Nové vzdělávací platformy

Jaromir Babica
Mar 19 · 2 min read
Photo by Dimitar Donovski on Unsplash

Jsou to vlastně nová východiska nebo základny ve vzdělávání. V poslední době jsme svědky odklonu od tradičního způsobu vzdělávání. Výuka se přesunuje mimo školy a neprobíhá v klasickém pojetí, kdy učitel předává informace a zkušenosti a žák je přijímá. Velmi populární je online vzdělávání, které umožňuje studium v domácím prostředí v libovolnou denní dobu. Tuto formu vzdělávání nabízí celá řada poskytovatelů buď formou přednášek, nebo webinářů, do nichž může účastník přímo vstupovat a podílet se na jejich průběhu.

Naše základní a střední školství však zatím k těmto metodám přistupovalo velmi opatrně a rovněž legislativa doposud nepočítá s využitím tohoto typu výuky v základním školství. Paradoxně probíhající epidemie koronaviru odstartovala boom ve využívání nových platforem. Učitelé všech generací byli ze dne na den přinuceni okolnostmi komunikovat s žáky prostřednictvím nejrůznějších aplikací a portálů. Děti se přizpůsobily nové formě výuky bez problémů — sledují vzdělávání v televizi, připojují se k internetu ve stanovenou dobu, komunikují přes skype, vypracovávají úkoly, dělají si zápisy z prezentací, vyplňují online testy. Je tedy zřejmé, že počítačová gramotnost je u současných žáků na mnohem vyšší úrovni než například gramotnost čtenářská.

Online učebnice poskytuje žákům třeba Nová škola, Scio nebo Proškoly.cz. Další možností je využívání Office 365 od Microsoftu. Výhodou je online připojení pro žáky i učitele, možnost sdílených dokumentů nebo připojení z různých míst. Odpadá problém s různými prohlížeči a různou kvalitou vybavení.

Letos v listopadu uplyne 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského, jehož učebnici Orbis pictus „škola hrou“ zná snad každý Čech. Mohlo by se zdát, že po více než třech stoletích již bude Komenského učení překonáno, a přece se k němu opět vracíme a na pomoc si bereme moderní technologie. Tuto zásadu lze uplatňovat dokonce i při výuce programování. Existují zajímavé online počítačové „hry“, které mohou zábavnou formou přivádět děti na „stopu“ programování. Jako příklad mohu uvést například hru, kde žák musí pomocí přichystaných příkazů směru, logických cyklů a logických podmínek naplánovat pohyblivému objektu cestu k cíli. Pokud se mu to povede, za odměnu vidí v animované podobě, jak objekt dosahuje cíle a nakonec se mu objeví na obrazovce zápis jeho logické úvahy v podobě několika řádků Javascriptu. Hra rozvíjí logické myšlení a učí syntaxi konkrétního programovacího jazyka.

Problémem nových platforem vzdělávání může být kontrola identity žáka, popřípadě kontrola, zda s ním při řešení zadání nespolupracují rodiče, nebo spolužáci a podobně. Ale i na tomto problému pracují odborníci a není daleko doba, kdy tato identifikace bude možná dostupnými technickými a nejen organizačními opatřeními. V současné době se však na naší škole věnujeme především tomu, jak nové platformy využít pro pokračování výuky žáků na dálku a striktní metody identifikace budou předmětem řešení až v další fázi přizpůsobení se novým podmínkám. Předpokládáme, že naše myšlení a přístup k výuce se velmi posune vpřed k potřebám dnešní doby.

Zdroje:

On-line platforma pro firmy a jednotlivce. Nejbusiness.cz [online]. 2019 [cit. 2020–03–18].

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jaromir Babica

Written by

student

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade