Mobilní aplikace jako součást výuky na základních školách

Lenka Malá
May 29, 2019 · 9 min read
Image for post
Image for post

Jako téma závěrečné práce pro předmět Učící se společnost jsem si vybrala možnosti využití mobilních aplikací ve výuce pro žáky základních škol. Mobilní aplikace jsou v dnešní době téměř všudypřítomné. Existují aplikace na objednání jídla, na cvičení, na poznámky, na počítání kalorií v potravinách, na výuku cizího jazyka či vzdělávání obecně, na zjišťování dopravy, na poslech hudby a na mnoho dalšího. Každý, kdo má chytrý mobilní telefon v něm má často i nespočet aplikací. Přestože mají mobilní aplikace obecně potenciál být pro vzdělávání dobrým nástrojem a pomůckou, stále je v základních školách nevídáme tak často. Ráda bych touto esejí představila pozitiva a negativa mobilních aplikací ve výuce, dále jejich možnosti využití ve vyučování a nakonec některé z projektů, které se věnují této problematice.

Pozitiva mobilních aplikací ve výuce aneb proč se snažit o jejich zapojení do vyučování

Na tomto místě bych ráda uvedla některá pozitiva, která mohou mít mobilní aplikace ve vzdělávání. V první řadě se domnívám, že výuka za pomocí mobilních aplikací je pro žáky atraktivní. Může to pro ně působit jako prvek osvěžení při tradiční frontální výuce, která je stále v českých školách převládající. Při vhodné volbě probírané látky a mobilní aplikace může být učivo pro žáky jak zábavnější, tak ale i názornější a tím pádem lépe pochopitelnější.

Tento typ výuky také představuje žákům mobilní aplikace jako nástroj vhodný nejen k zábavě, ale i ke vzdělávání. Učitel může žákům ukázat konkrétní možnosti využití pro jejich vzdělávání ve škole i pro jejich individuální vzdělávání. Žáci se také mohou dozvědět o různých možnostech vzdělávacích aplikací a naučit se s nimi efektivně a přínosně pracovat.

Další výhodou výuky s mobilními aplikacemi může být rozvoj digitálních kompetencí žáků, případně i učitelů. V současné technologické době je digitální gramotnost velmi ceněna a digitální kompetence jsou považovány za velkou výhodu na pracovním trhu. Je proto třeba se takovému rozvoji věnovat již u žáků na základní škole a to jak pro jejich uplatnění na trhu práce, tak i pro jejich osobní růst a vzdělávání.

Negativní stránka mobilních aplikací ve výuce

Naproti výše zmíněným výhodám však mají mobilní aplikace ve výuce i své nevýhody a možná rizika. Jde například o další čas strávený ve virtuálním světě. Někdy se objevují názory, že současný člověk tráví v digitálním světě až příliš mnoho času a často je to i na úkor fyzického světa a lidských kontaktů. Pokud by výuka probíhala také skrze digitální technologie byl by to další čas, který by žáci trávili v digitálním světě. Otázkou pak zůstává, zda by tohoto “online času” již nebylo příliš moc. Je totiž potřeba správně vyvážit “fyzický” a digitální svět žáků.

Další nevýhodou mobilních aplikací ve výuce jsou potřebná mobilní zařízení (ať už tablety či chytré mobilní telefony). Jak by tuto otázku řešily školy? Možnosti jsou v podstatě dvě. První je, že by zařízení sehnala a žákům poskytnula škola. Je zde však problém s financováním, jelikož české školy trpí dlouhodobě nedostatkem financí použitelných pro vybavení ICT (1). Je však možné využít a zapojit se do různých druhů projektů, které se zabývají implementací ICT do škol (např. Škola dotykem, Tablety do škol — pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání apod.). Druhou možností, jak získat mobilní zařízení pro výuku, je využít technologií, které vlastní sami žáci. Pracovali by tak na svých vlastních zařízeních. Zde však může být problematické pokud by někteří žáci mobilní telefony či tablety nevlastnili. Poté by neměli zařízení, se kterým by mohli pracovat.

Výuka za pomocí mobilních aplikací také přináší nové problémy, které škola musí v souvislosti s nimi řešit. Může jít například o potřebné připojení k internetu, nabíjení zařízení a nutnost mít ve třídách dostatečný počet zásuvek i nabíječek, možné etické problémy (jako například pořizování fotografií či videozáznamů) a další jiné situace.

Tato negativa mohou být zároveň důvody, proč nejsou mobilní aplikace zaváděny a využívány ve vyučování základních škol.

Mobilní aplikace vhodné k zapojení do výuky

Nyní bych ráda představila konkrétní aplikace, u kterých se domnívám, že jsou vhodně pro využití ve vyučování a také představím možnosti, jak s nimi ve výuce pracovat.

Duolingo

Duolingo je volně dostupná aplikace v českém jazyce, která je určena pro výuku cizích jazyků. Pomáhá s učením nejen častých cizích jazyků jako například angličtiny, němčiny a francouzštiny, ale zvládá také portugalštinu, italštinu, irštinu, holandštinu i dánštinu. Aplikace učí žáky slovíčka, skladbu vět i výslovnost. Duolingo nabízí i model pro školy. Pro žáky a učitele je vytvořena virtuální třída, ve které učitel může sledovat aktivity, úspěšnosti i pokroky svých žáků. (2) Tato mobilní aplikace může být užitečná v předmětech výuky cizího jazyka. Práce může probíhat, jak samostatně, tak i ve dvojicích či větších skupinách. Učitel může žákům na začátku výuky zadat krátké procvičovaní probírané látky nebo může žákům umožnit soutěžit o co největší počet bodů (samostatně či ve skupinkách).

Kidblog

Kidblog je aplikace určená pro psaní a publikování textů žáků. V rámci nástroje lze pro třídu vytvořit virtuální skupinu. Komunita si navzájem může publikované práce číst i komentovat. Příspěvky je možné otevřít ke čtení a komentování buď pouze třídě nebo je možné otevřít publikované články i veřejnosti. Domnívám se, že tímto způsobem se žáci mohou naučit sdělovat své názory vhodným způsobem, reagovat na kritiku ostatních a mohou rozvíjet své argumentační schopnosti. Díky tomuto nástroji si také žáci mohou budovat svá digitální portfolia, tedy portfolia, která budou obsahovat všechny jejich elektronická práce. (3) Jedinou nevýhodou této aplikace je, že je celá v anglickém jazyce, ovšem pro žáky to může být i výhodou — žáci si procvičí anglický jazyk. Kidblog je aplikace, která může být využita v předmětu českého jazyka, cizího jazyka či jakéhokoli jiného předmětu, ve kterém žáci píší nějaké referáty, eseje či jiné písemné práce. Ve výuce je možné používat Kidblog na tabletu (popřípadě i s externí klávesnicí). Během vyučování žáci mohou psát své příspěvky, mohou mít za úkol komentovat příspěvky spolužáků nebo se o jednotlivých příspěvcích může diskutovat přímo ve výuce.

Česká gramatika

Česká gramatika je česká mobilní aplikace určená k procvičování pravopisu Českého jazyka. Obsahuje gramatické jevy probírané na základních i středních školách. Žáci si tak mohou procvičovat vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky, předpony s/z/vz, psaní čárek a mnoho dalších gramatických oblastí. V aplikaci je možné dělat testy, které si žák může roztřídit podle gramatického jevu, který si chce procvičit nebo podle ročníku. Výsledky všech testů si pak může prohlédnout a díky tomu analyzovat svá slabá místa v probírané látce. Také má žák k dispozici statistiky svých aktivit. Podívat se tak může na celkový počet absolvovaných testů, celkový počet otázek a celkový počet chyb. Dále je možné si sestavit učební plán výuky. Ten může být pro třídu nastaven jednotně nebo individuálně podle schopností jednotlivých žáků. Žáci si tak mohou sledovat vlastní pokrok a činnosti v aplikaci. (4) Tuto aplikaci lze ve výuce využít například tím způsobem, že učitel vytvoří pro žáky učební plán, který pak žáci budou postupně během školního roku plnit. Učitel tak skrze aplikaci uvidí pokroky žáků a nejčastější chyby, kterým se poté ve výuce může více věnovat. Od stejného tvůrce pocházejí také další aplikace ze stejné série — Matematika Testy a Chemie názvosloví a testy. Všechny aplikace fungují na podobném principu a jde je tedy ve výuce využívat velmi obdobně jako Českou gramatiku avšak v jiných školních předmětech.

Světová geografie

Světová geografie je aplikací, která je určená pro výuku a procvičování zeměpisu celého světa. Procvičování probíhá za pomocí kvízů. U jednotlivých států se žáci mohou naučit najít je na mapě, určit jejich hlavní město, vlajku, převládající náboženství, jazyk, rozlohu, hlavu státu, měnu, nejvyšší bod, průměrný věk a další charakteristiky státu. Obtížnost kvízu lze jednoduše zvolit, stejně jako oblasti, ze kterých má být kvíz složen. Aplikace je celá v českém jazyce, což je určitě jeho pozitivní stránkou. (5) Užitečná může být při výuce zeměpisu. Žáci si mohou procvičovat konkrétní světadíl či celý svět. Soutěžit mohou na body nebo na čas a to jak samostatně, tak i ve skupinách. Ze stejné série pochází také další aplikace a to Svět zvířat. Tato aplikace funguje obdobným způsobem jako Světová geografie, avšak tématem kvízu je oblast zvířat. Žáci si mohou testovat své znalosti z tématů savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ploutvovci, měkkýši, korýši, hmyz a pavoukovci. Aplikaci lze využít ve výuce přírodopisu a to například na soutěže v poznávání druhů ptáků (či savců, hmyzu apod.).

Aplikace na houby

Tato česká aplikace je určená k rozpoznávání druhů hub. Atlas hub této aplikace obsahuje okolo 200 druhů hub, které jsou běžně viditelné v našich českých lesích. Aplikace obsahuje fotografie hub i jejich detailní popis. (6) V rámci aplikace si žák může prohlížet atlas hub a pročítat si informace o jednotlivých druzích. Také je možné vyhledávat a rozpoznávat jednotlivé druhy a to hned dvěma způsoby. První možností je rozpoznat houbu skrze fotografii — žák namíří kameru na danou houbu a aplikace mu během krátké doby nabídne možnosti druhů, o které by mohlo jít. Druhou možností vyhledávání je skrze kritéria — žák určí formu plodnice, stanoviště výskytu, velikost a hemenoforu houby. Po navolení těchto možností mu aplikace vyhledá možnosti druhů hub, které sedí na zadaná kritéria. Tuto aplikaci je možné využít v hodinách přírodopisu při probírání hub. Žáci si v aplikaci mohou vyhledávat informace o jednotlivých druzích nebo je také možné jít s žáky mimo školu a poznávat houby přímo v přírodě. Jinou variantou pak může být poznávání skrze aplikaci pomocí vytisklých obrázků hub, i ty totiž aplikace umí rozpoznat.

Vhodných aplikací k zapojení do výuky je velké množství. Snahou této práce je ukázat alespoň některé z nich a poukázat na možnosti, jaké se vyskytují pro práci s nimi. Pro vyhledání dalších aplikací lze využít například platformu Google play či také App Store (v závislosti na operačního systému mobilního zařízení).

Projekty na podporu zavádění mobilních technologií do výuky v České republice

Jak již bylo zmíněno výše, tak sehnat mobilní zařízení do škol není jednoduchou záležitostí. Pomoci tak mohou nejrůznější projekty. Vybrané bych nyní ráda stručně představila.

V České republice se problematice vzdělávání za pomocí mobilních zařízení a obecně implementaci ICT do výuky věnovalo a stále věnuje hned několik projektů. Jedním z nich je například projekt Škola dotykem. Projekt vznikl ve spolupráci neziskové organizace Edukační laboratoř EDULAB a společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tento projekt měl za cíl zjistit, jaké jsou výhody využívání dotykových technologií (přesněji tabletů) ve výuce. Tablet je zde představován jako technologie, díky které je vyučování interaktivnější, názornější a zábavnější. Do projektu bylo zapojeno dvanáct základních a středních škol, kterým bylo poskytnuto 350 tabletů. V průběhu projektu učitelé využívali dotykové technologie ve svých hodinách a společně se svými žáky tvořili digitální materiály, které následně sdíleli na webu, který byl speciálně vytvořený pro tento projekt. Tato fáze projektu byla zakončena v červnu roku 2015 odbornou konferencí, aktivity a spolupráce škol však probíhají i nadále. Další fáze projektu stále běží, konkrétně se jedná o spolupráci s českými univerzitami a jejich pedagogickými obory — budoucí učitelé se učí pracovat s digitálními technologiemi ve výuce a také se učí tvořit vzdělávací digitální obsah. Další probíhající náplní projektu jsou semináře, přednášky a workshopy, které mají pomáhat učitelům s implementací a využíváním digitálních technologií ve výuce. (7)

Dalším českým projektem jsou například Tablety do škol — pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání, který probíhal od října 2014 do září roku 2015. Zúčastnilo se ho 50 základních a středních škol České republiky (43 základních škol, 7 středních škol). Projekt se zaměřoval na učitele a vedoucí pracovníky jednotlivých škol a cílem byla pomoc při implementaci ICT do vyučování a zlepšení kompetencí pro práci s digitálními technologiemi. Projekt obsahoval tři fáze. Obsahem první fáze byly semináře a workshopy, které měly sloužit k prohloubení znalostí o digitálních technologiích a jejich využívání ve výuce. Druhou fází byly individuální podpory pedagogů v oblasti digitálních technologií a školení pro práci s cloudem. Třetí fáze zahrnovala vytvoření cloudového prostředí pro školy. I po skončení tří fází projektu nadále pokračuje spolupráce mezi školami a výuka za pomocí tabletů. (8)

Závěr

Cílem této práce bylo zamyšlení nad zapojením mobilních vzdělávacích aplikací do vyučování. Nejprve bylo téma obecně představeno. Dále byly postupně uvedeny pozitivní i negativní stránky, které u této problematiky vnímám.. Následně byly zmíněny konkrétní aplikace, které jsou vhodné pro zapojení do výuky a byly ukázány některé možnosti, jak s nimi ve vyučování pracovat. Ačkoliv může být zapojení mobilních technologií do vyučování z různých důvodů pro učitele někdy až velmi obtížné, domnívám se, že i přesto je třeba, aby se formy českého vzdělávání postupně proměňovaly směrem k modernímu vzdělávání. Myslím, že tato proměna je možná díky postupným malým krůčkům, které učitelé mohou s žáky dělat již dnes. Jednou z možností může být právě alespoň občasné zapojení mobilních technologií do výuky.

Zdroje informací

(1) Využívání digitálních technologií v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách: Tematická zpráva[online]. Praha: Česká školní inspekce, 2017. Dostupné z:

(2) Duolingo [online]. ©2019. Dostupné z:

(3) Kidblog [online]. ©2019. Dostupné také z:

(4) Česká gramatika. Holucent [online]. ©2019. Dostupné z:

(5) Světová geografie. Google Play [online]. ©2019. Dostupné z:

(6) Aplikace na houby. Google Play [online]. ©2019. Dostupné z:

(7) ŠKOLA dotykem [online]. Praha, ©2018. Dostupné z:

(8) C SYSTEM CZ [online]. Praha, ©2018. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store