku to bývá okolo 300 přátel, falešné profily jich mají znatelně méně.

3)Také dobrým indikátorem, jak poznat, že se jedná o catfishing je to, že osoba která vlastní falešný profil odmítá se spojit například po skypu, protože by samozřejmě prozradila svou identitu. [1]

Jak se bránit před kyberstalkingem?

Nejlepší obranou před kyberstalkingem je být na něj připraven a předcházet mu včasnou ochranou svých dat. Existuje několik typů jak zajistit svoji online bezpečnost.

1) Jednou z možností jak se chránit je být opatrný při půjčování nebo pouštění osob k osobním zařízením jako je mobil nebo telefon. Útočníci do něj mohou nainstalovat software, který může monitorovat aktivitu oběti.

2)Také je dobrým zvykem se vždy odhlásit, když opustíme sociální síť na kterou je potřebné přihlášení. Chráníme tak naše údaje proti zneužití v naší nepřítomnosti. Také je důležité tvořit naše hesla komplexní, nikdy je nikomu neodhalovat a často je měnit aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

3)Na sociálních sítích se také nachází mnoho našich osobních informací, které je potřeba chránit, skvělým prostředkem pro to je nastavení ochrany osobních údajů, které nám umožňuje vybrat okruh přátel, se kterým chceme sdílet naše informace. Nebo tak můžeme skrýt naši aktivitu na sociálních sítích pro veřejnost.

4)K ochraně své online identity je také možné použít vymazání, veřejných kalendářů nebo seznamu akcí, kterých se plánujete zúčastnit. Popřípadě je nutné postarat se o to, aby tyto kalendáře byli neveřejné. Případný útočník Vás pak nebude moci tak snadno vyhledat.

5)Také dobrým tipem pro ochranu našeho online bezpečí může být například to, že vždy když ukončíme vztah s partnerem tak pozměníme veškerá hesla na našich sociálních sítích. I když jsme si jistí, že náš ex-partner nezná, ale je to skvělá metoda jak se ochránit před případnými problémy.

6)Dobrým tipem jak ochránit naší online identitu může být také to, že si do počítače naprogramujeme ochranný program, který bude chránit naše data před útoky a tím snížit možnost toho že váš počítač bude napaden.

V každém případě, bavíme-li se o kyberstalkingu, tak se jedná o zločin. Přijdete-li někdy do styku s kyberstalkingem nebo se někdo z vašich známých s ním dostane do styku, nebojte se jednat. Pokud jste na internetu, nezapomínejte si ukládat veškeré hrozby, e-maily a fotografie, které vám útočník poslal. Mohou později sloužit jako důkazy pro policii. Pokud máte podezření, že je vaše aktivita na online sítích monitorována, používejte pro získání pomoci pouze veřejné počítače, jinak by mohla být vaše snaha o získání pomoci dojít i útočníkovi a situace by se mohla ještě zhoršit. Nejhlavněji je však potřeba aby oběť, nebo někdo blízký oběti nahlásil situaci Policii ČR, v případě je-li oběť, nebo se cítí, ohrožena na životě, zdraví nebo majetku. [3], [2]

A co si vy myslíte o kyberstalkingu??

Zdroje: [1] Symanovich Steve. Cyberstalking: Help protect yourself against cyberstalking. In: us.norton.com[online]. [cit. 28.01.2020]. Dostupné z: https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-how-to-protect-yourself-from-cyberstalkers.html

[2] Shpantzer Gal. Cyberstalking 101. In: programs.online.utica.edu[online]. [cit.28.01.2020]. Dostupné z: https://programs.online.utica.edu/articles/cyberstalking

[3] KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978–80–260–9543–9.

Zdroje obrazového materiálu:

[1] Nordton [online]. [cit. 27.1.2020]. Dostupný z: https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-how-to-protect-yourself-from-cyberstalkers.html

[2] Facebook [online]. [cit. 27.1.2020]. Dostupný z: https://www.facebook.com/Cyberstalking101/photos/a.1268640523217031/1268640403217043/?type=1&theater

Educational Technology, KISK Masaryk University

Pavla Sládková

Written by

EDTECH KISK

More From Medium

More on Edtech Kisk from EDTECH KISK

Also tagged Online Safety

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade