Michalův říjen a listopad

Rád bych se na tomto místě podělil o události, které se potkali mezi cca 20. zářím a 20. listopadem, tedy během prvních dvou měsíců semestru. Nejde o výčet úplný, ale snad by něco někoho mohlo zaujmout…

Osobně jsem moc rád za kombinaci učení, vyšlého TAČR, ale také třeba i publikace nebo práci na DigCompu. Osobnostně velký posun mám pak z University of Minnesota, která mi ukázala, jak je třeba přemýšlet o tématech jako interkulturní učení, diversita, inkluse, ale také třeba čtenářství.

Projekty:

Na KISKu se můžeme od ledna těšit na projekt TAČR. V první polovině podpořených je náš projekt „Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí“ jehož řešitelem jsem já a v řešitelském týmu jsou Hana Tulinská (se kterou jsme projekt primárně psali) a Pavlína Mazáčová.

Současně jsem v podpořeném projektu, který podávala Katedra sociální pedagogiky „Bariéry v inkluzi a jejich překonávání — implementace v prostředí českých základních škol“

Díky podpoře Elfu (FF MU) běží na podzim nový online předmět: Kurz rozvoje digitálních kompetencí, který jsem já vymyslel a napsal a tutorují ho Zuzana Chlupová a Erika Mirová.

Co jsem dělal a čemu se věnoval:

 • Učil, čemuž se věnuji samostatně, ale tím, že jde o začátek semestru, tak právě učení představuje velkou část mých pracovních či odborných radostí, inspirací a obohacení.
 • Nejvíce času jsem asi věnoval překladu DigComp 2.1 do češtiny — nesmírně moc práce, zajímavé ponoření a současně uvědomění si, jak nesmírně náročné je tvořit kompetenční rámce a překládat je. Jde o věc, kterou garantuje FDV.
 • Díky Markétě Sedlákové jsem mohl strávit cca 10 dní na University of Minnesota v USA a navštívit zde také nesmírně zajímavé školy. O nějakých impresích se asi ještě rozepíšu někde jinde někdy jindy.
 • Napsal jsem nějaké filosoficko-edtechové texty, se kterými se budete snad ještě v budoucnu někde potkávat.
 • Jak to jde, snažím se věnovat také doktorátu na KSP PedF MU, který je o digitálních kompetencích.
 • V rámci Knihovny 2020 jsem hovořil o filosofických pramenech DigComp 2.1.

Mluvil jsem na konferencích:

 • Information Interaction 2018; příspěvek na téma Information literacy in the perspektive of education; účast na diskusním panelu — asi nejdůležitější středoevropská konference o informační vědě. Hovořil jsem o studiu informačního a učebního chování během učení i o budoucnosti oboru a knihoven.
 • Do nové republiky: Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900–1928; příspěvek na téma Moravské knihovny na počátku dvacátého století: sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti — příspěvek byl postavený na reflexi legislativních a kulturních změn, které ovlivnily formování knihoven v moravském prostředí, ale také s přihlédnutím ke konkrétním knihovnám ve Znojmě či Dubňanech.
 • CyberCon Brno 2018; příspěvek na téma Vzdělání, společnost a pravda a účast v diskusním panelu (zvaná přednáška) — konference o kyberbespečnosti, na které jsem hovořil o nutnosti rozvoje digitálních kompetencí napříč populací jako o základním nástroji pro rozvoj bezpečnosti. Konference proběhla na konci září, ale přesto ji něčím řadím sem.

Mimo to jsem ještě koncem září měl workshop v Nitře o digitálních kompetencích a také hovořil na katedrovém semináři na KSP.

Co mi vyšlo:

 • Černý, M. (2018) Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie: otázky k zamyšlení. Brno: Středoevropský institut P. T. de Chardina. Je kratší „cvičebnicí“ věnující se filosofickým otázkám fyziky. Zvolenou metodou je kritická reflexe nabídnutých textů, ale také zamyšlení se nad tématy z mé monografie Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. Nechybí ani komentovaná bibliografie klíčových děl.
 • Černý, M. (2018) Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. Brno: Masarykova univerzita. Je monografií, která vyšla už koncem září, ale přesto ji sem řadím, jde o knihu rozdělenou do tří větších celků s celkem 423 stranami a asi 900 poznámkami pod čarou — věnuje se otázkám času, prostoru, metodologii vědy, ale také například antropickému principu.
 • Černý, M. (2018). Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. Proinflow, 10(2). https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-8 Představuje koncepční přehledový článek o sociabilitě a jejím měření či pojetí v různých konceptech online vzdělávání na cca asi 20 stranách.
 • Černý, M. (2018) Joshua B. FREEMAN Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World (recenze). Český časopis historický, 2018(3). Krátká recenze na zajímavou knihu o vývoji továren a jejich vztahu k formování společnosti.

Co jsem přečetl (za knihy):

 • Heidegger, M. (2002). Bytí a čas (2., opr. vyd). Praha: Oikoymenh. Představuje základní dílo odemykající ontologii jako rehabilitovanou disciplínu filosofie. Nabízí mimořádnou metodologickou přísnost, překvapivé pohledy na fenomény, svědomí nebo péči a časovost. Překvapivá je také rehabilitace argumentace kruhem ve vztahu k hermeneutickému uchopení skutečnosti. Na tento pohled navazuje například zmíněný Altrichter. Pro mne asi nejnáročnější kniha, kterou jsem kdy přečetl.
 • Robb, A. (2018). Why We Dream: The Transformative Power of Our Nightly Journey. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt. Je nesmírně zajímavou psychologickou publikací věnující se tomu, co můžeme vědecky říci (především z pohledu psychologie a neurovědy) o snění. Zajímavá je kapitola o učení se a snění, která by možná mohla mít zajímavé edukační implikace.
 • Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada. Zajímavá kniha snažící se tématizovat některé vybrané problémy filosofie výchovy na dialektických problémech. Reflektuje aspekt pnutí mezi teorií a praxí, snaží se také začlenit některé aspekty patočkovského přístupu k výchově.
 • Altrichter, M. (2017). Spirituální teologie. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma. Obsáhlá kniha, která se věnuje fenomenologické interpretaci spirituální teologie. Nesmírně zajímavé je také propojení s východními autory, jako je Solovjevov, Dostojevsky a další. Pozoruhodný je také formát asi sedmi set stránkové monografie, která vznikal spojením čtyř parciálních prací.
 • Eagleman, D. (2017). Mozek: váš příběh. Brno: BizBooks. Kniha od známého neurovědce je zajímavým přehledem o tom, co víme o mozku a neuronech, otevírá mnoho zajímavých témat vedoucích k reflexi toho, jak se učíme a poznáváme, jak se rozhodujeme a vyhodnocujeme různé situace.
 • Balabán, M. (2009). Víra (u) Václava Havla: noetický sestřih Havlových Dopisů Olze (2., opr. vyd). Praha: OIKOYMENH. Kratičká kniha, která se snaží metodou analýzy dopisů Václava Havla reflektovat diferenci mezi vírou a náboženstvím, mezi představou transcendentna a instituce.
 • Heidegger, M. (2013). Martin Heidegger: rozhovory k osmdesátým narozeninám. Praha: OIKOYMENH. Je zřejmě nejčtivější knihou (knížečka) a nejdostupnější knihou německého filosofa na českém trhu. Zaujme provedením — rozhovorem o vzdělávání, o tom, jak by měla fungovat univerzita i pro Heidegger každý den hodinu četl antické filosofy.
 • Mishara, D. K., & Unal, A. (Eds.). (2018). Data science and big data analytics. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. Je kniha, kterou jsem přečetl rychločtením více než pečlivým postupem. Myslím, že zajímavě odkrývá to, co se skrývá pod data science a současně ukazuje, jak bude pro budoucí vědce z libovolných oborů důležité vědět něco hodně o statistice, algoritmech i počítačových sítích. Byť je na můj vkus hodně technicistní.

Učím:

 • Digitální kompetence
 • Kurz rozvoje digitálních kompetencí
 • Od údivu k poznání
 • Online vzdělávání: MOOC
 • Laboratoř vzdělávacích technologií
 • Vzdělávací technologie (s Hanou Tulinskou jako cvičící)
 • Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society (nový online čtecí seminář)
 • Filosofické aspekty sociálních věd (kurz který učím s Radimem Šípem)

Celkem letos učím čtyři kurzy zcela poprvé, další inovovaně, což je na jednu stranu náročné, ale současně velice pěkné a obohacující. Jako konzultant, občasný mluvka atp. se podílím ale také na dalších kurzech na KISKu.

A jaký byl Váš začátek semestru? Podělte se také.