MULTITASKING NEBO UNISTASKING?

Image for post
Image for post

Žijeme v době produktivity. Jsme zvyklí pracovat často, hodně, někdy i neustále. Pro mnohé z nás je to už automatické. Ale zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, zda vám více vyhovuje multitasking nebo unitasking?

Multitasking je často skloňovaným slovem. Může znamenat jak “dělání více věcí zároveň”, tak i “přepínání mezi úkoly”. Říkáme, že pracujeme efektivně, protože stíháme hodně úkolů. Nejen v práci, ale i v osobním životě. Zvládáme pracovat na několika různých projektech najednou, ve vedlejší záložce vybíráme letní dovolenou, v telefonu odpovídáme na zprávy a navíc mluvíme s kolegy. Určitě jste už něco podobného zažili. Někomu to vyhovuje, jinému ne. Avšak existují práce, kde jsme nuceni zvládat víc věcí zároveň. Je proto dobré si v tom najít systém, který nám bude vyhovovat a pomůže zvládnout nápor činností. Například každý večer sepsat seznam úkolů na následující den, přiřadit jim prioritu a postupně je odškrtávat. Večer před sebou budete mít důkaz, kolik jste toho za den stihli.

Nicméně v poslední době je zjišťováno, že multitasking nemusí být ideální. Máme pocit, že stíháme hodně úkolů, ale jsme ve stresu a na konci dne tušíme, že jsme toho moc nedokončili. Existuje i teorie, že z hlediska psychologie není multitasking reálný, protože čím víc věcí děláme, tím se zvyšuje chybovost. Proto je propagován unitasking. Jeho smyslem je především pracovat vždy na jednom úkolu a po jeho dokončení začít další. Autorka článku v časopisu Forbes, Jacquelyn Smith, doporučuje 10 kroků, jak praktikovat unitasking. Důležité je především vybrat si vhodný čas a informovat o svém záměru okolí. Taktéž doporučuje uklidit si pracovní prostředí a odpojit ze všech sítí, které nejsou pro úkol nutné. Je dobré naučit se využívat techniku Pomodoro, pro kterou existuje široký výběr aplikací, jako například Tomatoi.st.

Multitasking vznikl s nástupem digitálních technologií, kdy vzrostly možnosti naší práce. Pokud v úkolech máme systém, jedná se o přechodnou dobu nebo jsme odolní vůči stresu, tak určitě může být efektivní. Avšak někomu může přerůst přes hlavu a spíše zatěžovat. Proto není na škodu občas vyzkoušet principy unitaskingu. Koneckonců, každý člověk je jiný a je jen na něm samotném, aby si našel cestu, která mu naprosto vyhovuje.

Zdroje:

  1. Google Keep [online]. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: https://www.google.com/keep/
  2. GREGOR, Lukáš. Pomodoro — který nástroj je ten pravý? In: Mít vše hotovo.cz. [online]. 2010. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: http://www.mitvsehotovo.cz/2010/04/pomodoro-ktery-nastroj-je-ten-pravy/
  3. JEŽKOVÁ, Zuzana. Jak (ne)funguje multitasking a jak ho může porazit osobní kanban. In: Psychologické tipy [online]. 2016. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: http://psychologicketipy.cz/jak-nefunguje-multitasking-jak-ho-porazi-osobni-kanban/
  4. KHULLAR, Ipsitaa. Unitasking: How to Get More Done in Less Time. In: The Decision Lab [online]. 2017. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z:https://thedecisionlab.com/unitasking-how-to-get-more-done-in-less-time/
  5. NOVÁKOVÁ, Lenka. Multitasking je mýtus. In: Psychologie.cz [online]. 2010. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: https://psychologie.cz/multitasking-je-mytus/
  6. PATÁKOVÁ, Andrea. Je efektivní multitasking mýtus? In: Metodický portál [online]. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/10947/JE-EFEKTIVNI-MULTITASKING-MYTUS.html
  7. SMITH, Jacquelyn. Quit Multitasking: How To Unitask And Get More Done. In: Forbes [online]. 2013. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z:https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/09/19/quit-multitasking-how-to-unitask-and-get-more-done-2/#2c85701d7d12
  8. Tomatoi.st [online]. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: http://tomatoi.st/kgffrei
  9. Záhada jménem multitasking — pomáhá, nebo škodí? In: Forbes [online]. 2016. [cit. 2019–03–11]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/zahada-jmenem-multitasking-pomaha-nebo-skodi/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store