Image for post
Image for post

Malými krůčky ke kreativitě

Ze všech stran slýcháme, jak bychom měli být kreativní. Že bez kreativity se nikam nehneme a je klíčová pro řešení problémů v osobním i profesním životě. Ale dá se vůbec něco, co má být přirozené a vycházet z našeho nitra, naučit?

Osobně se asi nejvíce ztotožňuji s tvrzením, že kreativitu si v sobě nese každý, záleží jen na tom, jak moc je rozvinutá a jak moc ji ještě lze rozvinout. Samozřejmě, že se všichni nenarodili s talentem stát se špičkovým spisovatelem, malířem nebo hudebním skladatelem. Ale všichni si můžeme najít činnost, která rozvíjí naši tvořivost, a to klidně jen pro účely relaxu a celkově větší psychické pohody. Pojďme se podívat na pár, převážně knižních nástrojů, které s kreativitou pracují.

Omalovánky, zentangly, mandaly

Vybarvovací začal někdy okolo roku 2014. Na podzim vyšla kniha , následovaly , Johanny Basford, a pak se s omalovánkami a mandalami větší či menší kvality doslova „roztrhnul pytel“, a dnes tak můžeme najít např. jednorožčí, soví, kočičí omalovánky nebo omalovánky s tematikou Hry o trůny či Zaklínače.

Zatímco omalovánky jsou zaměřeny spíše na relaxaci a využívání barev, mandaly a zentangly jdou s kreativitou o level výš. Zentangly jsou různé ornamenty, které se vykreslují do nějakého prostoru. Můžeme je buď kreslit podle „“, jichž dnes také existuje spousta, nebo si je sami vymýšlet — ano, to už zní trochu kreativněji než vybarvování předem vyznačených plošek.

Image for post
Image for post

Podobně fungují i mandaly. K tomu, abychom si , nepotřebujeme nic víc než kružítko. To, jak bude naše mandala velká, kolik bude mít vnitřních kruhů, jestli bude ve výsledku vypadat jako květina nebo jako zvíře… to vše záleží jen na nás a na naší fantazii.

Destrukční deník a spol.

Image for post
Image for post

Velmi spornou „pomůckou“ k rozvoji kreativity je kniha známá jako . Na jednu stranu byl přijat velmi kladně, právě díky kreativním možnostem, které nabízel, na stranu druhou byl některými ortodoxními knihomily vyhejtován za nabádání mladší generace k ničení knih. Ať tak či tak, byly u nás vydány i jiné knihy autorky Keri Smith, a to knihy podobného ražení. Tento styl knih byl dále napodobován např. nebo .

Myšlenkové mapy

Uspořádávání myšlenek není rozhodně jednoduché, obzvlášť, když už se vám povede nějakým způsobem kreativitu rozvinout. Proto je dobré si je uspořádat. Velmi efektivní a tvůrčí metodou k tomu je fenomén — ty si můžete buď vytvořit pomocí softwaru nebo popustit uzdu fantazii a vyřádit se s tužkou a papírem. Velmi dobrý pomocník při učení. 😉

Inspirace

Image for post
Image for post

Důležitou, a velmi příjemnou součástí rozvoje naší kreativity je čerpání inspirace. Což máme v dnešní době, přiznejme si, opravdu velmi jednoduché. Pokud chceme něco tvořit, stačí se přihlásit na , zadat příslušné výrazy a v tu ránu máme před sebou spoustu nápadů k vyzkoušení. Protože Krrativita totiž neznamená nutně tvořit něco, co ještě nikdo před vámi nevytvořil — můžete se jen inspirovat a vzít si z jiného řešení to, co vám konkrétně přijde sympatické. Austin Kleon o tom napsal celou , kterou rozhodně doporučuji k přečtení.

Kreativní laboratoř

I na KISKu byla snaha o rozvoj studentské kreativity — a to prostřednictvím předmětu . Kurz byl zaměřen na to, abychom si vyzkoušeli různé techniky kreativního myšlení. Ty jsme měli možnost využít při plnění úkolů a vypracovávání velkého závěrečného projektu.

Kreativita ve školních osnovách?

Při psaní tohoto článku mě napadlo, jak je kreativita dnes rozvíjena ve školním prostředí… Na základních školách máme různé rukodělné činnosti a výtvarnou výchovu, kreativní psaní v rámci češtiny apod., ale co střední a vysoké školy? Vím, že na gymnáziích je možnost zvolit si nějaký tvořivý předmět, ale např. na středních odborných školách tyto možnosti nejsou. Studenti si většinou potřebu kreativity doplňují v zájmových kroužcích a ve volném čase… Ale nebylo by hezké prolnout klasickou výuku s kreativními vstupy, samozřejmě na dobrovolné bázi? :)


Stojí za pozornost

Zajímavá o tom, zda se dá kreativita naučit

, kde byly zveřejnovány některé povedené stránky z Destrukčního deníku

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store