O vede na Slovensku

Veda je oblasť, ktorá by mala reprezentovať krajinu a jej odzrkaľovať jej pokrok. Slovenská republika alebo lepšie povedané vedci, ktorým nie je ukradnutá vedecká činnosť na Slovensku sa rozhodli dať najavo svoju nespokojnosť a vyjadriť nahlas svoje názory a podmienky, ktoré vedú k zlepšeniu úrovne vedy v slovenskom prostredí. Rozhodli sa prostredníctvom vytvorenia platformy Žijem vedu a zrealizovaním konferencie Žijem vedu naživo, ktorá sa uskutočnila 22.12.2017, dať najavo s čím nesúhlasia, čo je potrebné zmeniť a zároveň sa im podarilo definovať základné problémy, ktorých vyriešením by bolo zlepšenie situácie vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku:

· „Zabezpečiť nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov. Zároveň reštrukturalizovať grantové schémy tak, aby bolo možné financovanie platov odborníkov priamo z grantu. Zvýšiť podiel financií určených na vybudovanie infraštruktúry. Umožniť predkladať aj projekty písané v anglickom jazyku bez úplného slovenského prekladu.

· Na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách vykonať hĺbkové hodnotenie kvality výskumu nezávislou, odbornou, zahraničnou komisiou, tak ako sa to udialo na Slovenskej akadémii vied v rokoch 2016–17. Na základe existujúcich i budúcich medzinárodných hodnotení vyvodiť personálne dôsledky a adekvátne prerozdeľovať finančné prostriedky. Opakovať hodnotenie každých 4–5 rokov.

· Začať udeľovať pracovné pozície na všetkých úrovniach, vrátane doktorandských, na základe otvorenej medzinárodnej súťaže s presne stanovenými hodnotiacimi kritériami. Legislatívne zamedziť jednotlivcom zastávať vedúcu funkciu vo viacerých inštitútoch súčasne. Limitovať počet pracovných úväzkov na maximálne dve pracoviská.

· Zabezpečiť kompetitívne platy výskumných a pedagogických pracovníkov, aby sa zabránilo odlivu mozgov a prilákali sa aj zahraničné talenty.

· Začať realizovať reformu školstva, zameranú na zvýšenie kvality výuky a absolventov. Táto by mala zahŕňať: podporu výuky kritického myslenia na vyšších stupňoch základných škôl a stredných školách; prehodnotenie návratu prijímacích skúšok na vysoké školy a univerzity; financovanie univerzít a vysokých škôl založené na výsledkoch objektívneho hodnotenia kvality a so zníženou mierou závislosti od počtu študentov; akceptovanie akademických titulov docent a profesor získaných na zahraničných inštitúciách s porovnateľným alebo lepším umiestnením v celosvetových rebríčkoch, ako majú naše najlepšie hodnotené univerzity.

· Navýšiť percento HDP, ktoré sa zo štátneho rozpočtu vynakladá na priame financovanie vedy a výskumu.“[1]

Bohužiaľ, zo Slovenska odchádza čoraz viac vedcov, ktorým sú v zahraničí poskytnuté oveľa lepšie podmienky, či už platové alebo také, ktoré im pomáhajú pri lepšej realizácií vedeckých výskumov a projektov. Cieľom Žijem vedu je návrat týchto šikovných vedcov späť na Slovensko a snaha zlepšiť slovenskú vedu. To je však možné len pomocou splnenia podmienok, ktoré sú žiadúce a potrebné.

O postavení vedy a výskumu, vzdelávaní vedných odborov a financovaní na Slovensku, bolo napísaných už mnoho článkov, ktoré kriticky hodnotia túto situáciu. Dokonca niektoré slovenské zdroje prirovnávajú slovenskú vedu k chronickému pacientovi, ktorý už len sem tam javí známky života a pohodlie postele mu (jej) vlastne vyhovuje. Smutné však je, že to nie je len domnienka, ale túto skutočnosť preukázali aj dáta, ktoré jasne vypovedajú v prospech úpadku vedy na Slovensku[2]. Preto je dôležité, aby sa tejto problematike venovala dostatočná pozornosť natoľko, aby sa veda a výskum posúvali na Slovensku čoraz viac dopredu a vytvoria sa vhodné podmienky pre vedcov, ktorí tu chcú ostať alebo pre tých, ktorí sa chcú zo zahraničia vrátiť späť na Slovensko.

Zdroje:

HOLIČ, Dominik, Zuzana MATKOVSKÁ a Ondrej PODSTUPKA. Slovenská veda chradne a práchnivie. SME Plus [online]. Petit Press, 2016 [cit. 2018–03–07]. Dostupné z: https://plus.sme.sk/c/20246111/slovenska-veda-chradne-a-prachnivie.html

Otvorený list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky. Zijemvedu.sk [online]. Zijemvedu.sk, 2017 [cit. 2018–03–07]. Dostupné z: https://zijemvedu.sk/otvoreny-list/

Zijemvedu.sk [online]. zijemvedu.sk, ©2018 [cit. 2018–03–07]. Dostupné z: https://zijemvedu.sk/

[1] Otvorený list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky. Dostupné z: https://zijemvedu.sk/otvoreny-list/

[2] HOLIČ, Dominik, Zuzana MATKOVSKÁ a Ondrej PODSTUPKA. Slovenská veda chradne a práchnivie. Dostupné z: https://plus.sme.sk/c/20246111/slovenska-veda-chradne-a-prachnivie.html