Měli bychom platit za online zpravodajství?

Anna Puchovská
May 3, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj: Pexels

Z tisku do online-u

Dnes už nikdo nepochybuje, že se s příchodem internetu média zásadně proměnila. V posledních letech jsme byli svědky poměrně divokých otřesů — vznikly online verze tradičních tištěných médií i zcela nová média, která nikdy v papírové podobě nefigurovala.

Proč (ne)platíme?

Jelikož rozsáhlejší studie v českém prostředí chybí, můžeme si vypomoci alespoň průzkumem American Press Institute [2] z roku 2017. Ten uvádí, že důvodem k předplacení online tisku je nejčastěji snaha být informovaným občanem a také fakt, že dané online médium exceluje v pokrytí určitého tématu, které čtenáře zajímá. U mladší generace hraje významnou roli také touha podpořit misi oblíbeného média.

Společenský a občanský rozměr

Zajímavý příspěvek do diskuze se objevil na blogu slovenského Denníku N. Jakub Goda v něm shrnuje důvody, proč podpořit kvalitní online žurnalistiku. „Kúpiť si noviny nie je ako kúpiť si cheesecake ku káve, nerobíš to len sám pre seba, prispievaš tým na našu spoločnú vec [3],“ vtipně poznamenává v úvodu.

Image for post
Image for post
Zdroj: Jakub Goda

Dostupnost vs. kvalita

Jak tedy přistoupit k vyvstávajícímu dilematu? Na jedné straně by mělo být normální a správné platit za kvalitní službu, kterou online žurnalistika zcela určitě může být. Nicméně v konkurenci médií, které jsou zadarmo a na kvalitu a fakta nekladou velký důraz (různé dezinformační weby), se placená média vzdalují z dosahu většinového čtenáře a stávají se exkluzivními.

Řešení?

Jednoduché řešení na tuto situaci patrně neexistuje. Zajímavou cestou nicméně může být hybridizace, tedy zpřístupnění části obsahu zdarma na jinak placeném médiu. Může proběhnout formou volně přístupných rychlých zpráv, „odemykání“ některých zásadních článků, nebo pomocí bezplatných podcastů, shrnujících novinky uplynulých dní.


EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store