Placené = kvalitní?

Jan Harnušek
Apr 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

To nelze zcela dobře říci. Jsou pro to 2 základní důvody:

  1. nic není zdarma (vždy se najde některá strana, která za produkt či službu platí),
  2. cena je jen jedním z možných faktorů kvality.

Povinná školní docházka a navazující studia jsou institucemi, od kterých jakožto student očekávám, že informace v nich podávané jsou pravdivé. Na základní škole jsem vše přijímal jako jednoznačné. Střední škola mě přesvědčila, že všechny naučené informace nejsou úplně černobílé a lze jít více do hloubky. Vysokoškolské vzdělávání mi ukázalo, že to tak vlastně vůbec nebylo a všechno se stalo úplně jinak.

Když se člověku poštěstí, nemusí za výše zmíněná studia přímo platit (za nepřímé náklady lze považovat nákup učebnic, licence na specializovaný software, případně i jízdné) a přece od nich očekává jistou kvalitu. Obdobně důvěryhodnými kurzy mohou být vzdělávací programy zaštítěné konkrétní institucí (ať už je to knihovna či specializovaná firma — u této bychom ale spíše očekávali již poplatek za realizaci).

Nádstavbové vzdělávání může také probíhat prostřednitvím online kurzů. Na Slevomatu jsou aktuálně otevřeny 4 kurzy zaměřeny na práci s MS Excelem. Všechny jsou placené a ze dvou je možno získat certifikát (jeden kurz je koncipován pro jednorázovou platbu za neomezené využívání nabídky kurzu i do budoucna). Nicméně i z neplacených kurzů lze získávat certifikáty, které mají mezinárondí prestiž, jako je například digitální garáž od Google.

Jak je to tedy s kvalitou kurzů? Na co se dívat? V prvé řadě záleží, jaké jsou naše cíle. Pokud se chci naučit jen některé konkrétní triky pro zjednodušení práce, najdu si fóra případně instruktážní videa. Pokud si chci osvojit práci a prohloubit si znalosti v některém programu, pak už stojí za to přemýšlet nad absolvováním kurzu. V takovém případě je dobré podívat se na obsah kurzu, který je nabízen, abych si nekoupil kurz pouze jen podobný tomu, co jsem původně chtěl. Dále je důležitá důvěryhodnost, tedy autorita, která celý kurz zaštiťuje. V neposlední řadě je pak důležitá i cena, která však o kvalitě nemusí absolutně vůbec vypovídat. Pokud je to možné, je dobré si také nalézt co nejvíce hodnocení na konkrétní kurz od jeho absolventů nebo aktuálních účastníků.

Samozřejmě nic z výše uvedeného není zaručeným receptem pro nalezení ideálního kurzu, ale spíše se jen snažím nastínit faktory, které mohu jako perspektivní účastník kurzu sledovat, pokud se k některému hodlám přihlásit. Závěrem přidám ještě jednu možnost: zeptat se. Pokud nenaleznu o kurzu kýžené informace, pokusím se doptat jeho pořadatele nebo provozovatele stránek, který inzerát na kurz vyvěsil a požádat o informaci, která mi v popisu kurzu chybí.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store