Negativní dopady digitálních technologií na naše myšlení

Image for post
Image for post

Digitální technologie mají na naše myšlení (na pozornost i paměť) negativní dopady. Nemáme zájem si některé informace zapamatovat či si osvojit nějaké dovednosti, protože máme dostupné technologie, které nám s tímto pomohou. Proč umět číst v mapách, když nás GPS navigace dovedou jednoduše do cíle. Proč umět číst v jízdních řádech, když v mobilu můžeme mít aplikaci, kde zadáme odkud a kam chceme jet a vyskočí nám přehledné informace o jednotlivých spojích. Proč si pamatovat určité informace, když si je můžeme lehce dohledat na internetu nebo je mít zapsané vždy po ruce v mobilu? Dříve bylo obvyklé, že si lidé pamatovali telefonní čísla svých nejbližších, pamatovali si většinu narozenin svých známých, nemuseli si vše zapisovat do diáře, … Jistě, existují takový lidé i dnes. Ale dostupné technologie nám vše usnadňují. Ale je to vážně tak? Nemá to třeba neblahý vliv na náš mozek? Na tohle téma bylo provedeno několik výzkumů a byly sepsány i knihy. Doporučuji například se podívat na knihu Digitální demence od psychiatra Manfreda Spitze anebo na knihu Změna myšlení od neurovědkyně Susan Greenfield.

„Digitální média vedou k tomu, že mozek méně používáme, čímž jeho výkonnost časem klesá. U mladých lidí se tím opožďuje vývoj mozku, jejich duševní výkonnost tedy od počátků zůstává pod úrovní svých možností. To se netýká jen našeho myšlení, nýbrž i vůle, emocí a především sociálního chování.“ [2, str. 289]

Technologie mohou způsobovat i deprese, poruchy spánku, závislost apod. Technologie také odpoutávají naši pozornost a narušují soustředění. A nemusíme je mít ani po ruce, stačí nám zabývat se myšlenkami „Co když nám někdo něco důležitého napsal? Co když nám něco zrovna uniká, protože si nemůžeme aktualizovat Facebook a podívat se na další místa plných novinek.“

Z několika výzkumů [např. viz 1, 3] vyplývá, že digitální technologie, převážně televize a videohry, ovlivňují i dobu, po kterou jsme schopni udržet pozornost. Záleží na povaze obsahu.

Samozřejmě, že technologie mají i spoustu výhod, ale pamatujte „všeho s mírou“. Nemusíte být opravdu pořád online a vědět vše o ostatních.

Kam dál?

CARR, Nicholas. Is Google making us stupid? The Atlantic Monthly, 2008. Dostupné z: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

GREENFIELD, Susan. Změna myšlení: jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních technologií. Překlad Radek Vantuch. 1. vydání. V Brně: BizBooks, 2016. 335 stran. ISBN 978–80–265–0450–4.

[1] MORENO MA, Jelenchick LA, Christakis DA. Problematic internet use among older adolescents: A conceptual framework. Computers in Human Behavior. 2013, 29(4), 1879–1887. doi:10.1016/j.chb.2013.01.053. Dostupné z: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S0747563213000563?

[2] SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Přeložil František RYČL. Brno: Host, 2014. ISBN 978–80–7294–872–7.

[3] SWING, Edward L., Douglas A. Gentile, Craig A. Anderson, David A. Walsh. Television and video game exposure and the development of attention problems. Pediatrics, American Academy of Pediatrics, 2010, 126(2), 214–221. DOI: 10.1542/peds.2009–1508. Dostupné z: https://pediatrics.aappublications.org/content/126/2/214 Online ISSN 1098–4275.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store