Personal learning environment

Marie Šípková
Mar 14, 2018 · 3 min read
by

Jedním z cílů školství by mělo být připravit žáky a studenty na to, aby se dokázali orientovat v rostoucím množství informačních zdrojů, uměli je efektivně využívat a aby aktivně setrvávali v celoživotním vzdělávacím procesu.

Vzdělávání totiž překračuje hranice učeben a škol, a to hlavně díky technologiím. Vzdělání je jednou z věcí, která se lidí hluboce dotýká. Pro nás všechny je vzdělání nesmírně důležité. Je určitým klíčem do budoucnosti.

Jenomže každý z nás jsme jiný. Máme své vlastní studijní návyky, vlastní potřeby a zájmy, jiné cíle, kterých chceme dosáhnout. Personal learning environment (dále PLE), do češtiny přeložené jako osobní vzdělávací prostředí, je něčím, co nám k tomu dopomáhá. PLE nám nabízí nástroje pro možnost sebevzdělávání. Říká, že ve středu zájmu má být jedinec, který přijímá zodpovědnost za své učení a vzdělávání. Měl by být schopen definovat vlastní vzdělávací cíle, sám řídit svůj čas a určovat si výběr aktivit a způsob postupů pro jejich dosažení.

Mezi odborníky však panuje nejednotné definování. Někteří jej nazývají řešením, jiní konceptem, nástrojem a někteří technologií. Na čem se však shodují, je, že se jedná o nástroj pro celoživotní učení, založený na principu konektivismu. Poskytuje sadu nástrojů a kontaktů na digitální i nedigitální obsah a stírá hranici mezi formálním, neformálním a informálním vzdělávání. Můžeme jej vnímat jako něco, co nás posouvá k větší svobodě a inovativnímu myšlení.

Connie Malamed jej vymezuje jako samoregulační vyvíjející se prostředí nástrojů, služeb a zdrojů, organizovaných osobou, jež hledá způsob jak dosáhnout celoživotního vzdělávání a jenž se snaží vytvářet vztahy s ostatními, kteří mají podobné zájmy. PLE se v on-line prostředí vyznačuje tím, že všichni aktéři jsou vzájemně propojeni. Kromě příjmu informací také informace a příspěvky od druhých komentují, odkazují na ně a opětovně používají. Brdička dodává, že vlastní vzdělávání lze mnohem snadněji realizovat sledováním podnětů přicházejících od jiných lidí. Součástí osobní sítě jsou tedy nejen učební materiály, technologie, ale také lidé, sociální sítě, blogy, videa na YT, nejrůznější MOOC kurzy, to-do listy, nebo vaše složky v počítači. Dohromady tvoří ideálně funkční a provázaný celek.

PLE and PLEI. Innovative Methods for Award Preocedures of ICT learning in Europe [online]. [cit. 2018–03–14]. Dostupné z:

MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment [online]. 2017 [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://theelearningcoach.com/elearning2-0/designing-personal-learning-environment/

BRDIČKA, Bořivoj. Osobní vzdělávací prostředí učitele. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2011 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z:

NEUMAJER, Ondřej. Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2013 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z:

MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment [online]. 2017 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z:

NEUMAJER, Ondřej. Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2013 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z:

TULINSKÁ, Hana. Personal learning environment pro učitele. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2017 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Marie Šípková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University