Michalův rok 2019

Končí rok 2019 a je vhodné zkusit udělat nějakou rychlou přehlednou rekapitulaci toho, co se povedlo a nepovedlo. Pokusím se hodně zaměřit především na akademické projekty, ale nejen na ně.

Michal Černý
Dec 31, 2019 · 8 min read

Letošní rok pro mě byl v mnohém zajímavý. Podařilo se mi vydat pětici knih, šest recenzovaných článků zařazených do ERIH Plus a jeden ve WoS. Výrazně jsem dokázal zvýšit počet anglicky psaných studií. Stal jsem se akademickým pracovníkem na KISKu (což bylo pro mě samotného hodně důležité) a pokračoval jsem ve studiu doktorátu na sociální pedagogice pod vedením Radima Šípa. Také jsou za mnou zajímavé konference v Johannesburgu, Grazu, ale i třeba Hradci Králové, Bratislavě či v Praze. Celkem jsem byl na jedenácti konferencích, ale také jsem byl na několika diskusních panelech.

Hodně času jsem věnoval projektům — řeším TAČR, dva své další menší projekty. Ale také jsem hodně spolupracoval s architektonickou kanceláří, Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo s Českou školní inspekcí. Hodně radosti mi udělaly citační ohlasy — celkem mám 29 ve WoS a dalších asi 102 mimo něj, což je odhadem asi třicet za poslední rok. Současně jsem se stal recenzentem v mnoha národních i mezinárodních časopisech nebo sbornících. Byl jsem jmenován hodnotitelem projektů TAČR Éta a Zéta (hodnocení začíná v lednu). A také mám za sebou zvané přednášky na několika významných fórech.

Akademickým senátem na PedF jsem byl zvolen do komise věnující se kvalitě doktorského studia na této fakultě v týmu Tomáše Janíka.

Níže je uvedený součet všech položek, často i s drobným komentářem. Mnoho věcí je domluveno a nachystáno na další rok. Specificky bych se rád dotknul výuky — myslím, že jsem hodně učil, ale vedl méně studentů než obvykle. Ale zase sem se poměrně dost věnoval skupině těch, které máme kolem TAČR projektu. Vlastně bych možná rád učinil malé předsevzetí — rád bych se více zaměřil na učení a jeho kvalitu, vedení studentů a péči o ně. Cítím, že to má smysl.

Knihy

 • ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 s. ISBN 978–80–210–9454–3. Jde o knihu, která se snaží stavět mosty — mezi filosofií výchovy a filosofií informace, mezi fenomenologií a pragmatismem, mezi Lakoffem a Heideggerem. Hodně vychází z Floridiho, ale současně je k němu i kritická.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Brno: Masarykova univerzita. 2019. 190 s. ISBN 978–80–210–9330–0. Kniha vychází z textů, které jsem o digitálních kompetencích napsal, ale obsahuje také první český překlad DigCompu.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2019. 206 s. ISBN 978–80–210–9233–4. Pro mne velice cenná kniha v tom, že dává digitálnímu informačnímu kurátorství, jako edukačnímu principu, dimensi nejen teoretickou a praktickou, tak jako v předchozím vydání, ale především obsahuje jeho filosofické zarámování a řadu výzkumných sond do jeho reálného provozu. Tato výzkumná monografie je také tím, na čem jsme stavěli projekt Humanitní vědy dokořán.
 • ČERNÝ, Michal. Slepá ulička izolace: od rovnováhy k estetice interakcí. 1. vyd. Týn na Vltavou: Nová forma, 2019. 249 s. ISBN 978–80–7612–143–0. Kniha je souborem esejů a úvah filosofického druhu, které se dotýkají nejvlastnějších aspektů lidského chování a prožívání současného světa — od otázky společnosti, až po smrt, čas nebo to, jak vlastně poznáváme.
 • ČERNÝ, Michal a Brádler VLADIMÍR. Příběhy šachových figur: katalog k výstavě fotografií Vladimíra Brádlera. 1. vyd. Praha: Pražská šachová společnost, 2019. ISBN 978–80–907174–2–8. Katalog k výstavě fotografií byl speciální tím, že mě oslovil sám fotograf, zda bych nebyl ochotný okomentovat jeho snímky a dát jim určitý společný hlubší kontext. Katalog je dvojjazyčný.

Články

 • Černý, Michal. Spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry: podněty k filosofii edukace. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019–12–21], [Citováno: 2020–01–02], 2019, 2, #3. S. 16–49. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=3
 • ČERNÝ, Michal. Pojetí informační gramotnosti v ŠVP: analýza kurikula tří vybraných středních škol. Journal of Technology and Information Education, Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 11, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1803–537X. doi:10.5507/jtie.2019.010.
 • ČERNÝ, Michal. Travel insights: From a visit of the Conference EduTech Africa 2019. About the problems of post-colonial search for identity. Sociální pedagogika, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, roč. 7, č. 2, s. 109–112. ISSN 1805–8825.
 • ČERNÝ, Michal. Measurement of selected aspects of student behavior in online courses. e-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 19, č. 2, s. 59–67. ISSN 1213–7758. doi:10.5507/epd.2019.015.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence optikou dvou kurzů na filozofické fakultě: empirická studie. Journal of Technology and Information Education., Olomouc: Univerzita palackého, 2019, roč. 11, č. 1, s. 12–27. ISSN 1803–537X.
 • ČERNÝ, Michal. Analýza některých přístupů k autonomii učení v perspektivě moderních edukačních technologií: setkání pedagogiky a andragogiky? Paidagogos, Paidagogos — společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání o. s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 5–34. ISSN 1213–3809.
 • ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem: Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 11, č. 1, s. 57–69. ISSN 1804–2406. doi:10.5817/ProIn2019–1–5.
 • ČERNÝ, Michal. Understanding learning in the online environment using selected web analytics tools. In Beseda, J Rohlíková, L.. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education: 13th conference reader. Prague: Centre of Higher Education Studies, 2018. s. 279–297, 19 s. ISBN 978–80–86302–83–6.

Projekty

 • Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v mas-up virtuálním prostředí (TAČR Eta — řešitel) — tento projekt mne samozřejmě zaměstnává nejvíce, protože jsem jeho řešitelem. Máme za sebou první rok ze tří a zdá se, že brzy budou i první hmatatelné výsledky a zajímavá výzkumná data.
 • Inovace kurzů Digitální kompetence, Vzdělávací technologie a kurzu Online vzdělávání: od designu k praxi (InovaceInfosfery) (řešitel)
 • Rozvoj a tutorování kurzu Kreativní práce s informacemi a rozvoj kurzu Učící se společnost (KreativitaSpolecnost) (řešitel)
 • Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup — GA ČR projekt na kterém spolupracuji maličkým úvazkem, ale zatím se zdá, že velice zajímavý.
 • Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí je projekt řešený na MPSV a já měl letos na starosti především téma informační a datové gramotnosti, kterou jsem zpracovával do online kurzu, ale i pomoc s ucelením a integrací dalších kurzů.
 • Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů — SYPO je projekt, ve kterém jsem byl jen část roku a měl na starosti přípravu e-learningového kurzu o webinářích.
 • Komplexní systém hodnocení realizuje ČŠI, v rámci tohoto projektu mám na starosti vývoj úloh hodnotících klíčové kompetence v oblasti ICT na první stupni.
 • V létě jsem ještě spolupracoval s CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS na architektonické soutěži věnující se návrhu kampusu.

Konference a podobná vystoupení

 • Týden humanitních věd na FF MU: Stroje a humanita: na cestě k filozofické fakultě 21. století (účast v diskusním panelu, přednášky pro středoškoláky)
 • Попередня програма освітньої поїздки до Чехії přednáška na téma: Технології в освіті та педагогічній діяльності.
 • Doktorandská konference studentů pedagogické fakulty; příspěvek na téma Mezi fenomenologií a pragmatismem: k možnostem budování metodologie v (sociální) pedagogice skrze filosofii výchovy
 • Digitální vzdělávání v české škole; příspěvek na téma Jak umělá inteligence změní vzdělávací obsahy a kompetence?
 • Diskusní panel Mediálního vzdělávání ve školách (MZK)
 • OpenAlt 2019; příspěvek na téma: Co je to otevřené vzdělávání a proč ho potřebujeme?
 • Information interactions 2019; příspěvek na téma: Information behavior or learning behavior? Empirical experience with web analytics; účast v diskusním panelu.
 • UčitelIN; příspěvek na téma: Jak učíme informační gramotnost? A co jde dělat jinak?
 • EduTech Africa 2019; příspěvek na téma: The new style of thinking: the problem of specialisation, multiparadigmatic and the crisis of education.
 • EduTech Africa 2019; příspěvek na téma: How does the infosphere change the learning process?
 • Konference české asociace pedagogického výzkumu; příspěvek na téma: Infosféra jako nástroj pro studium učení — učení jako proces dosahování dynamické homeostatické rovnováhy.
 • Human Centered Digitalization; příspěvek na téma: The Principle of Non-Discrimination in the Infosphere: A New Ethics. (spolu s Radimem Šípem a Denisou Denglerovou)
 • Humanity in the Era of Specialized Knowledge and Science; příspěvek na téma: The new style of thinking: the problem of specialisation, multiparadigmatic and the crisis of scientific identity (zvaná přednáška)
 • DisCo 2019; příspěvek na téma: Digital Competence: from Self-evaluation to Analysis of Students Learning Behaviour.
 • Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi; příspěvek na téma: Relektura Teilhardovy rostoucí komplexity jako procesu konstituce noosféry.
 • Diskusní panel v rámci veletrhu Urbis — Digitální vzdělávání; příspěvek o architektuře vzdělávacího prostředí

Učil jsem:

 • Výzkumný seminář (s Hanou Tulinskou)
 • Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti (asi nejlepší za roky, co ho učím, poprvé jsme četli Heideggera i Deweyho)
 • Vzdělávací technologie (s Hanou Tulinskou, naposledy v tomto formátu)
 • Laboratoř vzdělávacích technologií (s minimálním studentským obsazením)
 • Pedagogická psychologie pro informační specialisty (s Hanou Matějkovou a Pavlínou Mazáčovou)
 • Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society
 • Online vzdělávání: od designu k praxi (před začátkem semestru)
 • Online vzdělávání: MOOC (primárně učila Hana Tulinská)
 • Kurz práce s informacemi (tady jsem inovoval polovinu textů, primárně učí tým Hany Tulinské)
 • Kurz rozvoje digitálních kompetencí (s Natálií Veleckou a Barborou Fukárkovou)
 • Digitální kompetence
 • Filozofické aspekty sociálních věd (s Radimem Šípem a Denisou Denglerovou jako velkolepý filosoficko — psychologický kurz)
 • Kreativní práce s informacemi (se Zuzanou Chlupovou a Erikou Mirovou)
 • Filozofie informace (s Jiřím Stodolou a Markem Timkem)
 • Informační společnost
 • Učící se společnost
 • Informační systémy ve vzdělávání (předsemestrální kurz)
 • Psychologie v online vzdělávání (s Hanou Matějkovou)
 • VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí (jen pomoc s koncepcí)

A také vedl několik velice zajímavých diplomek. Rád bych zmínil Hanu Matějkovou a její Digital wellbeing a generace postmileniálů, Přehledová studie evaluačních výzkumů e-learningových kurzů od Markéty Krutské anebo třeba i zajímavou výzkumnou práci Prístup učiteľov ZŠ k využívaniu mobilných technológií vo vzdelávaní.

A jaký byl Váš rok 2019?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store