Multitasking — pro a proti

Kateřina Pecháčková
Mar 26 · 2 min read
Photo by Thought Catalog on Unsplash

O multitaskingu bylo napsáno už hodně článků. Některé články vychvalují multitasking, že je to výborný způsob, jak zvýšit pracovní produktivitu, některé články jsou opatrnější a poukazují také na negativa multitaskingu.

Samozřejmě každému člověku vyhovuje něco jiného, někdo zvládá mnoho věcí najednou bez ztráty na kvalitě, někdo dává přednost zvládání jednoho úkolu po druhém. Je tedy na každém, jaký způsob práce si zvolí.

Jaké jsou ve stručnosti hlavní pozitivní a negativní stránky multitaskingu?

Pozitiva:

  1. Každý den máme rutinní úkoly, které musíme splnit téměř každý den. Jednoduché běžné úkoly jsou pro multitasking jako stvořené. Můžete například kontrolovat nové příchozí e-maily, telefonovat, poslouchat rádio najednou.
  2. Pokud zvládáte multitasking, má to pro vás obrovskou výhodu a tou je zvládání úkolů včas. Multitasking snižuje časovou náročnost při provádění více úkolů současně a tím máte vyšší produktivitu.
  3. Během práce se nás snaží rozptýlit mnoho aplikací, sociálních sítí, neustálá kontrola příchozích e-mailů a nová vtipná videa na YouTube. Během multitaskingu je vaše mysl rozptýlena mezi více činností a proto je odolnější proti rušivým elementům na internetu a není probém to ignorovat.
  4. Multitasking je náročný. Člověk se musí soustředit na různé úkoly, aby je splnil. Schopnost rychle přecházet z jednoho úkolu na druhý a pracovat na různých věcech současně posiluje soustředění a flexibilitu.
  5. Díky multitaskingu se naučíte být přizpůsobiví a spontánní. V této době se situace a možnosti rychle mění. Člověk se díky multitaskingu mnohem lépe přispůsobí.

Negativa:

  1. Přeskakování z jednoho úkolu na druhý, navázat na úkol, kde jste skončili, vyžaduje čas. Pokud vás vyruší např. telefon, nebo kolega, může být obtížnější se pak vrátit k práci. Začít se soustředit opět na více úkolů je časově náročnější.
  2. Během práce můžete udělat více chyb. Soustředíte se na více úkolů a může se stt, že poštele e-mail špatnému adresátovi, smazání důležitého souboru apod.
  3. Je obtížnější přecházet mezi dvěma úkoly, které vyžadují hlubší koncentraci. Zpomaluje to práci na úkolech a multitasking se tak může stát kontraproduktivní.
  4. Multitasking vede ke stresu. Bez ohledu na to, jak taktně spravujete více úkolů současně, vaše mysl a mozek se více vystresuje. Způsobuje tak depresi, úzkost, podrážděnost a vyčerpání.
  5. Když víte, že zvládáte multitasking a umíte tak dokončit veškerou práci najednou, uvolníte se a začnete odkládat svoji pracovní dobu a více porkrastinovat. Všechny své úkoly dokončíte v poslední chvíli, což může také ovlivnit vaši produktivitu a efektivitu.

Zdroje:

GAILLE, Brandon. 12 Multitasking Pros and Cons. In: Brandon Gaille [online] 5.7.2015 [cit. 2020–03–26] Dostupné z: https://brandongaille.com/12-multitasking-pros-and-cons/

MUDULI, Priyadarshini. Pros and Cons of Multitasking. In: Most Inside [online] 17.7.2017 [cit. 2020–03–26] Dostupné z: https://www.mostinside.com/pros-and-cons-of-multitasking/

YouthIncMag. The Pros And Cons Of Multitasking. In: Youth Incorporated Magazine [online] 1.10.2015 [cit. 2020–03–26] Dostupné z: https://youthincmag.com/pros-and-cons-of-multitasking

SILBER, Debi. The Downside of Multitasking. In: Ellevate [online]. [cit. 2020–03–26] Dostupné z: https://www.ellevatenetwork.com/articles/7935-the-downside-of-multitasking

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kateřina Pecháčková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade