Mapa sociálních inovací: inovátoři nejen ve vzdělávání

B. Fukárková
May 15, 2019 · 4 min read

Sociální inovace — slovní spojení, které lze slyšet častěji a častěji. Mnoho odborníků se však shoduje, že se vlastně neshodují a termín nelze přesně definovat. Pro představu, sociální inovace mohou představovat nové nápady, instituce nebo způsoby práce, které přinášejí pozitivní efekty, zlepšují či řeší potřeby místní komunity nebo společnosti obecně (Sociální inovace a jejich přínos pro společnost), ale které nemusí být nutně nové, pouze aplikované ve správný čas na správném místě.
Lidem, kteří se inovacím věnují, se přezdívá sociální inovátoři, nebo také sociální podnikatelé. Představují vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, jedinečným a systémovým způsobem, s podnikavostí sobě vlastní řešící nejpalčivější problémy naší společnosti. (Liška, 2015) A protože se z většiny jedná o velmi inspirativní a schopné lidi s velmi cennými nápady pro celou společnost, začala se před více než třiceti lety mezinárodní organizace Ashoka zabývat jejich podporou i propojováním.

Tato organizace pomáhá i na území České republiky, kde v roce 2015 vytvořila zcela unikátní mapu sociálních inovátorů zabývajícími se oblastmi jako posilování občanské společnosti, transparence a místní rozvoj, zdravý životní styl, zdravá výživa a přístup ke zdravotní péči, sociálně-ekonomická inkluze, ale také vzdělávání, výchova a podpora zájmu o vědu a výzkum, kde jsou (nejen) sociální inovace velmi potřebné.

Image for post
Image for post

Mapa funguje na bázi nominací — tým Ashoky zkontaktuje určitý počet klíčových inovátorů v různých oblastech (500 v ČR) a s těmi ochotnými udělá rozhovor, kdy pomocí efektu sněhové koule zajistí další inovátory. Z těchto rozhovorů následně vznikne určitý počet nominací. Čím více získá člověk nominací, tím větší zastává bod na mapě, a čím více se blíží středu, o to vyšší má osoba působení skrze celou zemi. (Liška, 2015) Pojďme se nyní podívat na osobnosti, které získaly nejvíce nominací a zastávají prakticky středovou polohu na této mapě, a to pro oblast vzdělávání, výchova a podpora zájmu o vědu a výzkum.

Nepopiratelně nejsilnější pozici zastává Zdeněk Slejška, zakladatel a odborný konzultant informačního centra pro vzdělávání EDUin. Mimo tohoto centra má ve svém portfoliu mnoho úspěšných vzdělávacích projektů nebo vedení Metodického portálu RVP.cz. S druhou významnou osobností se ještě zdržíme u EDUin, mapa totiž neopomíjí ani Tomáše Feřteka, který je spoluzakladatelem EDUin, dále ale také například publicistou a autorem pedagogických příruček, spolupracuje s médii a zaměřuje se na osvětu o životním prostředí. Další silný bod v mapě tvoří Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která se zaměřuje na vzdělávací systém z hlediska kvality a přístupnosti nebo na změnu systému péče o ohrožené děti. Jan Veselý získal také dostatek nominací pro významnou pozici v mapě, je zakladatelem Projektu EduFórum, který se zaměřuje přímo na inovace ve vzdělávání, a to zejména společnými setkávání, kde se projekty s tímto zaměřením prezentují a mapují. Do pětice nelze opomenout podporovatele mimoškolního vzdělávání Ondřeje Šteffla, ředitele společnosti Scio, která z velké části zaštiťuje přijímací řízení vysokých škol v ČR, ale také se zabývá vzdělávacími hračkami a zakládá tzv. ScioŠkoly.

Tím bylo shrnuto pět osob, které mají nejsilnější pozici na mapě sociálních inovací z hlediska inovací ve vzdělávání. Tím však rozhodně nelze říci, že právě těchto pět lidí je největšími inovátory ve vzdělávání v České republice, či že zde celkově můžeme hovořit o nějakém žebříčku — jak již bylo sděleno, sociální inovace ani neoplývají přesnou definicí. Mapa má napadnutelná místa, například ačkoliv se tvůrci snažili mapovat všechny oblasti a kraje, Praha jednoznačně vychází jako centrum všeho dění. Dále jdou například mnohem více vidět lidé, kteří se v této oblasti pohybují čerstvě nebo zavádí nový projekt, protože se na ně v době tvorby fokusoval zájem o jejich činnost.
Prostředí sociálních inovací se také velmi dynamicky vyvíjí, v roce 2019 už by některé body nejspíše vypadaly jinak, možná i pozice Prahy jako centra by byla narušena. V roce 2018 získalo Brno největší možnou cenu na prahu sociálních inovací — SozialMarie, a to s projektem Rapid Re-hausing. Například tento fakt by mapu jistě ovlivnil, a dále by ji ovlivnil i konec tohoto projektu v roce 2019.
Mapa však zůstává i nyní velmi cenným nástrojem pro zajištění rozvoje a podpory sociálních inovací (a zejména sociálních inovátorů) v průřezu různými odvětvími, nebo pro přibližné odhady, kudy se tento fenomén bude dále ubírat. Zviditelňuje důležité osobnosti i témata, která „pálí“ a sociální inovace vyžadují.

Zdroje

LIŠKA, Ondřej. Ashoka zpracovala mapu sociálních inovátorů. Co jsou zač?. Svět neziskovek: Inspirujeme ke změně [online]. Praha, 1.6.2015 [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: https://svetneziskovek.cz/inovace/ashoka-zpracovala-mapu-socialnich-inovatoru-co-jsou-zac

Mapa sociálních inovátorů. In: Ashoka-cee [online]. Česká republika: Ashoka, 2015 [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: http://ashoka-cee.org/czech/wp-content/uploads/sites/5/2015/04/Changemaker-map-Czech-RepublicFinal.pdf

Rapid Re-Housing Brno: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi. SozialMarie: Price for social innovation [online]. Rakousko, 2018. Dostupné z: https://www.sozialmarie.org/cs/projects/7488

Sociální inovace a jejich přínos pro společnost. In: Portál inovací v sociální péči [online]. Česká republika [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: http://pecujeme.eracr.cz/socialni-inovace/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store