Michalův jarní semestr

Michal Černý
Jun 5, 2019 · 4 min read

Rád bych se podělil o některé radost a věci, které se povedly udělat nebo alespoň nastartovat v jarním semestru. Mám je sice vztažené k sobě, ale současně si myslím, že se dotýkají širšího okruhu edTechu na KISKu a dalších lidí či pracovišť.

Image for post
Image for post

Diplomky a diplomanti

Měl jsem tento semestr několik zajímavých diplomantů na KISKu (ti mají ještě před obhajobami) i na Sociální pedagogiky (ti už mají po obhajobách):

 • Vojtěch Hamerský: Digitální kompetence v empirickém nahlédnutí: vícečetná případová studie udělal vlastní autoevaluační nástroj na digitální kompetence na základní škole, který následně pilotoval.
 • Veronika Ferková: SPOC (Small Private Online Courses) se věnovala malým kurzům, které jsou určené pro online vzdělávání ve firmách a doplnila to zajímavým výzkumem. Myslím, že jde o nejsouvislejší pojednání o tomto fenoménu v češtině (respektive slovenštině).
 • Habartová Nikoleta: Prístup učiteľov ZŠ k využívaniu mobilných technológií vo vzdelávaní má za sebou zajímavý výzkum v bratislavských základních školách. Hodně zajímavé čtení i směrem k nějaké další projektové výzvě nebo směřování.
 • Markéta Krutská: Přehledová studie evaluačních výzkumů e-learningových kurzů jde ke státnicím až v září, ale už teď je jasné, že taková analytická přehledová studie je mimořádná nejen v českém kontextu. Myslím, že pro každého výzkumníka v oblasti e-learningu jde o povinné čtení.
 • Hana Matějková: Digital wellbeing a generace postmileniálů se ve svém teoretickém pojednání zaměřuje na zajímavý a v současné době mimořádně akcentovaný fenomén a nabízí na něj fundovaný, mimořádně dobře nazdrojovaný a chytrý pohled. Současně se text krásně čte.
 • Barbora Chaloupková: Počítačové hry jako náplň volného času ukazuje mimořádně zajímavý přístup k výzkumu počítačových her z pozice člověka, který jim skutečně rozumí a umí s nimi pracovat. Jde zcela jiným směrem než většinový výzkumný diskurs, což je jistě chvályhodné.
 • Marie Havránková: Informační gramotnost seniorů se zaměřením na počítačovou gramotnost se pomocí IPA dívá na seniory, jejich počítačovou gramotnost a potřeby, které jsou s ní spojené.

Publikační výstupy

Nepsali jen diplomanti, ale také mne něco vyšlo, jakkoli mám nyní většinu textů v recenzním řízení nebo na sazbě:

 • ČERNÝ, Michal. Analýza některých přístupů k autonomii učení v perspektivě moderních edukačních technologií: setkání pedagogiky a andragogiky? Paidagogos, Paidagogos — společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání o. s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 5–34. ISSN 1213–3809.
 • ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem: Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 11, č. 1, s. 57–69. ISSN 1804–2406. doi: 10.5817/ProIn2019–1–5.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s.

Asi mohu prozradit, že na sazbě je nyní ještě knížka s dlouhým a obřadným názvem: Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou.

Výuka

Tak jako každý semestr je výuka asi jednou z nejzajímavějších věcí, které dělám a dává mi stále (alespoň trochu) pocit, že jsem učitel, byť nevím, jak to zhodnotí studenti. Z kurzů, co letos učím bych rád vypíchl tři. První je Kreativní práce s informacemi, který řídí už druhým rokem Zuzana Chlupová a dělá to skutečně výborně. Druhým kurzem s velkým díky je Psychologie v online vzdělávání, na kterém pracujeme s Hanou Matějkovou. Třetím kurzem, který bych rád vytáhnul je Učící se společnost, ve které studenti píší své přípravy na Kiskové Medium a vytvářejí tak skutečně zajímavou informační bázi pro rozvoj celého českého edutechu (a myslím, že tím zajímavě doplňují profesionálnějšího Spomocníka).

Mimo to je zde ještě výzkumný seminář, který jsme vedli s Hanou Tulinskou a ve kterém máme studenty, kteří nám pomáhají ve výzkumu v TAČR. Mimo samotné výzkumy se podařilo udělat několik metodologických seminářů, například o Q-metodologii, polostrukturovaných rozhovorech nebo o přepisu rozhovorů, což vnímám jako důležité obohacení kurikula na KISKu.

Celkem jsem se podílel na výuce:

 • FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi
 • FF:VIKBB51 Filozofie informace
 • FF:VIKBB54 Výzkumný seminář
 • FF:VIKBB66 Informační společnost
 • FF:VIKMA16 Učící se společnost
 • FF:VIKMB30 Výzkumný seminář
 • FF:VIKMB39 Informační systémy ve vzdělávání
 • FF:VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání
 • FF:VIKMB71 VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí (jen velice, velice okrajově)
 • PdF:BPd_SO Bakalářska práce — Dokončení
 • PdF:SOk220 Filozofické aspekty sociálních věd

Projekty

Můj pracovní čas hodně strukturují projekty, do kterých jsem zapojený a které také do jisté míry rámují to, čemu se můžu věnovat také odborně:

 • TAČR: Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí — zde máme za sebou (se studenty, bez kterých by to šlo velmi obtížně a Hanou Tulinskou, která zde odvedla také velký díl práce) první výzkumnou část a snažíme se postupně prokousat se výzkumnými daty. Těšit se tak můžeme na články, ale i na lepší design vzdělávacího prostředí.
 • Rozvoj a tutorování kurzu Kreativní práce s informacemi a rozvoj kurzu Učící se společnost — je zaměřený především na tutorování KPI22, ale také na dílčí zajímavé změny a inovace.
 • Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup (GAČR) — projekt kde mám jen minimální úvazek. Nyní mám na starosti především metodologii zápisu a přepisu terénních poznámek a přípravu metastudie.
 • Mimo to jsem zapojený ještě v projektu ČŠI, kde vyvíjím úlohy na testování a rozvoj digitálních kompetencí žáků a do projektu FDV, kde nyní hlavně vytvářím online kurz na rozvoj informační gramotnosti občanů.

Další

Pokud by vás zajímalo, co jsem , nebo . * V rámci doktorandské komise na PedF se snažíme pomoci s rozvojem doktorandské školy Tomáše Janíka. * Připravujeme nějaké projekty (aktuálně jsou dva podané). * Hodě jsem psal, ale moc toho ještě nevyšlo — ale téma výzkumu je jasné: od filosofie informace k filosofii výchovy. * Aktualizuje . * . * Hana Tulinská spustila projekt , kde mám několik článečků. * Byl jsem na konferenci pořádané PedF UK Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi s příspěvkem Relektura Teilhardovy rostoucí komplexity jako procesu konstituce noosféry. * ?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface.

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox.

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store