Nové vzdelávacie platformy na Slovensku

Jana Baluchová
Mar 18 · 3 min read
Zdroj: Pixabay.com

V tomto príspevku sa pozrieme na tri platformy podporujúce vzdelávanie. Tieto platformy sú buď priamo slovenské projekty alebo vznikli v spolupráci so Slovenskom. Prvá platforma je určená skôr ako metodická podpora pre učiteľov, zvyšné dve sa zameriavajú na výučbu jazykov.

EduSkills+

Jedná sa o platformu, ktorá ponúka učiteľom stratégie k „vzdelávaniu kritického myslenia, inkluzívnych spoločností a dynamického zapojenia.“[1] Orientuje sa na témy a problémy vyplývajúce z globálnej spoločnosti ako sú ľudské práva, klimatické zmeny, demokracia, diskriminácia a xenofóbia, ale tiež trvalo udržateľná spotreba.

Platforma ponúka moduly k jednotlivým témam, videá s úvodom do problematiky a stručným vysvetlením významu témy a knižnicu s multimediálnymi odkazmi na rozširujúcu literatúru k jednotlivým modulom.

Moduly sú rozdelené do štyroch hlavných kategórií: Vzájomne prepojený svet, Ľudia v pohybe, Spolunažívanie a Myslíme spoločne. Každý modul má vopred určenú vekovú kategóriu detí, s ktorými je vhodné o danej téme diskutovať, tiež odporučenú časovú dotáciu a potrebné pomôcky. Jedná sa vlastne o „úplné učebné osnovy s cieľom realizácie metódy filozofického pátrania v školských triedach.“[2] Pre každú lekciu v rámci modulu je stanovený postup, ako by mala daná hodina prebiehať a osnovy sú doplnené aj o vhodné materiály.

Vortoj

Táto platforma pomáha študentom zdokonaľovať ich slovnú zásobu cudzieho jazyka prostredníctvom pohybu. Jedná sa o počítačovú hru, napojenú na tanečnú podložku, ktorej princípom je pohybom rozhodnúť či sa jedná o gramaticky správne napísané slovo, chybný tvar slova alebo v danom jazyku neexistujúce slovo. Týmto spôsobom je možné učiť sa všetky významné európske jazyky a navyše slovenčinu alebo esperento.

Video 1: Vortoj

Hlavnou myšlienkou je urobiť z precvičovania slovnej zásoby zábavu a zároveň, vďaka možnosti súťaženia viacerých študentov, motivovať k podávaniu čoraz lepších výsledkov. Balíčky slovíčok je možné prispôsobovať na základe potreby, napríklad tak aby korešpondovali s aktuálne preberanou lekciou. Hra by mala vďaka svojím vlastnostiam a netradičnému zážitku pomôcť študentom v rýchlejšom napredovaní pri učení jazyka.

Slovake

Ide o e-learningovu platformu celoživotného vzdelávania, ktorej cieľom je učiť slovenský jazyk online. Platforma je určená primárne pre cudzincov, ktorý majú z rôznych dôvodov záujem naučiť sa po slovensky z pohodlia domova. „Online vzdelávanie umožňuje ľuďom naučiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo svojom voľnom čase) a zábavnou formou (hry, testy, súťaže).“[3]

Platforma ponúka jazykové kurzy na úrovni A1 až B2 zamerané nie len na gramatiku a slovnú zásobu, ale aj na praktické konverzácie s ostatnými užívateľmi. Taktiež je tu možné nájsť mnoho faktov o Slovensku, využiť mediatéku pre praktické ukážky slovenčiny alebo si nájsť priateľov, ktorý sa tiež venujú štúdiu slovenčiny. Portál je dostupný takmer vo všetkých európskych jazykoch a kórejčine.

Existuje taktiež varianta v českom jazyku. Preto vrelo odporúčam kolegom z Česka, ktorí by mali záujem o štúdium slovenčiny.

[1] Reflections. In: EduSkills.plus [online]. © 2018–2020 [cit. 18.3.2020]. Dostupné z: https://eduskills.plus/sk

[2] BALÁŽ, Peter. Eduskills.plus — nová viacjazyčná platforma zameraná na rozvoj kritického, tvorivého a humánneho zmýšľania je už k dispozícii! In: Epale.ec.europa.eu [online]. 26.11.2019 [cit. 18.3.2020]. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/eduskillsplus-nova-viacjazycna-platforma-zamerana-na-rozvoj-kritickeho-tvoriveho-humanneho

[3] O stránke. In: Slovake.eu [online]. © 2020 [cit. 18.3.2020]. Dostupné z: https://slovake.eu/sk/about

Video 1: Vortoj

Vortoj [2019] PC educational game (Windows/Mac/Linux) — dance through words. In: YouTube.com [online]. 24.4.2019 [cit. 18.3.2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1Rc0iEgXiY0&feature=emb_logo. Kanál používateľa E@I.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Baluchová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade