Online za muzeem

Denisa Walterová
Mar 19 · 3 min read

Mnohá muzea v současnosti nabízejí svůj obsah online formou, ať už se jedná jen o digitalizované dokumenty, či virtuální prohlídky institucí jako celku. Jedná se o dobrou možnost ve chvílích, kdy nemáme k institucím přístup, či nám ve fyzické návštěvě brání jiná bariéra.

V následujícím textu si představíme několik vybraných institucí z celého světa, jejichž webová prezentace pro nás může být zajímavá.

Britské muzeum

K bohatým sbírkám muzea je možné dostat se díky Google Arts & Culture.

Přístupno je nám několik celků, prvním z nich jsou tzv. online výstavy, což jsou dá se říct krátké prezentace daného tématu, které střídají kurátorsky upravený text a fotografie, v některých případech jsou dostupná i krátká videa. Takovýchto celků je na stránkách momentálně přístupných 45 a zahrnují témata z celého světa.

Další částí jsou fotografie sbírek muzea, které jsou tematicky rozdělené na celky jako kovy, textilie, Velká Británie, Egypt, dřevořez a mnohé další. Obrázky je možné v galerii procházet jednotlivě a fotografii si přiblížit. Každý obrázek je opatřen důkladným popisem, který zahrnuje například dataci předmětu, jeho rozměry či původ.

V neposlední řadě je možné na stránkách procházet prostory muzea pomocí aplikace Google View. Nabízen nám je interiér a exteriér muzea v Londýně, tak náhled na ruiny starověkého mayského města Tikal v Guatemale, které Britské muzeum zkoumá.

Metropolitní muzeum umění

Další z institucí nabízejících obsah online je i MET, i ono nám umožňuje vyhnout se davům a prohlédnout si mnohá jejich díla z domova.

Za zmínku stojí například projekt Viewpoints: body language který nabízí pohled odborníků na sochařská umělecká díla ze sbírek. Pomocí krátkých videí se dozvídáme více o symbolice, které známe skulptury skrývají.

Samozřejmě se můžeme vydat i na online procházku muzeem, tentokrát ale prostřednictvím videa na stránce MET 360° Project.

V neposlední řade může být zajímavým projekt Connections, který ukazuje jednotlivé pracovníky muzea a představuje jejich osobní vztah ke sbírkám a to prostřednictvím kombinace komentářů daných osob spojených s prezentací fotografií sbírek MET.

Projektů je ale na stránkách mnohem větší množství a určitě stojí za prohlédnutí.

NASA

Možnosti online prohlídek ale nabízí i technicky zaměřená muzea institucí. Patří mezi ně například i NASA.

Online je možné projít si Langley Research Center ve Virginií stejně jako Glenn Research Center ve státě Ohaio. V obou případech je možné vybrat z mapy konkrétní místo, ze kterého si pak můžeme prohlédnout několik fotografií a přečíst základní informace. Osobně se mi stránky zdály poněkud komplikované na orientaci, pokud se do nich ponoříme, získáme mnoho zajímavých informací.

Mimo to nabízí NASA rozsáhlé galerie fotografií například z misí či astronomických obrázků.

Vesmírné centrum v Houstonu má dokonce vlastní aplikaci.

Ta je určena především návštěvníkům na místě, obsahuje například mapy či přístup k augmentované realitě přímo v prostorách muzea, ale mnoho zajímavých informací se dozvíme i při jejím využití z domu, například si můžeme pustit zvukové nahrávky k jednotlivým prostorům či pročíst detailní popisky.

Zaujala Vás některá z těchto muzeí? Čeho byste využili a myslíte, že by si mohly online sbírky muzeí najít své místo ve vzdělávání?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Denisa Walterová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade