Možnosti moderních forem ve vzdělávání

Lucie Brychtová
Mar 17 · 2 min read
acresia.com

V dnešní době si rozhodně nemůžeme stěžovat na to, že bychom měli nedostatek možností. Naopak nás mnohem častěji trápí skutečnost, že máme tolik možností, až se často nemůžeme rozhodnout pro jasnou volbu. Snad ve všech oblastech života máme spoustu variant, ze kterých si můžeme vybrat. Tato skutečnost se týká i oblasti ve vzdělávání. V době, kdy jsem ještě navštěvovala základní školu, jsem znala pouze formu tradiční, frontální výuky, kdy si učitel stoupne před žáky ve třídě a odprezentuje výklad. Tenkrát jsem ani příliš nepřemýšlela nad tím, že by tomu mohlo být jinak.

Avšak mimo jiné díky internetu ztratilo tradiční školství svůj monopol na vzdělávání. Dne již není možnost vzdělávat se limitována věkem, pohlavím, sociálním statusem, materiálním zajištěním či jinými podobnými socioekonomickými faktory. Jediné, co potřebuje je motivace k učení a většinou také internetové připojení, které má dnes ale již prakticky každý. Existuje mnoho forem, jakými je možné se vzdělávat, avšak vždy záleží především na obsahu. Všechny vzdělávací kurzy však rozhodně nemusí být zábavné a efektivní.

K nejznámějším moderním formám ve vzdělávání patří bezesporu e-learning. Nepochybuji o tom, že většina z nás má nějakou zkušenost s touto formou vzdělávání. E-learning je velice rozmanitá disciplína a vzhledem k nepřetržitému dynamickému vývoji je prakticky nemožné najít jednotnou a ucelenou definici e-learningu. K největším výhodám této metody patří bezesporu vyšší flexibilita, zvyšování digitální gramotnosti a digitálních kompetencí, nižší náklady na provoz a e-learning také výrazně přispívá k modernizaci výuky. Naopak k nevýhodám můžeme řadit závislost na technologiích, avšak s touto skutečností musíme počítat, jelikož moderní vzdělávací formy se bez moderních technologií rozhodně neobejdou. Dále je třeba zmínit i jeden důležitý faktor, a to princip dobrovolnosti. Pokud nemá student dostatek sebekázně a pevnou vůli, snadno ztratí motivaci v e-learningu pokračovat a počáteční nadšení se může vytratit.

Někteří lidé mohou také namítnout, že e-learning nemůže plnohodnotně nahradit prezenční formu. Domnívám se, že skutečně nemůže, avšak to rozhodně neznamená, že bychom měli e-learning zatracovat. Cílem této metody není nahradit prezenční výuku, avšak e-learning nám ji může pomoci zefektivnit a vylepšit. Osobně si myslím, že by byla škoda, kdyby prezenční výuka v budoucnu zanikla, ale upřímně se toho příliš neobávám. Všechny tyto nové možnosti moderních forem ve vzdělávání vnímám jako příležitost a nikoliv jako hrozbu.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Lucie Brychtová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade