Nové vzdělávací platformy

Veronika Lolová
Mar 19 · 3 min read
Zdroj: unsplash.com

V dnešní době, kdy se přístup k internetu stává nutností, ne-li samozřejmostí pro plnění školních úkolů a aktivit, vzniká řada nových vzdělávacích programů a platforem.

Nejprve začněme s definicí online vzdělávacích (e-learningových) platforem. I když existuje mnoho protichůdných definic e-learningových platforem, význam mají stejný.

E-learningové platformy jsou webové služby, které lze použít ke sdílení strukturovaných výukových materiálů a kurzů s neomezeným počtem diváků. Jejich účelem je poskytovat informace, nástroje a zdroje pro podporu a zlepšení poskytování a řízení vzdělávání. Platformy elektronického vzdělávání obvykle nabízí služby statického obsahu pro zlepšení kvality výuky. [1]

E-learningové platformy mají velké výhody pro studenty, kterým umožňují řadu výhod. Přístup k učebním materiálům můžou získat odkudkoliv, nehledě na čas nebo místo. Studenti si můžou pracovat vlastním tempem, řídí se jen podle svých časových možností. Díky online prostředí mají studenti možnost zlepšovat své dovednosti v oblasti ICT a poznávat nové lidi z různých koutů světa. [2]

Existuje mnoho typů e-learningových platforem. Některé umožňují učit se novým informacím a dovednostem, některé umožňují i obsah vytvářet. Ráda bych zde uvedla pár příkladů vzdělávacích platforem, které mě zaujaly.

UDEMY

Udemy je vzdělávací platforma, která umožňuje vytváření kurzů pro každého s možností získání nových dovedností. Nabízí řadu online výukových materiálů včetně PowerPointu, textu a videoobsahu a mnoho dalších.

Platforma je zaměřena na samostatné učení a video kurzy. K dispozici je i aplikace.

Udemy nabízí dvě hlavní možnosti plánu, Team a Enterprise. Plán Team je k dispozici až pro 20 uživatelů, kteří poskytují základní informace. Team poskytuje také analytiku, která ukazuje zapojení uživatelů. Druhý plán s názvem Enterprise je spíše pro organizace, které chtějí službu využívat pro dlouhou dobu. V tomto plánu máte přístup k více než 2500 kurzů souvisejících s podnikáním.

Videa pokrývají mnoho témat, jako je například, design, hudba, marketing, osobní rozvoj nebo fotografování. [3]

GOMO LEARNING

Jednou z těchto vzdělávacích platforem je Gomo learning. Tato platforma byla představena na konferenci Learning Technologies 2019 v Londýně.

Jedním z dnešních trendů ve vzdělávání je kolaborativní tvorba obsahu. A přesně tohle Gomo learning nabízí.

Gomo learning je vzdělávací aplikace, která je určená zejména pro firmy a která podporuje sociální učení. Vytváření a upravování vzdělávacího obsahu v této aplikaci je umožněno samotnými uživateli. Lze zde snadno nahrát a publikovat video, které ostatní můžou komentovat. K danému obsahu sami můžete připojit vlastní obsah v podobě vlastního videa, dokumentů nebo jakéhokoli externího obsahu. [4]

Gomo umožňuje také poskytovat obsah přímo z cloudu, čímž je publikování okamžité a snadné. Aplikace také nabízí analytické a sledovací funkce, které měří dopad tréninku — typ zařízení, sledovaný čas, komentáře a sociální sdílení.

Tímto způsobem vzniká zajímavý a vzdělávací obsah, který postupně nabývá podobu kurzu. Vzdělávání a učení tak nabývá aktivní podoby, kdy uživatelé nejen interagují mezi sebou, ale vzájemně tvoří obsah, ze kterého se můžou společně učit. [5]

DOCEBO

Platforma Docebo je jedním z dalších příkladů vzdělávacích platforem. Docebo je systém, který vám umožňuje organizovat, sledovat a distribuovat online kurzy pro formální učení, ať už pro zaměstnance, klienty nebo zákazníky.

Docebo podporuje spolupráci tím, podobně jako Gomo learning umožňuje uživatelům klást otázky a získat odpovědi od odborníků. Uživatelé se mohou podělit o vlastní znalosti, materiály a dovednosti. Znalosti lze ověřit pomocí vzájemného hodnocení. Správci obsahu můžou kontrolovat a dokumentovat pokrok žáka a plnění úkolů.

Docebo poskytuje přiřazení formální a neformální školení těm, kteří v některých oblastech mohou potřebovat další vzdělávání. [6]

Příklady dalších online platforem najdete například na stránkách Adama Enfroye, který nabízí hezký přehled e-learningových platforem. Pokud vás zajímají platformy pro organizace, doporučuji přehled Hanny Liimatainen.

Pokud máte trable s vybráním správné platformy, mrkněte zde!

Zdroje:

[1] LIIMATAINEN, Hanna. HowSpace [online]. 8. duben 2019 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z: https://www.howspace.com/resources/best-online-learning-platforms-for-organizations

[2] Learning Platform. Timeless Learning Technologies [online]. ©2016 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z: http://www.timelesslearntech.com/learning-platform.php

[3] Udemy. Udemy [online]. ©2020 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z: https://about.udemy.com/?locale=en-us

[4] FRK, Branislav. Trendy v digitálním vzdělávání (Learning technologies 2019). EPALE [online]. 26.2. 2019 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/trendy-v-digitalnim-vzdelavani-learning-technologies-2019

[5] About us. Gomo learning [online]. ©2020 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z:https://www.gomolearning.com/

[6] DOCEBO LEARN (LMS). Docebo [online]. ©2020 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z: https://www.docebo.com/learning-management-system-lms/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Lolová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade