Nedobrovolné distanční vzdělávání: jak jsme se s tím (zatím) poprali

Daniela Luňáčková
Mar 18 · 3 min read
Zdroj: https://analogdigital.tv/work/kurzgesagt-showreal/

Všichni studenti se dnes potýkají s výzvou, kterou představuje distanční výuka. Vysokoškoláci a středoškoláci jsou v práci s technologiemi zběhlejší, proto jim přechod na online výuku nezpůsobuje žádné vážnější překážky.Co ale malé děti prvního stupně na základních školách? Ještě ani neumí vyjmenovaná slova nebo násobilku, ale nemají jinou možnost, jak komunikovat se svými učiteli, než právě přes informační technologie.

Pomalu se začínají objevovat různé metody alternativního vzdělávání i pro malé děti, které ještě samy nedokáží pracovat přes informační technologie. Některé z nich si zde krátce představíme.

UčíTelka

Zdroj: https://www.tvkompas.cz/ceska-televize-dnes-spousti-projekt-domaciho-vyucovani-pres-tv-obrazovku/

Česká televize od pondělí 16. března spustila program UčíTelka, který běží na ČT2 od 9 hodin, ale je možné díly sledovat i v archivu ČT. Jedná se o program školního vysílání pro žáky prvního stupně základních škol. Výuka zde probíhá ve třicetiminutových blocích.

Jako médium zde slouží televize, kterou i malé děti znají. Je to také dobré centrální řešení doplňující výuky.

Online učebnice

Zdroj: https://www.vcelka.cz/

Učitelé také mohou využít online učebnice. Například nakladatelství Fraus poskytlo své online učebnice na měsíc zdarma.Také nakladatelství Nová škola poskytlo zdarma své interaktivní učebnice, nabízí také navíc výuková videa. Jako poslední bych také chtěla zmínit aplikaci Včelka. Ta zábavnou formou zprostředkovává různá interaktivní cvičení a využívá tak prvky gamifikace pro vzdělávání.

Osobně si myslím, že tyto učebnice mohou pomoci hlavně učitelům, kteří nemají s distančním vzděláváním a tvorbou online materiálů velké zkušenosti. Nemůžeme očekávat, že se ze dne na den naučí natáčet vzdělávací videa, proto je například již zmiňovaná Nová škola ideální nástroj pro pokračování ve výuce. Z učitele se tam může stát kurátor vzdělávacích materiálů a videí.

Tělocvik na dálku?

S problematikou výuky na dálku se vzhledem k povaze problému potýkají hlavně tělocvikáři. Například Michal Burian využívá pro výuku tělocviku skupinu na sociálních sítích. Zde studenti sdílejí svou aktivitu a tím se navzájem motivují. Pro podporu motivace dále využívá výzvy, např. uběhni do konce týdne 2 km. Více si můžete poslechnout v tomto podcastu. Na zmíněném příkladu se ukazuje, jak se sociální kolektiv pro výuku důležitý. Proto je podle mě snaha potkávat se alespoň ve virtuálním prostředí vhodná.

Distanční vzdělávání není jednoduché, zvláště pak pro pedagogy, kteří se s touto formou vzdělávání ještě nesetkali, ale vlivem okolností si na něj stejně jako žáci musí zvyknout. Bude zajímavé nadále sledovat, jak se prostředí online vzdělávání bude nadále vyvíjet a jakou bude mít budoucnost.

Jak byste distanční vzdělávání řešili vy? Máte nějaká doporučení?

Zdroje:

ČT uvede projekt školního vysílání UčíTelka od 16. března. Mediaguru [online]. 2020, 13. 3. 2020 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/ct-uvede-projekt-skolniho-vysilani-ucitelka-od-16-brezna/

PRAŽÁK, Daniel. Speciál: Výuka (nejen) tělocviku v době COVID19. Anchor [online]. 2020, 13. 3. 2020 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://anchor.fm/daniel-prau017e341k/episodes/Specil-Vuka-nejen-tlocviku-v-dob-COVID19-ebg3bu

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Daniela Luňáčková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade