Matematika, český jazyk, množství odpuštěné vody, počet plastů v domácnosti, nešlo by to trochu lépe?

Roman Matulík
May 8, 2019 · 2 min read

Nedávno jsem narazil na článek hovořící o kompetencích 21. století v rámci vyučování na základních a středních školách. Říkal jsem si, že je super, že jsem na tento článek narazil, protože velmi dobře nastartoval mé myšlení směrem k tomuto tématu v rámci psaní dnešního článku.

Ze základní a střední školy jsem již nějakou dobu pryč, takže nemohu s jistotou říci, že se nezměnil veškerý přístup k vyučování, ale s tím, jak funguje rychlost změn na území naší země, řekl bych, že se tak markantně nestalo.

V článku autor uvádí, že témata, kterými je potřeba se zabývat již od začátku vzdělávací kariéry žáků a následně studentů, jsou otázky environmentálního rázu. Vzhledem k tomu, že rychlost veškerého dění dnešní dobou eskaluje neskutečnou rychlostí, je potřeba se již v době formování myšlenek v útlém věku zakročit a začít do mladých vštěpovat přístup k určitým otázkám, které jsou reflektovány jak do globálního měřítka tak do vnímání našeho nejbližšího okolí.

Lidé jsou zvyklí moc nepřemýšlet o dopadech technologického pokroku a konzumního smýšlení. Zde bych se chtěl věnovat hlavně přístupu k užívání vodních zásob a plastových nádob. Když jsem docházel na základní či střední školu, absolutně by mi nedávalo smysl přemýšlet o plastech či mému přístupu k vodě (zde myšleno sprchování, koupání, odpouštění atd.). Kdyby za mnou někdo tou dobou přišel, říkal bych si, že je blázen a nechápal, co po mě chce. Dnes již však představu mám jinou a vím, že jsou tato témata velmi ožehavá, hlavně dnešní dny, kdy vidíme stav zahlcení plasty v globálním měřítku a situaci sucha na našem území. Problémem celého údivu v této věci byl, že jsem v rámci mých studií na základní a střední škole tyto praktické věci nikdy neměl tu čest potkat a ani mí rodiče se mnou tuto tematiku nikdy neprobírali.

Image for post
Image for post

Na základě toho, co dnes již o tomto tématu vím, jsem si velmi jist, že pokud by při mých prvotních studiích v rámci naší výuky existoval alespoň jeden předmět, který by se touto problematikou zabýval, dnes bych byl mnohem moudřejší a tento způsob vnímání bych měl již velmi vzatý za svůj. Teď si představme, že takovýmto způsobem již od malička smýšlí většina dětí, které takto vyrůstají a uvědomují si jaké dopady můžou určité typy přístupu a ignorance mít.

Tyto praktické aspekty života a globálního zlepšení planety ve školství chybí a chtěl bych dodat, že jsou více než potřebné pro to, abychom mohli vůbec nějaké školství za takových 30–40 let mít jako téma rozhovoru.

Zdroj: DLOUHÁ, Jana. Kompetence venvironmentálním vzdělání [online]. [cit. 2019–05–08]. DOI: Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store