Negativní vztah multitaskingu na studijní výsledky

Jana Gábrišová
May 2, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
zdroj

Multitasking si prošel obdobím, kdy byl považovaný za činnost, kterou musel každý umět. Jevil se jako umění zvládat řešit víc věcí najednou a šetřit čas. Tato adorace ale brzy přešla v odmítání multitaskingu, neboť lidé dělali víc věcí zaráz, ale nedělali je pořádně ani efektivně.

Otázkou je ale i samotná definice multitaskingu, zatímco někteří ho popisují jako souběžné řešení více úloh, jiní vnímají multitasking jako přepínaní pozornosti mezi úkoly, dokud nejsou dokončeny. Vykřičníkem multitaskingu je zbytková pozornost, která částečně zůstává na úkolu A, i když jsme svoji pozornost již přepnuli k úkolu B.

Výzkum multitaskingu je velmi zajímavým v oblasti akademického prostředí a využívání technologií.

Článek „Does persistent involvement in media and technology lead to lower academic performance? Evaluating media and technology use in relation to multitasking, self-regulation and academic performance” autorů Ahmet Murat Uzun a Selcan Kilis přináší v úvodu skvělé shrnutí dosavadních výzkumů věnujících se problematice multitaskingu užívání technologií a akademických výsledků. Například:

· Digitální technologie změnily způsob výuky a učení látky. (Beetham & Sharpe, 2013)

· Čas strávený s technologiemi a na internetu pro akademické účely je spjat s lepšími výsledky ve studiu. (Cheung and Huang, 2005, Drain et al., 2012, Tella, 2007)

· Hraní počítačových her na vyšší úrovni je spojen s vyšší úrovní akademických výsledků, speciálně u dívek a studujících menšin. (Hofferth & Moon, 2012)

· Více hodin na internetu při studiu ovlivňuje studenty nižšími výkony při zkouškách. (Englander, Terregrossa, and Wang, 2010)

· Využívání informačních technologií při studio a výuce matematiky negativně ovlivňuje studijní výsledky (Bulut and Cutumisu, 2017).

· Studenti využívající vlastní notebook ve výuce je budou s větší pravděpodobností využívat k činnostem spadajícím mimo probíhající výuku. (Ragan, Jennings, Massey and Doolittle, 2014)

Výsledek výzkumu autorů Ahmet Murat Uzun a Selcan Kilis ověřil hypotézu, že užívání internetu a sociálních médií při studiu snižuje studijní výkony. Stejně tak média a technologie negativně, i když v mnohem menším měřítku, ovlivňují studium. Otázkou a výzvou pro společnost je správní využívání informačních technologií, médií a internetu při studiu. Efektivní užití může vést ke snížení negativního multitaskingu ve formě přepínání úkolů do školy a kontrolováním stavu na sociálních sítích.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store