Omezení digitálních stop

Lenka Malá
May 17, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Digitální stopa je IT Slovníkem charakterizována “jako sada informací zanechaná konkrétním uživatelem v síťových i lokálních informačních technologiích a elektronických zařízeních (serverech, počítačích, telefonech, kamerách apod.), především pak v prostředí Internetu” (1). Jak už tato definice napovídá, jde o poměrně důvěrné informace, které by měl mít člověk pod kontrolou. Z tohoto důvodu, bych se v dnešním příspěvku ráda věnovala způsobům, jak můžeme omezovat své digitální stopy v prostředí internetu.

Jednou z možností je například využití tzv. anonymního okna, které uživateli umožňuje anonymní prohlížení internetu. U tohoto nástroje však může být nepohodlné používat jej za všech okolností. Proto je dobré využívat anonymní okno například v případě, kdy budeme chvilkově pracovat na cizím počítači nebo také když potřebujeme anonymně zjistit nějakou informaci. Výhodné z hlediska omezení digitálních stop je také v krátkých časových intervalech mazat v prohlížeči cookies. Cookies totiž obsahují informace o aktivitách uživatele na internetu a navštívených stránkách. (2)

K omezení digitální stopy lze například využít i softwarový nástroj TOR, který slouží k zajištění uživatelovy anonymity. Děje se tak na základě zabezpečí IP adresy. Díky tomuto nástroji pak serverům není umožněno identifikovat IP adresu uživatele. (3)

Dobrým preventivním tipem může být také používání různých přihlašovacích jmen a hesel k různým účtům. Hesla by přitom měla být dostatečně složitá a žádným způsobem by neměla odkazovat na uživatelovu osobu. (4) Bezpečné heslo lze vytvořit například kombinací malých písmen, velkých písmen, čísel a speciálních znaků v celkové délce minimálně 8–9 znaků. Pokud má uživatel zabezpečený účet silným heslem, výrazně tak omezí možnost jeho prolomení a vyhne se tak úniku svých osobních informací.

Tento příspěvek měl za cíl představit některé možnosti, jak minimalizovat naše digitální stopy v prostředí internetu. Nejdůležitější je však být na internetu obezřetný a dobře promýšlet veškeré informace, které o sobě na internetu sdělujeme.

Zdroje informací
(1) Digitální stopa. IT Slovník [online]. ©2008–2018. Dostupné z:
(2) Digitální stopa. Jak na internet [online]. ©2019. Dostupné z:
(3) ČERNÝ, Michal. Digitální stopy. Projekt E-bezpečí [online]. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ©2008–2018, 2011. Dostupné z:
(4) tamtéž

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store