Nové kompetence

Sára Hrabalová
Mar 11 · 2 min read
pixabay.com

V současné moderní době, kdy se využívání informačních technologií stalo samozřejmostí je nutné, aby každý jedinec fungující ve společnosti měl dostatečné vědomosti, dovednosti, schopnosti a postoje na úrovni takové, aby byl schopen aktivně fungovat nejen v osobním, ale i pracovním či občanském životě. Potřeba nových kompetencí v nadcházející moderní společnosti je nepopiratelná vzhledem k rozvíjející se informační společnosti a nastávajícímu digitálnímu věku.

Kompetence 21. století

V knize The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don’t Teach the New Survival Skills Our Children Need-And What We Can do About It je T. Wagnerem rozpracováno 7 kompetencí, které jsou nutné pro přežití v 21. století. [1]

1.kritické myšlení a schopnost řešit problémy;

2.spolupráce v rámci sítě a její cílevědomé využití k vlastnímu poznávání;

3.svižnost a adaptabilita;

4.iniciativa a podnikavost;

5.efektivní mluvená i psaná komunikace;

6.schopnost nalézat a analyzovat informace;

7.zvídavost a představivost.

7 Skills students need for their future In: Youtube [online] [2]

Myslím, že není pochyb o tom, že do budoucna je zapotřebí inovativního a kreativního myšlení, tvořivosti, vůdčích a iniciativních tendencí, sociálního slučování, schopnost spolupracovat a mnoha dalších schopností, které povedou k nejen rozkvétající globální ekonomice ale i k prosperující společnosti, která dokáže řešit složité společenské problémy třeba i globálních rozměrů.

Digitální kompetence

Kromě toho 21. století je obdobím digitalizace a potřeba technologií komunikačních i informačních roste napříč organizacemi i jedinci. Abychom v takovémto společenství mohli aktivně a úspěšně žít, je zapotřebí osvojovat si i digitální kompetence.

V poslední výzkumné zprávě z roku 2018 je viditelné, že celkem 43 % obyvatel Evropské Unie nedosahuje ani základní úrovně v oblasti digitálních dovedností. [3] Tento fakt poukazuje na to, že je třeba nastavit vzdělávací systémy tak, aby digitální kompetence občanů byly adekvátně posíleny. Existuje několik evropských rámců, které na digitální kompetence cílí (např.: Digital Competence Framework 2.1, European Certification of Digital Literacy). Ve velké části evropských zemí v současné době dochází právě k úpravě oficiálních kurikulárních dokumentů s cílem podpořit rozvoj digitálních kompetencí u studentů.

pixabay.com

Citace:

[1] BRDIČKA, Bořivoj. 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera. Metodický portál: Články [online]. 14. 06. 2010, [cit. 2020–03–08]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/11221/7-ZAKLADNICH-KOMPETENCI-PRO-21-STOLETI-PODLE-WAGNERA.html>. ISSN 1802–4785.

[2] 7 Skills students need for their future In: Youtube [online].[cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=NS2PqTTxFFc Kanál uživatele Asia Society.

[3] Digital Economy and Society Index 2018 Report: Human capital [online]. 14. May 2018 [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-2018-report

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Sára Hrabalová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade