Mýtus multitasking

VS
VS
May 2, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

„Člověk není stroj, a proto nemůže být v multitaskingu efektivní.“[1]

Multitasking je v posledních letech hodně skloňovaný pojem, ale je to skutečnost nebo jen vymodlený mýtus? Začněme tím, že si řekneme, co dané slovo vlastně znamená: multi = více a task = úkol. Multitasking je tedy zvládání více úkolů zaráz.

Všeobecně se říká, že ženy zvládají více věcí souběžně, kdežto muži umí dělat pouze jednu věc, jakmile mají souběžně pracovat na dvou či více činnostech, dostává jejich soustředění na frak a výsledkem je, že se vlastně nic neudělá, akorát se muž naštve. Známe to všechny ženy, když koukáme na své partnery a syny, jak se snaží soustředit na to, co jim říkáme a zároveň stíhat film v televizi. Nakonec odejdou naštvaní, že neví, o čem film je, protože do toho furt kafráme. Ale jsme opravdu natolik odlišný druh? „Možná je ale na místě pokora. Dělat dvě a více činností najednou totiž umíme jen v případě, že už nad nimi nemusíme přemýšlet, vykonáváme je rutinně a spolehlivě se nám daří.“[2]

„Lidský mozek podle nových poznatků není schopen zpracovávat dva úkoly v jednom okamžiku. Místo toho mezi nimi jen sekvenčně přepíná. Pravidelně rozděluje svou pozornost a umí to tak rychle, že věříme, že myslíme na oba úkoly ve stejnou dobu.“[3] Lze tedy říct, že náš mozek se snaží zvládnout vše, co po něm chceme, ale zvládá efektivně pracovat jen u běžných, tzv. rutinních, úkonů, které zná a nemusí nad nimi přemýšlet. V okamžiku soustředění se na dva nové úkoly přepíná mezi prvníma druhým úkolem a člověk vlastně neudělá nic na plno, ale pouze částečně. I proto je těžší si mnohdy něco pamatovat, když např. u učení posloucháme rádio.

Abychom dosáhli všeho a nebyli přitom frustrovaní z toho, že si vlastně nic pořádně nepamatujeme a naše výsledky nejsou takové, jaké jsme chtěli, bude lepší se vždy věnovat jen jedné činnosti. Jak ale určit které? Měli bychom začít roztříděním si důležitosti zadaných úkolů a jít od těch nejnáročnějších a nejurgentnějších, protože po ránu jsme ještě čerství a připraveni čelit výzvám. Navíc drobné nenáročné úkoly pro nás budou sladkou tečkou dne, na kterou již nepotřebujeme tolik energie.

Další možností, jak zvýšit svou efektivitu bez potřeby multitaskingu je připravené pracovní prostředí. Všichni známe situaci, kdy máme něco důležitého dělat, ale nám se do toho tak nechce, že radši uklízíme i naprosté blbosti, hlavně abychom nezbytnou činnost oddálili. Proto bychom měli mít uklizené okolní prostředí, ideálně se odpojit od všech sítí, což je pro mnohé nadliský úkol samo o sobě, a v neposlední řadě si ideálně stanovit časový interval, ve kterém se budeme soustředit výhradně na onu důležitou činnost. Ne vždy to vyjde, ale můžeme proto udělat vše, co je v našich silách. Nepůjde sice o multitasking, ale budeme mnohem efektivnější, což je výhodnější nejen pro nás, ale i pro naše okolí.

Multitasking tedy neexistuje v lidském mozku a je pouhý mýtus, ale v digitálním světě jde o běžný jev. Vždyť mobilní telefony zvládají přijímat zprávy i během telefonního hovoru. Multitasking byl „před pár lety nepotřebná věc, která se vyskytovala jen v kapesních počítačích, dnes zcela běžná funkce, o které takřka nevíme, ale zpříjemňuje nám život.“[4] Mnoho funkcí vykovává systém našich mobilů a počítačů sám, aniž bychom měli možnost o tom rozhodovat, otázkou ale je, zda nám to vadí či nikoliv?

[1] Multitasking je mýtus. Jak pomoci mozku k lepší koncentraci?. PerlaZdravi.cz — Vaše zdraví na prvním místě. [online]. Copyright ©. Dostupné z: https://www.perlazdravi.cz/blog-o-zdravi/multitasking-je-mytus--jak-pomoci-mozku-k-lepsi-koncentraci-2/

[2] Multitasking je mýtus | Psychologie.cz [online]. Copyright © Copyright Mindlab s.r.o. Dostupné z: https://psychologie.cz/multitasking-je-mytus/

[3] Multitasking je mýtus | Psychologie.cz [online]. Copyright © Copyright Mindlab s.r.o. Dostupné z: https://psychologie.cz/multitasking-je-mytus/

[4] Multitasking: co to je a jak funguje na jednotlivých systémech? | mobilenet.cz — Mobilní telefony, notebooky a technologie budoucnosti [online]. Copyright © 2019 24net s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Dostupné z: https://mobilenet.cz/clanky/multitasking-co-to-je-a-jak-funguje-na-jednotlivych-systemech-8602

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store