Od hliněné tabulky po Virtuální realitu

Mikki
Mikki
May 16, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Kdysi dávno mělo učení zcela jinou podobu než dnes. A dává to smysl. S vývojem civilizace se zákonně musí měnit i styl učení. Radši ani nechci pomyslet na to, že bychom museli stále rýt do hliněné tabulky, a počítat matematické úlohy na dřevěném počítadle…

Zajímavost — dřevěné počítadlo, neboli soroban či abakus se stále používá v Japonsku a ti co se s ním naučí, tak dokáží počítat dokonce rychleji jak na kalkulačce. Bohužel to video, na kterém byl duel skvěle a názorně ukázán, už na youtube není. Tak tady je trochu jiná náhrada:

Mojí nejoblíbenější knížkou je už dlouhou dobu Ready Player One. Kdo ji četl, tak ví o čem to je (nebo to tuší, pokud viděl filmovou variantu), pro toho, kdo ji nečetl tak jen velmi stručně. V roce 2045 se svět utápí v energetické a ekonomické krizi. Naštěstí je tu OASIS — uměle vytvořený videoherní systém, do kterého se mohou před tou krutou skutečností schovat. To ale není vše. Tím že se jedná o virtuální realitu, zde mohou nejen prožít své vysněné já, ale i pracovat, nebo studovat. Co je důležité zmínit, tak vytvoření postavy i studium je zde zadarmo. Pak tvůrce OASISu zemře, ale zanechá vodítka vedoucí k jeho bohatství a vládě na OASIS. Pak je tam klasický boj mezi hrdiny a záporáky, to už ale není důležité.

Proč o tom mluvím? Virtuální realita (dále jen VR) nám poskytuje velkou spoustu možností učení. Sám Wade to zmínil na příkladu archeologie, kdy je učitel vzal přímo k rozvalinám. Stačí udělat jeden dva kliky a najednou můžeme sedět vedle Jindřicha VIII, sledovat Leonarda da Vinciho, jak kreslí Monu Lisu, krmit dinosaury, nebo proplouvat srdcem velryby. Není to krásná představa? Za mě rozhodně ano. A není to tak vzdálená budoucnost, jak by se mohlo zdát. Virtuální realita je na dost dobré cestě a rozšířená realita se dokonce už i v některých školách při výuce používá. Navíc během výuky ve VR nemohli žáci o hodině vyrušovat, mluvit s jinými spolužáky, ani si prohlížet internet. Učitelům odpadla nutnost každou chvíli někoho okřikovat a učení je tak mnohem více bavilo. I pro ty možnosti které VR nabízí.

Bohužel je VR pořád dost drahá záležitost a tak ve skutečných školách funguje spíše výjimečně, když se tam s dojde jako na exkurzi. To už více funguje rozšířená realita, která je oproti VR levnější. Pokud by nějaká škola měla o ni zájem, může kontaktovat společnost corinth, která se vzděláváním pomocí rozšířené reality zabývá.

Studium se pomocí rozšířené reality stává zábavnější a je lépe uchopitelné. Já jsem studovala na začátku 21. století a nic takového jsme neměli. V deváté třídě jsme tuším dostali interaktivní tabuli a to bylo úplně něco jiného než doposud. I když se moc nevyužívala, poskytovala nový způsob učení, už jen protože se to dalo využít jako promítací plátno, které jsme my neměli. Po několika dalších letech tu máme rozšířenou realitu a za pár let nás tu nejspíš čeká VR.

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store