Multitasking a on-line výuka?

Hančí Jančiová
Mar 26 · 3 min read

Multitasking, kdo by ho neznal. Na pivu s kamarády mimoděk vyřizujete zprávy na Messengeru, na přednášce mrknete na Instagram, když už se nedokážete soustředit na výklad přednášejícího. Kolik z nás si ovšem vážně myslí, že multitasking zvládá?

Výzkum ukazuje, že pouhé 2 % lidí dokáží provádět multitasking a soustředit se na všechny tasky, které v rámci něj provádí. [1] Lidé v dnešní době multitaskují (nebo si to alespoň myslí) velmi často, a to i u školních přednášek. Nyní, když jsou ovšem školy uzavřeny a studenti jsou odkázáni na samostudium či studium v on-line prostředí, je mnohem jednodušší nechat svou pozornost unikat špatným směrem. Výzkum z roku 2012 ukázal, že studenti během přednášek utíkají k psaní zpráv, brouzdání po Facebooku, e-mailování či googlení informací celkem často. [2] Multitasking je pak mnohem jenodušší, pokud se nejedná o kontaktní výuku, ale její on-line formu.

Frekvence, s jakou studenti multitaskují na přednáškách

Na Kent State Univerzity proběhl výzkum, který potvrdil, že multitasking je častější během online kurzů než face-to-face přednášek. [3] Profesor Andres Lepp popisuje studenta, který vyplňoval na stolním počítači data do spreadsheetu, zatímco mu na laptopu jel Netflix a z mobilu mu do uší hrála nahrávka z jiného kurzu (a samozřejmě, okamžitě v tomto popisu studenta vidím samu sebe). Jedná se o tzv. multitasking na několika zařízeních (které mají připojení k internetu) a stává se čím dál častějším. A jelikož on-line kurzy jsou čím dál více trendy a zároveň v této době ani možnost jinak studovat není, studentům hrozí, že si z kurzu odnesou mnohem méně, než by měli. Výsledky výzkumu ukazují, že jediný multitasking, který je běznější při f2f přednáškách, je doodling (př. kreslení si), brouzdání na sociálních sítích, hraní videoher, poslouchání hudby atd. jsou pak častější při on-line kurzech. Studie navíc ukázala, že všichni zkoumaní studenti prováděli multitasking během online kurzů — nikdo z nich nedokázal odolat pokušení.

On-line výuka tu je a bude čím dál víc využívaná — momentální vládní opatření s ní pracovat chtě nechtě musí a je pouze na vyučujících a studentech, jak se k on-line kurzům postaví. Co ovšem výzkum ukazuje je to, že multitaskingu se studenti prostě nevyhnou. Stejně jako faktu, že multitaskovat s největší pravděpodobností vážně neumí.

Načíst si informace a sepsat tento článek zabralo cca 2 hodiny + 1 hodina byla ve znamení brouzdání na sociálních sítích, vyřizování mailů nesouvisejících se školou a chatování s kamarády. Myslím, že by se mi hodil on-line kurz na to, jak správně multitaskovat.

[1] https://www.psychologytoday.com/intl/blog/brain-trust/201202/is-your-brain-multitasking

[2] http://reyjunco.com/wordpress/pdf/JuncoMultitaskingCHB2012.pdf

[3] https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190214153135.htm

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Hančí Jančiová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Občanská věda

Jan Vokral
Mar 28 · 3 min read

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Učitelé a technologie ve vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade