Microsoft Schools — Dyckyokna!

Richard Keller
May 16, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Co to je?!

Microsoft School je globální komunita středních škol se speciálním statutem udělovaným společností Microsoft, které jsou rozeseté po celém světě. Jen v rámci US jich funguje více než pět stovek. Čím se taková Microsoft School liší oproti běžné střední škole, ptáte se? Někteří je označují jako “kapsy excelence”. Obecně jde o školy, které dělají něco jinak. Jejich hlavním polem zájmu je digitální transformace způsobů, kterými učíme a učíme děti se učit. Tato komunita se sdružuje kolem cíleného hledání výjímečných, inovativních a zajímavých metod používání technologií. Plošně také usilují o změny ve vzdělávání a snaží se tlačit dopředu aplikaci nových technologií. Významným elementem této komunity je také sdílení best practises mezi učiteli prostřednictvím platformy Microsoft Educators kterou Microsoft poskytuje.

Jakou v celé věci vlastně technologický gigant hraje roli? Snaha Microsoftu posouvat vzdělávání na vyšší úroveň se na první pohled zdá být čistě altruistická. Ryzí dobráctví je však v korporátní sféře vzácné a Microsoftu v závislosti na této komunitě vznikají těžko přehlédnutelné benefity. V první řadě je zde pro Microsoft šance asociovat své jméno s jednoznačně pozitivním hnutím. Úzká spolupráce inženýrů Microsoftu s jednotlivými vzdělávacími institucemi jim umožňuje nepřetržitě získávat feedback k jejich produktům. Podstatnou součástí procesu spolupráce jsou i Microsoft Solutions — procesy a standardy řešení problémů ve vzdělávacím procesu. Ty jsou podepřené dokumentem . Výsledkem spolupráce je zajisté i propagace produktů softwarového giganta a jeho zapojení do edtechové sféry. V neposlední řadě je podpora Microsoft Schools také jedinečnou možností tvarovat mladé mozky na základě současných potřeb v rámci trhu a vzniklé kapacity ihned po odchodu ze školy využívat.

Speciální odnoží programu Microsoft Schools jsou tzv. Microsoft Showcase Schools. Ty jsou jakýmsi destilátem toho, co to znamená být Microsoft školou. Počet těchto institucí je drasticky nižší než počet běžných Microsoft Schools. V USA jich v současnosti existuje okolo třiceti. Odlišují se především striktním “end to end” používáním technologií a softwaru společnosti Microsoft. V konečném důsledku to vypadá tak, že microsoft Showcase School používá tablety Surface, sadu nástrojů MS Office (například OneNote namísto veškerých papírových sešitů) nebo platformu Teacher Cast pro inovativní učitele. Zajímavé je také například jejich využití edukační verze hry Minecraft jako nástroje pro reprezentaci fyzikálních či enviromentálních jevů.

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store