Image for post
Image for post

„Měkké“ kompetence — kompetence pro 21. století

Soňa Pin
Soňa Pin
Apr 29, 2019 · 2 min read

Vzhledem k dnešní době, kdy rozvoj ve všech oblastech života je přinejmenším mnohem rychlejší než v předchozích stoletích a nárůst informací je exponenciální, je třeba měnit kompetence občanů, aby se dokázali měnícímu se prostředí dobře přizpůsobit. Nejlépe je samozřejmě začít ve vzdělávacích zařízeních. Zde ale nutně vyvstávají dvě klíčové otázky: které kompetence to jsou a jak je vyučovat?

K prvému existuje vícero seznamů, jeden předkládá například profesor Tony Wagner působící na Harvardu, který jej shrnul do 7 bodů[1]. Jednou z největších chyb současného vzdělávání je, že učíme žáky/studenty správné odpovědi, které již třeba za půl roku jsou zastaralé nebo přímo nesprávné. Pro zaměstnavatele jsou důležití zaměstnanci, kteří jsou schopni představovat si, tvořit a kriticky myslet, takové vlastnosti jsou pro ně více než diplom z bakaláře. Podle Tonyho Wagnera se tyto schopnosti projevují především schopností klást otázky[2]. Způsob dnešního vzdělávání — učení správných odpovědí — se ale s těmito schopnostmi zcela vylučuje.

Druhou otázkou, tedy jak kompetence pro 21. století vyučovat, se zabývá například Helyn Kim, analytička Brookingskéhi institutu, podle které je možné kompetence pro 21. století učit pomocí řešení problémů. Problémy jsou ale často nejasné a nemají definované postupy, proto k „řešení těchto problémů potřebují být schopni (pozn. žáci) identifikovat a uplatňovat různé strategie“[3]. Vzdělávací prostředí je tedy potřeba připravit jako prostředí, kde se řeší problémy, přesněji řečeno: kde žáci řeší problémy. Učitel poté, coby rovnocenný partner, pomáhá „s těmi strategiemi a jak, kdy a kde je využít“[4].

Zdroje:

WAGNER, Tony. Tony Wagner’s Seven Survival Skills. Tony Wagner: Transforming Education [online]. Tony Wagner, ©2019 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: http://www.tonywagner.com/7-survival-skills/.

BRDIČKA, Bořivoj. 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera. Metodický portál RVP: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, ©2012–2019 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/11221/7-ZAKLADNICH-KOMPETENCI-PRO-21-STOLETI-PODLE-WAGNERA.html.

PATERSON, Jim. What are 21st Century Skills?. Education World: Connecting educators to what works [online]. Colchester, Connesticut: Education World, ©1996–2019 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: https://www.educationworld.com/teachers/what-are-21st-century-skills.

[1]WAGNER, Tony. Tony Wagner’s Seven Survival Skills. Tony Wagner: Transforming Education [online]. Tony Wagner, ©2019 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: http://www.tonywagner.com/7-survival-skills/.

[2]BRDIČKA, Bořivoj. 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera. Metodický portál RVP: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, ©2012–2019 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/11221/7-ZAKLADNICH-KOMPETENCI-PRO-21-STOLETI-PODLE-WAGNERA.html.

[3]PATERSON, Jim. What are 21st Century Skills?. Education World: Connecting educators to what works [online]. Colchester, Connesticut: Education World, ©1996–2019 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: https://www.educationworld.com/teachers/what-are-21st-century-skills.

[4]Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store