Negatívny vplyv mobilných zariadení na deti

Jana Baluchová
Mar 24 · 3 min read
Zdroj: Pixabay.com

V poslednej dobe si všímam čoraz viac detí s mobilom alebo tabletom v rukách. Tieto zariadenia sú pre deti veľmi príťažlivé a zabaviť ich dokáže aj odomykacia obrazovka. To je možno jeden z dôvodov prečo rodičia tieto zariadenia používajú na utíšenie alebo zabavenie svojich ratolestí. Je to ale v poriadku?

V tomto článku sa pozrieme na to aké riziká so sebou môže prinášať príliš časté využívanie mobilných zariadení deťmi.

Zdravotné riziká

Možno ste už počuli o tom, že obrazovky vyžarujú modré svetlo, ktoré pri dlhšom vnímaní nepôsobí blahodárne pre náš zrak. To je jeden z dôvodov, prečo mnohé mobilné zariadenia ponúkajú nastavenie farby podsvietenia displeja a prečo sa vyvíjajú čítačky kníh. Okrem problémov so zrakom a pri dlhom pozeraní do monitora, aj s bolesťami hlavy, modré svetlo môže narušiť taktiež spánkový režim. Preto sa neodporúča používať mobilné zariadenie pred spaním.

Svetová zdravotnícka organizácia vydala odporúčania týkajúce sa času stráveného pri obrazovkách mobilných zariadení u najmenších detí. Podľa týchto odporúčaní by sa deti do dvoch rokov nemali dostať do kontaktu s obrazovkou vôbec a deti od 3 do 4 rokov maximálne na hodinu denne. Zdravotné problémy ako obezita alebo nesprávne držanie tela nezapríčiňuje obrazovka samotná, ale nedostatok pohybu a spánku, ktorý sa stráca na úkor času venovaného technológiám.

Mobilné zariadenia ovplyvňujú aj psychiku detí. Sú spájané s hyperaktivitou, nesústredenosťou a poruchami pozornosti. Deti taktiež, rovnako ako aj dospelí, strácajú možnosť nudiť sa a teda byť aspoň občas s vlastnými myšlienkami. Možnosť neustále kontaktovať rodiča a byť rodičom kontrolovaný znižuje u detí potrebu samostatne sa rozhodovať a riešiť problémy.

Závislosť

Virtuálne prostredie, ktoré nám mobilné technológie sprostredkúvajú vždy a všade je pre malého človeka veľmi lákavé. Tento virtuálny svet sa môže stať pre dieťa zaujímavejším ako svet tam vonku a takto si na technológiách môže postupne vybudovať závislosť. Taktiež aktivita na sociálnych sieťach je potenciálne nebezpečná, keďže tieto platformy zneužívajú princípy, ktoré ľudský mozog používa v systéme odmeňovania. To zapríčiňuje, že závislosť na sociálnych sieťach je rovnako závažná ako napríklad závislosť na alkohole.

Pripojenie k internetu a s tým spojené riziká

Možnosť pripojenia k celosvetovej sieti, ako aj registrácia detí na rôznych sociálnych platformách prinášajú so sebou určité riziká. Jedným z nich je dostupnosť nevhodného obsahu. So sociálnymi médiami sa spájajú problémy od kyberšikany po zneužívanie detí. V prípade kyberšikany ide o prenesenie klasickej šikany do virtuálneho sveta. O sexuálnom obťažovaní detí na internete vznikol dokonca pred nedávnom dokument s názvom V síti.

Myslím si, že mobilné technológie majú potenciál byť vo vzdelávacom procese veľmi užitočné. Ale jedným dychom treba dodať, že tak ako pri všetkom ostatnom, aj pri využívaní technológií platí všetko s mierov. Môj osobný názor je, že deti v útlom veku nepotrebujú interagovať s obrazovkami. Tiež vidím ako veľmi dôležitý bod prístup rodičov. Je potrebné, aby sa svojim deťom čo najviac venovali a išli im svojím správaním príkladom.

Mobilné technológie so sebou prinášajú mnoho rizík. Až keď tieto riziká spoznáme, budeme schopní využívať technológie zodpovedne tak, aby nám boli na úžitok.

Zdoje

DVOŘÁKOVÁ, Helena a Katarína SEDLÁKOVÁ. Psychológovia: Mobily oberajú deti o detstvo a prispievajú k hyperaktivite. In: Zurnal.pravda.sk [online]. 1.7.2018 [cit.23.3.2020]. Dostupné z: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/475167-psychologovia-mobily-oberaju-deti-o-detstvo-a-prispievaju-k-hyperaktivite/

ILIĆ, Barbora. Negatívny vplyv mobilov a tabletov na deti. In: Eduworld.sk [online]. © 2020 [cit.23.3.2020]. Dostupné z: https://eduworld.sk/cd/barbora-ilic/5556/negativny-vplyv-mobilov-a-tabletov-na-deti

KASÍK, Pavel. Deťom škodia obrazovky a displeje. Ale inak, ako si rodičia zvyčajne myslia. In: Science.hnonline.sk [online]. 17.5.2019 [cit.23.3.2020]. Dostupné z: https://science.hnonline.sk/nove-technologie/1942794-detom-skodia-obrazovky-a-displeje-ale-inak-ako-si-rodicia-zvycajne-myslia

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Baluchová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade