Image for post
Image for post
Zdroj: Robert Anasch, Unsplash

Předurčeni dobou. Kdo vlastně jsme?

Pao Springerova
May 16, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Datová vizualizace. Roky převzaty ze zdrojů, jež jsou uvedeny v textu. Počátek síťové genereace je v některých zdrojích uváděn rok 1980.

Image for post
Image for post
Pěkně charakterizovány rozdíly mezi síťovou generací a starší generací, zároveň víceméně odpovídající i charakteristice digitální domorodec (net generace) a digitální přistěhovalec (starší generace). Zdroj: Brdička, 2008

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store