Mýty a fakta: Alternativní školství

B. Fukárková
May 8, 2019 · 3 min read

Zdali budou žáci opravdu připraveni do života, zdali se jim nezavírají dveře od některých lukrativnějších zaměstnání, nebo jestli se v budoucnu dokáží adekvátně socializovat a zařadit do systému. Toto jsou jen některé z předsudků a každodenně vyvracovaných mýtů, kterým čelí provozovatelé i návštěvníci alternativních škol. V tomto článku jsou zvolené tři mýty, které jsou následně vyvráceny dnes již známými fakty.

Image for post
Image for post

Mýtus č.1

„Alternativnímu školství se věnuje pozornost, protože je nové a trendy“

Fakt:

Nelze jednoznačně určit konkrétní rok, kdy by vzniklo alternativní školství, ale známe období, kdy byly založeny různé jeho verze. Například ve 30. letech 20. století nastupují reformní metody jako montessori, waldorfská či daltonská škola (první Montessori škola vznikla roku 1908). Některé alternativy ke klasickému vzdělávání se však vyskytly již dříve, jako příklad může posloužit pansofická škola vedena Janem Ámosem Komenským v 17. století. V České republice se koncept rozrůstá od 90. let. (Alternativní školy, 2001–2019) Alternativní školství tedy zažívá boom a jde o něm tedy i více slyšet, nelze však hovořit pouze o moderním trendu.

Mýtus č.2

„Vliv a dopady alternativních škol na své žáky nelze prokázat“

Fakt:

Pokud budeme hovořit o prostředí v České republice, opět se dostáváme k mýtu č. 1, nutno zde poukázat zejména na roky vzniku — spoustu těchto škol je již dostatečně dlouho v provozu, aby bylo možné zeptat se na účinky přímo jejich absolventů. A názory panují vesměs pozitivní. Hovoří zejména o lepších vztazích ke škole a vzdělávání, o zdravém sebevědomí, kritickému vztahu k autoritám, schopnosti organizovat si sám svůj čas, dělat se zaujetím to, co co absolventy opravdu zajímá, a také o schopnosti rozlišit, co pro ně v životě je a není prospěšné. (Feřtek 2015) Mezi absolventy nalezneme učitele, rodiče a obecně pestrou škálu zaměstnání či životních příběhů.

Mýtus č.3

„Dětem v alternativních školách se zavírají dveře ke studování jiných oborů a následnému získání lukrativnějších pozic“

Fakt:

Ani takové tvrzení nelze odsouhlasit. Alternativní školy nejsou všechny jednotné, nicméně obecně je lze (více či méně) shrnout jako takové, které odmítají normativní pojetí ve vzdělávacích zařízení jakožto neefektivní, orientují se na osobnost dítěte a jsou zaměřené zejména prakticky. (Smolíková, 2004) To se prakticky nijak nevylučuje s požadavky či podmínkami pro studium jakékoliv školy či získání libovolného zaměstnání. Nutno uznat, že sami absolventi zmiňují, že přestup na jiné, tradičnější školy nebyl zcela jednoduchý — například jim chyběla schopnost memorování, která zde stále sehrává hlavní roli, některé tvrdé znalosti či znalost cizího jazyka. Proto prostřídali i několik škol, nicméně byli ve většině případů schopni nakonec relevantně posoudit své schopnosti a doplnit si chybějící vědomosti či se přizpůsobit prostředí. (Feřtek, 2015)

Odkud jsou čerpány tyto mýty? Stačí rozkliknout články mainstreamových médií hovořící o tématu alternativních škol a číst mezi řádky, nebo při touze po explicitě rovnou sekci komentářů. Postačí se zeptat se rodičů, kteří do těchto institucí denně vodí děti, jaké otázky slýchávají, nebo i samotných zakladatelů a učitelů, kteří jsou také stále zpovídáni s nedůvěřivým podtónem. Dalo by se v těchto zdrojích — zdrojích běžného života — nalézt bezpočet dalších mýtů k vyvrácení. Dozajisté alternativní školství a jeho metody nejsou bezchybné a stoprocentní, myšlenka tohoto stylu vzdělávání má však (zvláště v dnešní době) velký potenciál a rozhodně si zaslouží být destigmatizována.

Zdroje:

FEŘTEK, Tomáš. Co vás v alternativní škole nenaučí: Může absolvent waldorfské školy vystudovat medicínu?. Respekt [online]. 25.3.2015 [cit. 2019–05–08]. ISSN 1801–1446. Dostupné z: https://www.respekt.cz/vzdelani/co-vas-v-alternativni-skole-nenauci

Historie alternativ: Historický přehled zajímavých alternativ ve vzdělávání. Alternativní školy: Povídání o alternativních školách a školství [online]. [cit. 2019–05–08]. Dostupné z: http://www.alternativniskoly.cz/pouzite-terminy/historie-as/

Škola života — Jak obstojí absolventi alternativních škol v životě? [online]. In: YouTube. 10.3.2015 [cit. 2019–05–08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=LoYHgTqeLEw&feature=youtu.be

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Alternativní vzdělávání v mateřských školách. Metodický portál: Články [online]. 26. 07. 2004, [cit. 2019–05–08]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/28/ALTERNATIVNI-VZDELAVANI-V-MATERSKYCH-SKOLACH.html>. ISSN 1802–4785.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store