Personalized learning pomocí AI

Alena Frydrychova
Apr 10, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Photo by Mike MacKenzie/Flickr/vpnrus

Víte, jak jsou ve školních lavicích pohromadě žáci z různého prostředí, s různými znalostmi a rozdílnou rychlostí učení? A jak se do nich tradiční školní systém snaží nacpat tu samou látku tou samou rychlostí? Co kdyby existoval nějaký systém nebo nástroj, který by bral každého žáka jako nezaměnitelnou osobu a plně přizpůsobil učení jeho kapacitě a vlastnostem?

Takový nástroj ale existuje! Je jím umělá inteligence!

Víte, jak vám třeba Spotify vytvoří personalizovaný playlist nebo Netflix na základě shlédnutých seriálů doporučí další, který by se vám mohl líbit? Přesně tak funguje i AI (z angl. Artificial intelligence) v tvoření výstupů ve vzdělávání. Na základě informací, které má k dispozici ke každému žáku a z dat sesbíraných z předchozích výsledků studenta AI vytvoří individuální plán učení. Proč je na to potřeba AI? Protože učební plán opravuje v průběhu procesu, podle toho, jak se žákovi daří a jakou rychlostí látku zpracovává. AI také dokáže ve zpracovaných datech jednoduše odhalit vzorce a způsoby, jakými student látku chápe a zpracovává, což pro lidské oko může být občas složité. Tento poznatek pomůže vyučujícím v přípravě a zpracování materiálů, které budou pro žáky pochopitelnější.

Ale co učitelé! Už nebudou potřeba?!

AI určitě nemusí vzít učitelům (alespoň v blízké budoucnosti) práci a nemusí ji brát jako konkurenci. Naopak ji mohou využít ve svůj prospěch a ušetřit si čas i práci a zvýšit její efektivitu. Mohou například vytvářet látku pro různé skupinky studentů, které na základě výstupů AI budou distribuovat. Stejně tak mohou být uzpůsobené domácí úkoly nebo testy. Využití AI k učení se tak v jistém ohledu podobá unschoolingu, kdy se vzdělávání více méně také přizpůsobuje spíše žákovi než žák učení.

Vyučující by mohli AI dále využít k dělání monotónní a časově náročné práce, jako je opravování testů nebo kontrola plagiátorství a k dalším úkolům, při kterých by byla pomoc umělé inteligence pro vyučující vysvobozením z nekončícího papírování a časového presu. Využití AI k učení tedy neslouží k nahrazení učitele, ale spíš jako přidělení osobního asistenta každému z žáků. Tím se lehce zvýší nejen efektivita učení, ale také efektivita práce samotných vyučujících.

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store