Image for post
Image for post

Motivace seniorů do vzdělávání

Potřeba člověka „vzdělávat se“ prostupuje celým jeho životem. Od útlého dětství, kdy jsme schopni verbálně komunikovat, pokládáme rodičům otázky, co, jak a proč funguje. Přibližně od 6 let je naše vzdělávání řízeno institucionálně, projdeme základní, střední a někteří i vysokou školou. V zaměstnání je pak naše vzdělávání realizováno prostřednictvím různých školení nebo se můžeme vzdělávat sami — zaplacením kurzů nebo jako samouci. Ale jaké možnosti vzdělávání mají lidé, kteří i v pokročilém věku touží po tom být vzděláváni? Jednou z možností, kde si mohou senioři doplnit své znalosti, je navštěvovat .

Koncept Univerzit třetího věku vznikl ve Francii. Jeho cílem je zpřístupnit vzdělání i lidem v postproduktivním věku, kteří např. neměli v dospělosti možnost navštěvovat vysokou školu (u nás se tak často stávalo díky politickému režimu ve druhé polovině minulého století). Účastníci Univerzity třetího věku jsou nabíráni ze všech věkových kategorií, ale přednost mají starobní důchodci s ukončeným středním vzděláním. Po absolvování univerzity nedosáhnou žádného akademického titulu, jsou pouze duševně obohaceni. 😊 Celá záležitost není ani nijak finančně náročná, cena za kurz po dobu jednoho semestru se pohybuje v řádu stovek. Univerzitu třetího věku lze studovat také dálkově, a to díky .

Nela Kovaldová ve své zkoumala motivaci, která vede seniory k tomu, aby se dále aktivně vzdělávali. Nejčastější motivací je pro ně udržet se aktivní i v důchodu — někteří si již před odchodem do důchodu plánují aktivity, kterým se budou na odpočinku věnovat. S tím souvisí i snaha udržet si mozkovou činnost stále v kondici — v poslední době je velmi poukazováno právě na rozvoj paměťových schopností seniorů, mohou pro ně být velmi důležité v pozdějším věku. A jak si lépe procvičit paměť než ukládáním nových znalostí. 😉 S tím souvisí i snaha seniorů aktualizovat svoje znalosti. A to jak z důvodu neustálého vývoje všech oblastí směrem kupředu, tak i neaktuálností znalostí získaných např. za minulého režimu. Hodně se také v rámci univerzitních kurzů zajímají o funkce výpočetní techniky.

Dalším důvodem pro vzdělávání je snaha udržet si přehled o aktuálním dění, protože právě kontakt s reálným světem a společenský život starším lidem často chybí. Díky Univerzitám mají možnost setkat se se svými vrstevníky a dále tak udržovat sociální vazby.

Posledním z impulsů ke vzdělávání je zachování řádu jejich dnů. Senioři byli navyklí vstávat spoustu let do zaměstnání, a najednou mají spoustu volného času a může se stát, že nebudou vědět, co si s takovým jeho množstvím počít. Univerzita třetího věku tak určitým způsobem organizuje jejich dny a senioři se stále mají na co těšit.

Zdroj:

KOVALDOVÁ, Nela. Vzdělávání očima účastníků virtuální univerzity třetího věku [online]. Brno, 2014 [cit. 2019–04–03]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ufae3/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Dana Knotová.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store