Přístup ke vzdělávání jako podnikání

Adam Budinský
Apr 25, 2019 · 2 min read

Všeobecná definice podnikání je vykonávání soustavné činnosti za účelem zisku. To se děje ve všech odvětvích lidské činnosti, čili, jednoduše řečeno, ze všeho, po čem na světě existuje poptávka, je možné udělat byznys. Vzdělávání patří mezi jednu z nejpodstatnějších oblastí lidské existence. Umožňuje člověku přežít, pomáhá naplňovat potřeby stupínků Maslowovy pyramidy a zvyšovat úroveň kvality života jednotlivců. Také doslova vytvářet a měnit civilizace. A je to dobrý způsob jak získat peníze, neboť je to logicky oblast, kde je silná poptávka. Dobrým příkladem úspěšného podnikání ve sféře vzdělávání budiž přípravné kurzy na přijímací řízení na střední či vysoké školy. V českém prostředí se pohybuje několik větších aktérů, ale tento článek se zaměří na společnost Scio. Ta finance získává ze školného svých soukromých škol, prodeje „vzdělávacích“ hraček (Emušáci) a pak především ze spolupráce se školami, kterým zprostředkovává své proslulé Sciotesty a zároveň umožňuje přípravu na ně (samozřejmě za nemalý finanční obnos).

Image for post
Image for post
Obrázek random testu. Dnes je — a) Pátek, b) Úterý, c) Sobota, d) Středa, e) Čtvrtek? Licence: CC

Sciotesty využívají jak střední, tak vysoké školy, a to i ty zřizované, zjednodušeně řečeno, státem. Je pochopitelné, že školy potřebují nějakým způsobem nastavit pomyslnou laťku pro příjímání nových žáků. Jak jsou ale srovnávací testy společnosti Scio skutečně spravedlivé? Společnost Scio nabízí školám úlevu od tvorby vlastních testů, vystresovaným studentům pak nabízí úlevu formou přípravy na tyto testy. Studenti samozřejmě nezískávají klíč ke konkrétním testům. Studenti, případně prostřednictvím rodičů, si mohou zaplatit celou řadu balíčků a služeb, které slouží k natrénování a poznání struktury testů. Je libo tištěnou publikaci? Připravte si několik stovek korun. Je libo si testy vyzkoušet na nanečisto? Připravte si až několik tisíc korun (s výhodnými nabídkami, když zvolíte hned několik termínů). Neomezená kompletní příprava pro obecný test studijních předpokladů se pohybuje již nad osm tisíc korun.

Tak jako ve zdravotnictví, chceme iluzi, že vzdělání je veřejný statek. Stát investuje (by mě investovat) do studentů, protože vzdělanější občan bude pravděpodobně platit vyšší daně, bude stabilnější součást společnosti (hejtmani snící, když náhodou spí, o dělnících jak z doby budování socialismu snad pominou). Prvek soukromých, poměrně drahých testů, které lze do určité míry za další obnos natrénovat, vnáší do systému jednu z překážek, která vede k tomu, že sociální status a úroveň vzdělání se v České republice podivuhodně dědí, což dokazují statistiky. Je tedy spravedlivé, v nastavené a budované iluzi rovnosti přístupu ke vzdělání, aby se ti, kteří test absolvovat musí, aby postoupili ve veřejném školství, rozdělovali na ty, kteří si přípravu od vydavatele testů dovolit mohou a ty, kteří nemohou? Stranou od škatulek správné/špatné je to ale vydařený příklad podnikání ve vzdělávání, využívající díru v systému (úmyslně neříkám trhu).

A co vy? Jaký máte názor na Sciotesty a jaké s nimi máte zkušenosti?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store