Microlearningové kurzy

Kateřina Pecháčková
Mar 18 · 2 min read
Zdroj: Estela de la garza: Aprendizaje actual

Známe mnoho digitálních vzdělávacích platforem. Především různé elearningové kurzy. Trendem elearningových kurzů jsou microlearningové kurzy online neboli Microlearning. Jsou méně časově náročnější a efektivnější než tradiční dlouhodobější kurzy.

Microlearning se učí v malých dávkách („micro“), je menší a má jednodušší obsah. Často zabere tři až pět minut s krátkými dávkami informací, které zdůrazňují konkrétní téma nebo úkol. Studenti tak nemusí trávit dlouhé hodiny na přednáškách a seminářích. I během čekání na šalinu, o přestávce nebo o kterékoliv krátké pauze se mohou vzdělávat a vyplnit tak mezeru. Moduly jsou stručné, zaměřená na konkrétní témata s potřebnými informacemi, nepotřebují další vzdělávací platformy, jsou soběstačné. K výuce využívají různá krátká videa, podcasty, kartičky, mini kvízy, infografiky, interaktivní PDF a další. Důležité jsou interaktivní prvky a je přístupný na jakémkoliv zařízení.[1]

Skvělými příklady microlearningu jsou: Principles of STEM Communication, Play with Oreo, Domino’s Pizza Maker, Duolingo, BuzzFeed Food TV, Fighting the Forgetting Curve infographic, Explaining The Dress vine, a další. [2]

Výhody

Microlearning je velmi časově nenáročný a také proto umožňuje učení i na cestách. Tyto jeho vlastnosti přinášejí další benefit a tím je větší motivace. Studenti se cítí sebevědomější a motivovanější. Moduly jsou cíleně zaměřené a specifické. Nenajdete tam nadbytečný obsah. Studium menších částí v krátce zaměřených dávkách udrží pozornost studentů a přispívajá tak k větší zapamatovatelnosti učiva.

Nevýhody

Jelikož se témata zaměřují na micro témata a úkoly, tento formát učení se proto nehodí na složité úkoly nebo dovednosti. Microlearning může být používán jako doplňkový formát pro dlouhodobější kurzy.
Malé fragmenty učiva mohou být roztříštěné a uřživatelům se poté těžko hledají souvislosti mezi nimi a nemohou přemýšlet o celkovém obrazu.[3]

Využití

Schémata, grafiky, diagramy — K pochopení procesu je nejjednodušší zobrazení pomocí obrazu. Například koloběh vody v přírodě.

Infografika — je také microlearning. Využívají microformát, podávají stručné informace a v krátkém časovém období můžeme porozumět tématu.

Mikrovidea — videa mají délku několik vteřin a svelkou vizuální silou, aby okamžitě zaujala uživatele a on nepřeskočil na další video. Hodně se využívá v marketingu.

Vyprávění příběhů — Poskytuje uživatelům příběh, kterému rozumějí. Využívá analogií a srovnání, která posilují poselství a pomáhají při porozumění.

Historie ve faktech — Twitter je obrovský komunikační kanál a tweety omezené na 140 znaků stručně a jasné informace. Dobrým příkladem je @HistoryinFacts Každý tweet shrnuje relevantní momenty historie několika písmeny a jediným obrázkem.[4]

Zdroje:

[1,3] TRANG. Microlearning: Features, Benefits, and Drawbacks. In: Atomi Systems [online] 18.7.2019 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://atomisystems.com/elearning/microlearning-features-benefits-drawbacks/

[2] DI LEWIS. 7 Awesome Microlearning Examples. In: AllenComm [online] 14.12.2015 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/

[4] APARICIO, Juan Carlos Sánchez. Microlearning is everywhere: 10 examples. In: Snackson [online][cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://en.snackson.com/microlearning-is-everywhere/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kateřina Pecháčková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade