Michalův říjen a listopad

Michal Černý
Nov 14, 2018 · 6 min read

Rád bych se na tomto místě podělil o události, které se potkali mezi cca 20. zářím a 20. listopadem, tedy během prvních dvou měsíců semestru. Nejde o výčet úplný, ale snad by něco někoho mohlo zaujmout…

Osobně jsem moc rád za kombinaci učení, vyšlého TAČR, ale také třeba i publikace nebo práci na DigCompu. Osobnostně velký posun mám pak z University of Minnesota, která mi ukázala, jak je třeba přemýšlet o tématech jako interkulturní učení, diversita, inkluse, ale také třeba čtenářství.

Projekty:

Na KISKu se můžeme od ledna těšit na projekt TAČR. V první polovině podpořených je náš projekt „Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí“ jehož řešitelem jsem já a v řešitelském týmu jsou Hana Tulinská (se kterou jsme projekt primárně psali) a Pavlína Mazáčová.

Současně jsem v podpořeném projektu, který podávala Katedra sociální pedagogiky „Bariéry v inkluzi a jejich překonávání — implementace v prostředí českých základních škol“

Díky podpoře Elfu (FF MU) běží na podzim nový online předmět: Kurz rozvoje digitálních kompetencí, který jsem já vymyslel a napsal a tutorují ho Zuzana Chlupová a Erika Mirová.

Co jsem dělal a čemu se věnoval:

 • Učil, čemuž se věnuji samostatně, ale tím, že jde o začátek semestru, tak právě učení představuje velkou část mých pracovních či odborných radostí, inspirací a obohacení.
 • Nejvíce času jsem asi věnoval překladu DigComp 2.1 do češtiny — nesmírně moc práce, zajímavé ponoření a současně uvědomění si, jak nesmírně náročné je tvořit kompetenční rámce a překládat je. Jde o věc, kterou garantuje FDV.
 • Díky Markétě Sedlákové jsem mohl strávit cca 10 dní na University of Minnesota v USA a navštívit zde také nesmírně zajímavé školy. O nějakých impresích se asi ještě rozepíšu někde jinde někdy jindy.
 • Napsal jsem nějaké filosoficko-edtechové texty, se kterými se budete snad ještě v budoucnu někde potkávat.
 • Jak to jde, snažím se věnovat také doktorátu na KSP PedF MU, který je o digitálních kompetencích.
 • V rámci Knihovny 2020 jsem hovořil o filosofických pramenech DigComp 2.1.

Mluvil jsem na konferencích:

 • Information Interaction 2018; příspěvek na téma Information literacy in the perspektive of education; účast na diskusním panelu — asi nejdůležitější středoevropská konference o informační vědě. Hovořil jsem o studiu informačního a učebního chování během učení i o budoucnosti oboru a knihoven.
 • Do nové republiky: Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900–1928; příspěvek na téma Moravské knihovny na počátku dvacátého století: sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti — příspěvek byl postavený na reflexi legislativních a kulturních změn, které ovlivnily formování knihoven v moravském prostředí, ale také s přihlédnutím ke konkrétním knihovnám ve Znojmě či Dubňanech.
 • CyberCon Brno 2018; příspěvek na téma Vzdělání, společnost a pravda a účast v diskusním panelu (zvaná přednáška) — konference o kyberbespečnosti, na které jsem hovořil o nutnosti rozvoje digitálních kompetencí napříč populací jako o základním nástroji pro rozvoj bezpečnosti. Konference proběhla na konci září, ale přesto ji něčím řadím sem.

Mimo to jsem ještě koncem září měl workshop v Nitře o digitálních kompetencích a také hovořil na katedrovém semináři na KSP.

Co mi vyšlo:

 • Černý, M. (2018) Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie: otázky k zamyšlení. Brno: Středoevropský institut P. T. de Chardina. Je kratší „cvičebnicí“ věnující se filosofickým otázkám fyziky. Zvolenou metodou je kritická reflexe nabídnutých textů, ale také zamyšlení se nad tématy z mé monografie Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. Nechybí ani komentovaná bibliografie klíčových děl.
 • Černý, M. (2018) Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. Brno: Masarykova univerzita. Je monografií, která vyšla už koncem září, ale přesto ji sem řadím, jde o knihu rozdělenou do tří větších celků s celkem 423 stranami a asi 900 poznámkami pod čarou — věnuje se otázkám času, prostoru, metodologii vědy, ale také například antropickému principu.
 • Černý, M. (2018). Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. Proinflow, 10(2). https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-8 Představuje koncepční přehledový článek o sociabilitě a jejím měření či pojetí v různých konceptech online vzdělávání na cca asi 20 stranách.
 • Černý, M. (2018) Joshua B. FREEMAN Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World (recenze). Český časopis historický, 2018(3). Krátká recenze na zajímavou knihu o vývoji továren a jejich vztahu k formování společnosti.

Co jsem přečetl (za knihy):

 • Heidegger, M. (2002). Bytí a čas (2., opr. vyd). Praha: Oikoymenh. Představuje základní dílo odemykající ontologii jako rehabilitovanou disciplínu filosofie. Nabízí mimořádnou metodologickou přísnost, překvapivé pohledy na fenomény, svědomí nebo péči a časovost. Překvapivá je také rehabilitace argumentace kruhem ve vztahu k hermeneutickému uchopení skutečnosti. Na tento pohled navazuje například zmíněný Altrichter. Pro mne asi nejnáročnější kniha, kterou jsem kdy přečetl.
 • Robb, A. (2018). Why We Dream: The Transformative Power of Our Nightly Journey. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt. Je nesmírně zajímavou psychologickou publikací věnující se tomu, co můžeme vědecky říci (především z pohledu psychologie a neurovědy) o snění. Zajímavá je kapitola o učení se a snění, která by možná mohla mít zajímavé edukační implikace.
 • Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada. Zajímavá kniha snažící se tématizovat některé vybrané problémy filosofie výchovy na dialektických problémech. Reflektuje aspekt pnutí mezi teorií a praxí, snaží se také začlenit některé aspekty patočkovského přístupu k výchově.
 • Altrichter, M. (2017). Spirituální teologie. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma. Obsáhlá kniha, která se věnuje fenomenologické interpretaci spirituální teologie. Nesmírně zajímavé je také propojení s východními autory, jako je Solovjevov, Dostojevsky a další. Pozoruhodný je také formát asi sedmi set stránkové monografie, která vznikal spojením čtyř parciálních prací.
 • Eagleman, D. (2017). Mozek: váš příběh. Brno: BizBooks. Kniha od známého neurovědce je zajímavým přehledem o tom, co víme o mozku a neuronech, otevírá mnoho zajímavých témat vedoucích k reflexi toho, jak se učíme a poznáváme, jak se rozhodujeme a vyhodnocujeme různé situace.
 • Balabán, M. (2009). Víra (u) Václava Havla: noetický sestřih Havlových Dopisů Olze (2., opr. vyd). Praha: OIKOYMENH. Kratičká kniha, která se snaží metodou analýzy dopisů Václava Havla reflektovat diferenci mezi vírou a náboženstvím, mezi představou transcendentna a instituce.
 • Heidegger, M. (2013). Martin Heidegger: rozhovory k osmdesátým narozeninám. Praha: OIKOYMENH. Je zřejmě nejčtivější knihou (knížečka) a nejdostupnější knihou německého filosofa na českém trhu. Zaujme provedením — rozhovorem o vzdělávání, o tom, jak by měla fungovat univerzita i pro Heidegger každý den hodinu četl antické filosofy.
 • Mishara, D. K., & Unal, A. (Eds.). (2018). Data science and big data analytics. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. Je kniha, kterou jsem přečetl rychločtením více než pečlivým postupem. Myslím, že zajímavě odkrývá to, co se skrývá pod data science a současně ukazuje, jak bude pro budoucí vědce z libovolných oborů důležité vědět něco hodně o statistice, algoritmech i počítačových sítích. Byť je na můj vkus hodně technicistní.

Učím:

 • Digitální kompetence
 • Kurz rozvoje digitálních kompetencí
 • Od údivu k poznání
 • Online vzdělávání: MOOC
 • Laboratoř vzdělávacích technologií
 • Vzdělávací technologie (s Hanou Tulinskou jako cvičící)
 • Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society (nový online čtecí seminář)
 • Filosofické aspekty sociálních věd (kurz který učím s Radimem Šípem)

Celkem letos učím čtyři kurzy zcela poprvé, další inovovaně, což je na jednu stranu náročné, ale současně velice pěkné a obohacující. Jako konzultant, občasný mluvka atp. se podílím ale také na dalších kurzech na KISKu.

A jaký byl Váš začátek semestru? Podělte se také.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade