Přinese e-learning zkázu prezenční výuce?

Barbora Šambergerová
Mar 17 · 2 min read

Dnešní dobu bychom mohli poměrně výstižně charakterizovat jedním slovem: rychlá. Nacházíme se v časech, kdy na nás ze všech stran proudí obrovské množství informací, neustále se vyvíjející společnost každou chvíli přináší pokroky v oblasti digitálních technologií, které se již staly nedílnou součástí každodenního života většiny obyvatel hospodářsky vyspělého světa, a naše znalosti získané během školních let ztrácejí na hodnotě, neboť aktuálnost informací hraje obrovskou roli. Abychom v takovém světě mohli nejen profesně uspět, ale také v podstatě přežívat, stalo se naprostou nezbytností celoživotní vzdělávání, tedy i v dospělém produktivním věku.

Pro ty, kteří nemají čas, finanční prostředky či jednoduše možnost zasedat pravidelně do školních lavic, ale lační po nových znalostech a dovednostech, existuje celá řada cest, jak se vzdělávat jiným způsobem. Dnes a denně na internetu vznikají nejrůznější online vzdělávací platformy, jež se dají jednoduše dohledat. Mezi ty v současné době nejznámější, které zná patrně většina z nás, se řadí Coursera, Khan Academy, edX, Udemy či Openlearning a další.

Online vzdělávání skýtá řadu výhod, které klasická výuka postrádá. Mezi nejčastějšími výhodami se uvádí možnost studovat odkudkoli (i z druhé strany světa), určení si vlastního tempa výuky či ušetření financí a času. Naopak nevýhodou se může zdát třeba to, že k využívání mnoha z těchto platforem je nutností ovládat angličtinu. Ve skutečnosti ale člověk nemusí mít perfektní znalosti, protože spousta z výukových videí nabízí titulky nebo alespoň jinou textovou podporu obsahu. Lektoři si navíc uvědomují, že kurzy nenavštěvují pouze rodilí mluvčí angličtiny, a tak mnohdy používají jednoduchá slovní spojení a udržují rozumnou rychlost mluvy.

Potřebujeme tedy vůbec prezenční výuku?

Ačkoli nám po výčtu výhod online výuky může připadat klasická kontaktní výuka naprosto nepotřebná, musíme uznat, že i ona má svá pozitiva. Mezi ně se řadí například osobní kontakt s učitelem a spolužáky (přes e-learning opravdu nenahraditelný), možnost přizpůsobit výuku momentálním schopnostem, znalostem či rozpoložení studentů nebo jednodušší namotivování k práci. Také nesmíme zapomínat na to, že skrze online výuku je téměř nemožné se učit praktické části (např. obor kuchař či kadeřnice by za e-learningovou výuku nejspíš nepoděkovali).

Z výše uvedeného lze v závěru vyvodit, že ať už má e-learning své nepochybné výhody, od prezenční výuky bychom neměli jen tak jednoduše upouštět. Patrně nejlepším způsobem, jak vzdělávat, je využívat prezenční výuky a adekvátně ji kombinovat s e-learningovým prostředím pro doplnění toho, na co během prezenční výuky nezbyl čas, či opakování již probrané látky.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Barbora Šambergerová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade