LvL up

Zdeněk Studený
Apr 11, 2019 · 2 min read

Počítačové hry jsou často vnímány jako forma zábavy a taky závislosti u mladých lidí. Jen málo je na videohry pohlíženo jako na formu učení se nových informací a přístupů. (Myslím teď ty opravdové hry jako WoW, Counter Strike, Fortnite, LoL… nikoliv výukové hry s jasným cílem někoho vzdělat a s poměrně bídnou hratelností.) A ač diskuze o tom jak efektivní je učení formou těchto her je ještě v plenkách, už teď začíná být jasné, že své přínosy mají a snad jsou i větší než sledování bedny.

LvL up ze hry World of Warcraft [WOW] (zdroj)

Je to pravda už pár let, kdy jsem takhle chodil „studovat WoW“ několik desítek hodin týdně a ani v nejmenším jsem tehdá nepomyslel na to, že se jdu něco naučit. Cílem bylo jednoduše bavit se a snad být lepší než ostatní, právě ta kompetitivnost proti ostatním mě na tom bavila asi nejvíc.

Pozitivních efektů jsem si začal všímat až několik měsíců pozděj na hodinách angličtiny. Znal jsem spoustu anglických frází, které jsem neuměl ani v češtině vysvětlit, ale nějak jsem chápal co znamenají. WoW mě postupně naučilo těmto frázím rozumět (Jako třeba „Wanna join?“, „I’m looking to buy/sell“, etc.. ), pozděj jsem je začal i běžně používat. Ve škole jsem potom místo základních slovíček uměl vyjmenovat všechny kovy, které se ve hře těžili, nebo zvířata, které tam běhala. Asi těžko bych WoW mohl doporučit pro efektivní výuku angličtiny, ale při pohledu zpět vidím, že mi ty stovky hodin strávených ve hře aspoň něco daly.

Dovednosti získané z her však nekončí u angličtiny. Například u hry FIFA vyrostla silná komunita traderů, kteří rozebírají jak s kartami fotbalistů efektivně obchodovat. Na první pohled jde jen o hru s kartičkami, někteří z nich však studují ekonomiku na vysokých školách a na trh FIFA aplikují postupy a analýzy z burzy, díky kterým jsou úspěšní. (video rozboru pravděpodobností z FIFA)

V Minecraftu jeden z hráčů postavil kalkulačku, využívající stejné logiky jako běžné stolní kalkulačky. Fungování redstone v minecraftu je potom často přirovnáváno k fungovaní elektriky a už několik dětí se tak dostalo k pochopením jejich základů v mladém věku.

První studie o tom jak pomáhají počítačové hry s výukou už jsou na světě a ukazují pozitivní efekt. Je však třeba se neustále dívat na kontext a rozlišovat mezi rekreačním hraním a závislostí. Ještě je brzy, abychom tyto zkušenosti mohli generalizovat. Otázkou je, jestli při navození správného přístupu a otevřeného mindsetu se pomocí her můžeme učit efektivně? A možná se budeme učit, aniž bychom si to vůbec uvědomovali.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store